Beatriz BECERRA BASTERRECHEA
 • Beatriz
  BECERRA BASTERRECHEA
 • Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy
 • Członkini
 • Hiszpania Independiente
 • Data urodzenia: 14 listopada 1966, Madrid

Wystąpienie(-a) na posiedzeniu plenarnym

280

Równouprawnienie płci w umowach handlowych zawieranych przez UE (debata)

12-03-2018 P8_CRE-PROV(2018)03-12(15)

Priorytety UE na 62. sesję Komisji ONZ ds. Statusu Kobiet (debata)

01-03-2018 P8_CRE-PROV(2018)03-01(5)

Zero tolerancji dla okaleczania narządów płciowych kobiet (debata)

06-02-2018 P8_CRE-REV(2018)02-06(11)

Sytuacja w Wenezueli (debata)

06-02-2018 P8_CRE-REV(2018)02-06(16)

Sytuacja w Iranie (debata)

16-01-2018 P8_CRE-REV(2018)01-16(12)

Salwador: przypadki kobiet ściganych za poronienie

14-12-2017 P8_CRE-REV(2017)12-14(5.3)

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

2

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca

10

SPRAWOZDANIE w sprawie równouprawnienia płci w umowach handlowych zawieranych przez UE

FEMM INTA
06-02-2018 A8-0023/2018

SPRAWOZDANIE w sprawie wzmocnienia pozycji gospodarczej kobiet w sektorach prywatnym i publicznym w UE

FEMM
13-09-2017 A8-0271/2017

SPRAWOZDANIE w sprawie inicjatywy przewodniej UE dotyczącej przemysłu konfekcyjnego

DEVE
28-03-2017 A8-0080/2017

SPRAWOZDANIE w sprawie kobiet i ich roli na obszarach wiejskich

FEMM AGRI
08-03-2017 A8-0058/2017

SPRAWOZDANIE w sprawie równości kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej w latach 2014–2015

FEMM
23-02-2017 A8-0046/2017

SPRAWOZDANIE w sprawie praw człowieka i migracji w państwach trzecich

AFET
10-10-2016 A8-0245/2016

SPRAWOZDANIE w sprawie sektora prywatnego i rozwoju

DEVE
26-02-2016 A8-0043/2016

Opinia(-e) jako sprawozdawca

4

OPINIA w sprawie wdrożenia wspólnego dokumentu roboczego służb (SWD(2015)0182) pt. „Równość płci i wzmocnienie pozycji kobiet: odmiana losu dziewcząt i kobiet w kontekście stosunków zewnętrznych UE w latach 2016–2020”

AFET
24-01-2018 AFET_AD(2018)612256

OPINIA w sprawie rocznego sprawozdania dotyczącego praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2015 oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie

FEMM
10-11-2016 FEMM_AD(2016)589216

OPINIA w sprawie sytuacji na Morzu Śródziemnym i potrzeby całościowego podejścia UE do problematyki migracji

DEVE
12-11-2015 DEVE_AD(2015)565184

OPINIA w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej

PETI
01-07-2015 PETI_AD(2015)551974

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca

27

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (wersja przekształcona)

PETI
03-10-2017 PETI_AD(2017)597694

STANOWISKO W FORMIE POPRAWEK w sprawie sprawozdania na temat obywatelstwa UE z 2017 r.: wzmocnienie praw obywateli w Unii demokratycznych przemian

FEMM
26-09-2017 FEMM_AD(2017)610721

OPINIA w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 211/2011 w sprawie inicjatywy obywatelskiej

PETI
21-09-2017 PETI_AD(2017)606197

OPINIA w sprawie wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/93/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej

FEMM
04-07-2017 FEMM_AD(2017)603005

OPINIA zawierający projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, umowy o dialogu politycznym i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kuby, z drugiej strony

DEVE
31-05-2017 DEVE_AD(2017)602777

OPINIA w sprawie wpływu międzynarodowych i unijnych politycznych strategii handlowych na globalne łańcuchy wartości

DEVE
31-05-2017 DEVE_AD(2017)600904

OPINIA w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Umowy o dialogu politycznym i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kuby, z drugiej strony

DEVE
30-05-2017 DEVE_AD(2017)602772

OPINIA w sprawie warunków pracy i niepewnego zatrudnienia

FEMM
09-02-2017 FEMM_AD(2017)595615

OPINIA w sprawie unijnych możliwości zwiększenia dostępu do leków

PETI
15-11-2016 PETI_AD(2016)582217

OPINIA w sprawie unijnych możliwości zwiększenia dostępu do leków

DEVE
09-11-2016 DEVE_AD(2016)585778

Instytucjonalne projekty rezolucji

317

Wspólny projekt rezolucji w sprawie Filipin

18-04-2018 RC-B8-0198/2018

Wspólny projekt rezolucji w sprawie Białorusi

18-04-2018 RC-B8-0197/2018

Wspólny projekt rezolucji w sprawie sytuacji w Strefie Gazy

18-04-2018 RC-B8-0191/2018

  Motion for a resolution on the Philippines

16-04-2018 B8-0205/2018

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

  Motion for a resolution on the situation in Belarus

16-04-2018 B8-0201/2018

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

Wspólny projekt rezolucji w sprawie sytuacji na Malediwach

14-03-2018 RC-B8-0168/2018

Wspólny projekt rezolucji w sprawie zabijania z litości w Ugandzie

14-03-2018 RC-B8-0165/2018

Wspólny projekt rezolucji w sprawie sytuacji w Syrii

13-03-2018 RC-B8-0139/2018

Indywidualne projekty rezolucji

1

Oświadczenie(-a) pisemne

9

Oświadczenie pisemne w sprawie zespołu Aspergera

12-09-2016 P8_DCL(2016)0099 Wygasła

szczegóły

Dominique BILDE , Filiz HYUSMENOVA , Ivan JAKOVČIĆ , Patricija ŠULIN , Angel DZHAMBAZKI , Andrey KOVATCHEV , Mara BIZZOTTO , Marie-Christine BOUTONNET , Steeve BRIOIS , Lefteris CHRISTOFOROU , Cristian-Silviu BUŞOI , Nedzhmi ALI , Nikolay BAREKOV , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Rolandas PAKSAS , Zigmantas BALČYTIS

Data otwarcia : 12-09-2016
Termin : 12-12-2016
Liczba sygnatariuszy : 51 - 13-12-2016

Oświadczenie pisemne w sprawie nadużywania lub niewłaściwego stosowania antybiotyków

12-09-2016 P8_DCL(2016)0081 Wygasła

szczegóły

Patricija ŠULIN , Monica MACOVEI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Dubravka ŠUICA , Stelios KOULOGLOU , Alfred SANT , Michela GIUFFRIDA , Salvatore CICU , José Inácio FARIA , Ivana MALETIĆ , Nicola CAPUTO , Marijana PETIR , Stefan ECK , Theodoros ZAGORAKIS , Lola SÁNCHEZ CALDENTEY , Marlene MIZZI , Ivan JAKOVČIĆ , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Jozo RADOŠ , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Eleftherios SYNADINOS , Renata BRIANO

Data otwarcia : 12-09-2016
Termin : 12-12-2016
Liczba sygnatariuszy : 95 - 13-12-2016

Oświadczenie pisemne w sprawie idiopatycznego włóknienia płuc

11-04-2016 P8_DCL(2016)0026 Zamknięta z podpisami większości posłów

szczegóły

Elena GENTILE , Andrey KOVATCHEV , Javier NART , Raffaele FITTO , Isabella DE MONTE , Luigi MORGANO , Nicola CAPUTO , Marc TARABELLA , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Karin KADENBACH , Renate SOMMER , Dominique RIQUET , Philippe DE BACKER , Marian HARKIN , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Remo SERNAGIOTTO

Data otwarcia : 11-04-2016
Termin : 11-07-2016
Przyjęto : 11-07-2016
Lista sygnatariuszy jest opublikowana w załączniku 01 do protokołu z dnia 12-09-2016
Liczba sygnatariuszy : 388 - 12-07-2016

Oświadczenie pisemne w sprawie powszechnego dostępu do opieki zdrowotnej dla matek

24-02-2016 P8_DCL(2016)0015 Wygasła

szczegóły

Filiz HYUSMENOVA , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Nathalie GRIESBECK , Louis MICHEL , Ivan JAKOVČIĆ , Gabriele ZIMMER , Marc TARABELLA , Jana ŽITŇANSKÁ , Elisabeth MORIN-CHARTIER , Jean LAMBERT , Mariya GABRIEL , Caterina CHINNICI

Data otwarcia : 24-02-2016
Termin : 24-05-2016
Liczba sygnatariuszy : 174 - 25-05-2016

Oświadczenie pisemne w sprawie sprostania wyzwaniom związanym ze wskaźnikiem głodu na świecie (GHI)

24-02-2016 P8_DCL(2016)0013 Wygasła

szczegóły

Brian HAYES , Neena GILL , Petr JEŽEK , Tom VANDENKENDELAERE , Nirj DEVA , Deirdre CLUNE , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Seb DANCE , Davor Ivo STIER , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA

Data otwarcia : 24-02-2016
Termin : 24-05-2016
Liczba sygnatariuszy : 61 - 25-05-2016

Oświadczenie pisemne w sprawie zwiększenia skuteczności Europejskiego Instrumentu na rzecz Wspierania Demokracji i Praw Człowieka w Wenezueli

26-10-2015 P8_DCL(2015)0063 Wygasła

szczegóły

Dita CHARANZOVÁ , Izaskun BILBAO BARANDICA , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ , Fernando MAURA BARANDIARÁN , Andrew LEWER , Ivan ŠTEFANEC , Javier NART , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Renate WEBER , Juan Carlos GIRAUTA VIDAL , Ashley FOX , Davor Ivo STIER

Data otwarcia : 26-10-2015
Termin : 26-01-2016
Liczba sygnatariuszy : 64 - 27-01-2016

Oświadczenie pisemne w sprawie badań nad endometriozą i jej zapobieganiu

07-09-2015 P8_DCL(2015)0045 Wygasła

szczegóły

Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , José BLANCO LÓPEZ , Angelika MLINAR , Sofia RIBEIRO , Izaskun BILBAO BARANDICA , Cecilia WIKSTRÖM , Catherine BEARDER , Ángela VALLINA , Jana ŽITŇANSKÁ , Eleonora EVI , Eider GARDIAZABAL RUBIAL , Soledad CABEZÓN RUIZ

Data otwarcia : 07-09-2015
Termin : 07-12-2015
Liczba sygnatariuszy : 193 - 08-12-2015

Oświadczenie pisemne w sprawie wspierania systemów edukacji integracyjnej

07-09-2015 P8_DCL(2015)0029 Wygasła

szczegóły

Rosa ESTARÀS FERRAGUT , Ádám KÓSA , Brando BENIFEI , Marek PLURA , Constance LE GRIP , Eleonora EVI , Barbara MATERA , Victor NEGRESCU , Sergio GUTIÉRREZ PRIETO , Sylvie GUILLAUME , Csaba SÓGOR , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Indrek TARAND , Zdzisław KRASNODĘBSKI , Sabine VERHEYEN , Pablo IGLESIAS

Data otwarcia : 07-09-2015
Termin : 07-12-2015
Liczba sygnatariuszy : 263 - 08-12-2015

Oświadczenie pisemne w sprawie nękania i przemocy w szkołach

07-09-2015 P8_DCL(2015)0028 Wygasła

szczegóły

Filiz HYUSMENOVA , Nathalie GRIESBECK , Angelika MLINAR , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , Anna Maria CORAZZA BILDT , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Ismail ERTUG , Miriam DALLI , Silvia COSTA , Nessa CHILDERS , Jana ŽITŇANSKÁ

Data otwarcia : 07-09-2015
Termin : 07-12-2015
Liczba sygnatariuszy : 119 - 08-12-2015

Pytania pisemne

227

  VP/HR - The role of former Prime Minister Rodríguez Zapatero in talks on the crisis in Venezuela

11-04-2018 P-002070/2018 Komisja

  EU support to Colombia in the Venezuelan migrant crisis

22-03-2018 E-001772/2018 Komisja

  Single and effective security database

20-03-2018 E-001682/2018 Komisja

  Harmonisation of police training schemes via CEPOL

14-03-2018 E-001562/2018 Komisja

  Detention of unaccompanied children in police station cells in Greece

06-03-2018 E-001400/2018 Komisja

  Answer to Written Question E-006718/2017

01-03-2018 E-001314/2018 Komisja

  Forced sterilisation of women and girls with disabilities in Spain

07-02-2018 E-000791/2018 Komisja

  Further homophobic incident in Croatia

06-02-2018 E-000705/2018 Komisja

  Spying on non-separatist citizens in Catalonia

29-01-2018 E-000474/2018 Komisja

Pytania ustne

18

Walka z handlem kobietami i dziewczętami w celu wykorzystywania seksualnego i wyzysku w pracy w UE

01-12-2017 O-000094/2017 Komisja

Europejski plan działania na rzecz gospodarki społecznej

04-09-2017 O-000070/2017 Komisja

Handel ludźmi

24-03-2017 O-000024/2017 Komisja

Walka z zaginięciami dzieci migrujących w Europie

03-02-2017 O-000009/2017 Komisja

Interpelacja dotycząca kwestii drugorzędnych - VP/HR - Izraelska polityka osadnictwa

27-01-2017 O-000006/2017 Komisja

Zwalczanie rasizmu, ksenofobii, homofobii i innych form nietolerancji

26-10-2016 O-000130/2016 Komisja

Zwalczanie rasizmu, ksenofobii, homofobii i innych form nietolerancji

26-10-2016 O-000129/2016 Rada

Polityka i działania UE na rzecz ochrony dzieci w kontekście migracji

17-10-2016 O-000126/2016 Komisja

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

172

 

Wypowiedzenie Umowy o partnerstwie w sektorze rybołówstwa między Wspólnotą Europejską a Związkiem Komorów (A8-0058/2018 - João Ferreira)

15-03-2018

He votado a favor de la denuncia porque estoy en contra de la pesca INDNR, es decir, aquella realizada por embarcaciones que no cumplen con las medidas de seguridad a bordo, no utilizan artes de pesca legales, no se rigen por la normativa de gestión pesquera e incumplen la normativa sobre cuotas, zonas de pesca, vedas o capturan especies prohibidas. Las Comoras ha sido declarada por la Comisión como Estado no cooperante en la lucha contra la pesca INDNR. Es necesario enviar un mensaje claro y contundente a todos los socios de la UE en la pesca internacional.

 

Wypowiedzenie Umowy o partnerstwie w sektorze rybołówstwa między Wspólnotą Europejską a Związkiem Komorów (rezolucja) (A8-0055/2018 - João Ferreira)

15-03-2018

He votado a favor de la denuncia porque estoy en contra de la pesca INDNR, es decir, aquella realizada por embarcaciones que no cumplen con las medidas de seguridad a bordo, no utilizan artes de pesca legales, no se rigen por la normativa de gestión pesquera e incumplen la normativa sobre cuotas, zonas de pesca, vedas o capturan especies prohibidas, y las Comoras ha sido declarada por la Comisión como Estado no cooperante en la lucha contra la pesca INDNR. Es necesario enviar un mensaje claro y contundente a todos los socios de la UE en la pesca internacional.

 

Lepszej jakości usługi w zakresie umiejętności i kwalifikacji (Europass) (A8-0244/2017 - Thomas Mann, Svetoslav Hristov Malinov)

15-03-2018

Comprender las calificaciones y las habilidades de los estudiantes y demandantes de empleo de la UE es esencial para la movilidad y el empleo transfronterizo. Europass facilita la movilidad y fomenta la transparencia de las capacidades y cualificaciones mediante la ayuda a los ciudadanos a comunicar mejor sus habilidades, calificaciones y experiencia y la ayuda a las autoridades de educación y formación a definir el contenido de los planes de estudio a través de los documentos de movilidad Europass. Si bien el marco ha tenido cierto éxito, la actualización de las herramientas y la creación de una plataforma más grande aumentarán su atractivo y atenderán mejor las necesidades de los usuarios en un mercado laboral en rápida evolución. Por todos estos motivos, he votado a favor.

 

Wspólna skonsolidowana podstawa opodatkowania osób prawnych (CCCTB) (A8-0051/2018 - Alain Lamassoure)

15-03-2018

He dado mi apoyo al informe que busca avanzar hacia el establecimiento de un único régimen, más sencillo, de fiscalidad corporativa en la UE. La propuesta incluye medidas para garantizar que las compañías paguen los impuestos donde obtienen el beneficio, un conjunto único de normas fiscales que se aplicarían en toda la Unión y el uso por primera vez de datos digitales para calcular la carga fiscal.

 

Wspólna podstawa opodatkowania osób prawnych (A8-0050/2018 - Paul Tang)

15-03-2018

He dado mi apoyo al informe que busca avanzar hacia el establecimiento de un único régimen, más sencillo, de fiscalidad corporativa en la UE. La propuesta incluye medidas para garantizar que las compañías paguen los impuestos donde obtienen el beneficio, un conjunto único de normas fiscales que se aplicarían en toda la Unión y el uso por primera vez de datos digitales para calcular la carga fiscal.

 

Wytyczne dotyczące budżetu na rok 2019 – sekcja III (A8-0062/2018 - Daniele Viotti)

15-03-2018

Estoy de acuerdo con el contenido del informe que destaca las prioridades del Parlamento para el presupuesto de la UE para 2019, que la Comisión debe examinar antes de publicar el proyecto de presupuesto en mayo.
El objetivo principal consiste en abordar el desempleo juvenil, el crecimiento, la innovación, la competitividad, la lucha contra el cambio climático, la transición a las energías renovables, la migración y la seguridad. La erradicación de la pobreza, la discriminación y las diferencias en el desarrollo económico regional también pertenecen al marco general del informe.

 

Atak USA na unijne dopłaty rolne w ramach WPR (w kontekście hiszpańskich oliwek) (B8-0137/2018, B8-0137/2018, B8-0138/2018, B8-0145/2018, B8-0147/2018, B8-0148/2018, B8-0149/2018, B8-0151/2018)

15-03-2018

Estoy a favor de pedir que se retiren los aranceles a las importaciones de aceituna de mesa de España, primer productor mundial, e insto a la Comisión a tomar medidas diplomáticas, tanto a nivel bilateral como en el seno de la Organización Mundial de Comercio para defender el sistema de ayudas de la política agrícola común (PAC), validado por la OMC.

 

Wytyczne w sprawie przyszłych stosunków UE i Zjednoczonego Królestwa (B8-0134/2018, B8-0135/2018)

14-03-2018

He votado a favor debido a que apoyo plenamente el texto de la resolución que establece las bases del futuro Acuerdo de Retirada con el Reino Unido. La resolución recuerda que la UE tiene reglas comunes vinculantes, instituciones comunes y mecanismos comunes de supervisión y por este motivo, deja claro que países terceros, incluso con legislación prácticamente idéntica, no pueden disfrutar los mismos beneficios o el mismo nivel de acceso al mercado interior que los Estados miembros.

 

Sprzeciw wobec rozporządzenia delegowanego Komisji zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 347/2013 w odniesieniu do unijnej listy projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania (B8-0136/2018)

14-03-2018

He votado en contra de la objeción al Reglamento Delegado porque está destinado a completar la realización del mercado interior de la energía, fomentando la producción, transporte, distribución y uso de recursos energéticos para reducir el aislamiento de las regiones desfavorecidas e insulares, garantizar y diversificar los suministros energéticos de la Unión , incluso mediante la cooperación con terceros países, y contribuir al desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente.

 

Następne WRF: przygotowanie stanowiska Parlamentu dotyczącego WRF na okres po 2020 r. (A8-0048/2018 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas)

14-03-2018

He votado a favor del informe. El próximo marco financiero plurianual (MFP) debe dar forma a una Europa más fuerte e integrada. A lo largo de los años, el presupuesto europeo ha logrado impulsar la cohesión económica, un Mercado Interior integrado es el activo más poderoso que tenemos para promover la prosperidad económica y el empleo en Europa. Al mismo tiempo, el nuevo MFP tendrá que hacer frente a nuevas circunstancias y retos, responder a nuevas necesidades en áreas como la migración y la gestión de fronteras, seguridad interna y externa, defensa, cambio climático y retos democráticos. Todos estos retos requieren una respuesta europea común y, por este motivo, el MFP post 2020 debe ser suficiente para cumplir con ello. Se trata de una oportunidad única para redefinir los objetivos y prioridades de la Unión durante los próximos años y nuestro deber es asegurar que se equipara con los suficientes recursos financieros para cumplir con las expectativas los ciudadanos.

Lista kontaktów

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  08G309
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Winston Churchill
  M02012
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Adres pocztowy

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 08G309
  1047 Brussels