Beatriz BECERRA BASTERRECHEA
 • Beatriz
  BECERRA BASTERRECHEA
 • Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy
 • Członkini
 • Hiszpania Independiente
 • Data urodzenia: 14 listopada 1966, Madrid

Wystąpienie(-a) na posiedzeniu plenarnym

284

Wybory prezydenckie w Wenezueli (debata)

02-05-2018 P8_CRE-PROV(2018)05-02(22)

Równouprawnienie płci w umowach handlowych zawieranych przez UE (debata)

12-03-2018 P8_CRE-REV(2018)03-12(15)

Priorytety UE na 62. sesję Komisji ONZ ds. Statusu Kobiet (debata)

01-03-2018 P8_CRE-REV(2018)03-01(5)

Zero tolerancji dla okaleczania narządów płciowych kobiet (debata)

06-02-2018 P8_CRE-REV(2018)02-06(11)

Sytuacja w Wenezueli (debata)

06-02-2018 P8_CRE-REV(2018)02-06(16)

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

2

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca

11

SPRAWOZDANIE w sprawie równouprawnienia płci w umowach handlowych zawieranych przez UE

FEMM INTA
06-02-2018 A8-0023/2018

SPRAWOZDANIE w sprawie wzmocnienia pozycji gospodarczej kobiet w sektorach prywatnym i publicznym w UE

FEMM
13-09-2017 A8-0271/2017

SPRAWOZDANIE w sprawie inicjatywy przewodniej UE dotyczącej przemysłu konfekcyjnego

DEVE
28-03-2017 A8-0080/2017

SPRAWOZDANIE w sprawie kobiet i ich roli na obszarach wiejskich

FEMM AGRI
08-03-2017 A8-0058/2017

SPRAWOZDANIE w sprawie równości kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej w latach 2014–2015

FEMM
23-02-2017 A8-0046/2017

SPRAWOZDANIE w sprawie praw człowieka i migracji w państwach trzecich

AFET
10-10-2016 A8-0245/2016

SPRAWOZDANIE w sprawie sektora prywatnego i rozwoju

DEVE
26-02-2016 A8-0043/2016

Opinia(-e) jako sprawozdawca

4

OPINIA w sprawie wdrożenia wspólnego dokumentu roboczego służb (SWD(2015)0182) pt. „Równość płci i wzmocnienie pozycji kobiet: odmiana losu dziewcząt i kobiet w kontekście stosunków zewnętrznych UE w latach 2016–2020”

AFET
24-01-2018 AFET_AD(2018)612256

OPINIA w sprawie rocznego sprawozdania dotyczącego praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2015 oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie

FEMM
10-11-2016 FEMM_AD(2016)589216

OPINIA w sprawie sytuacji na Morzu Śródziemnym i potrzeby całościowego podejścia UE do problematyki migracji

DEVE
12-11-2015 DEVE_AD(2015)565184

OPINIA w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej

PETI
01-07-2015 PETI_AD(2015)551974

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca

29

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającego dyrektywę Rady 2010/18/UE

FEMM
30-05-2018 FEMM_AD(2018)618327

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej

PETI
18-05-2018 PETI_AD(2018)615473

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (wersja przekształcona)

PETI
03-10-2017 PETI_AD(2017)597694

STANOWISKO W FORMIE POPRAWEK w sprawie sprawozdania na temat obywatelstwa UE z 2017 r.: wzmocnienie praw obywateli w Unii demokratycznych przemian

FEMM
26-09-2017 FEMM_AD(2017)610721

OPINIA w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 211/2011 w sprawie inicjatywy obywatelskiej

PETI
21-09-2017 PETI_AD(2017)606197

OPINIA w sprawie wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/93/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej

FEMM
04-07-2017 FEMM_AD(2017)603005

OPINIA zawierający projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, umowy o dialogu politycznym i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kuby, z drugiej strony

DEVE
31-05-2017 DEVE_AD(2017)602777

OPINIA w sprawie wpływu międzynarodowych i unijnych politycznych strategii handlowych na globalne łańcuchy wartości

DEVE
31-05-2017 DEVE_AD(2017)600904

OPINIA w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Umowy o dialogu politycznym i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kuby, z drugiej strony

DEVE
30-05-2017 DEVE_AD(2017)602772

OPINIA w sprawie warunków pracy i niepewnego zatrudnienia

FEMM
09-02-2017 FEMM_AD(2017)595615

Instytucjonalne projekty rezolucji

333

Wspólny projekt rezolucji w sprawie okupowanych terytoriów Gruzji 10 lat po rosyjskiej inwazji

12-06-2018 RC-B8-0275/2018

  Motion for a resolution Situation of Rohingyas refugees, in particular the plight of children

11-06-2018 B8-0298/2018

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

  Motion for a resolution on Russia, notably the case of Ukrainian political prisoner Oleg Sentsov

11-06-2018 B8-0296/2018

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

Projekt rezolucji w sprawie okupowanych terytoriów Gruzji 10 lat po rosyjskiej inwazji

11-06-2018 B8-0277/2018

Wspólny projekt rezolucji w sprawie Sudanu, w szczególności sytuacji Noury Hussein Hammad

30-05-2018 RC-B8-0265/2018

Wspólny projekt rezolucji w sprawie sytuacji obrońców praw kobiet w Arabii Saudyjskiej

30-05-2018 RC-B8-0259/2018

Wspólny projekt rezolucji w sprawie sytuacji w Nikaragui

29-05-2018 RC-B8-0244/2018

Indywidualne projekty rezolucji

1

Oświadczenie(-a) pisemne

9

Oświadczenie pisemne w sprawie zespołu Aspergera

12-09-2016 P8_DCL(2016)0099 Wygasła

szczegóły

Dominique BILDE , Filiz HYUSMENOVA , Ivan JAKOVČIĆ , Patricija ŠULIN , Angel DZHAMBAZKI , Andrey KOVATCHEV , Mara BIZZOTTO , Marie-Christine BOUTONNET , Steeve BRIOIS , Lefteris CHRISTOFOROU , Cristian-Silviu BUŞOI , Nedzhmi ALI , Nikolay BAREKOV , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Rolandas PAKSAS , Zigmantas BALČYTIS

Data otwarcia : 12-09-2016
Termin : 12-12-2016
Liczba sygnatariuszy : 51 - 13-12-2016

Oświadczenie pisemne w sprawie nadużywania lub niewłaściwego stosowania antybiotyków

12-09-2016 P8_DCL(2016)0081 Wygasła

szczegóły

Patricija ŠULIN , Monica MACOVEI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Dubravka ŠUICA , Stelios KOULOGLOU , Alfred SANT , Michela GIUFFRIDA , Salvatore CICU , José Inácio FARIA , Ivana MALETIĆ , Nicola CAPUTO , Marijana PETIR , Stefan ECK , Theodoros ZAGORAKIS , Lola SÁNCHEZ CALDENTEY , Marlene MIZZI , Ivan JAKOVČIĆ , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Jozo RADOŠ , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Eleftherios SYNADINOS , Renata BRIANO

Data otwarcia : 12-09-2016
Termin : 12-12-2016
Liczba sygnatariuszy : 95 - 13-12-2016

Oświadczenie pisemne w sprawie idiopatycznego włóknienia płuc

11-04-2016 P8_DCL(2016)0026 Zamknięta z podpisami większości posłów

szczegóły

Elena GENTILE , Andrey KOVATCHEV , Javier NART , Raffaele FITTO , Isabella DE MONTE , Luigi MORGANO , Nicola CAPUTO , Marc TARABELLA , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Karin KADENBACH , Renate SOMMER , Dominique RIQUET , Philippe DE BACKER , Marian HARKIN , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Remo SERNAGIOTTO

Data otwarcia : 11-04-2016
Termin : 11-07-2016
Przyjęto : 11-07-2016
Lista sygnatariuszy jest opublikowana w załączniku 01 do protokołu z dnia 12-09-2016
Liczba sygnatariuszy : 388 - 12-07-2016

Oświadczenie pisemne w sprawie powszechnego dostępu do opieki zdrowotnej dla matek

24-02-2016 P8_DCL(2016)0015 Wygasła

szczegóły

Filiz HYUSMENOVA , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Nathalie GRIESBECK , Louis MICHEL , Ivan JAKOVČIĆ , Gabriele ZIMMER , Marc TARABELLA , Jana ŽITŇANSKÁ , Elisabeth MORIN-CHARTIER , Jean LAMBERT , Mariya GABRIEL , Caterina CHINNICI

Data otwarcia : 24-02-2016
Termin : 24-05-2016
Liczba sygnatariuszy : 174 - 25-05-2016

Oświadczenie pisemne w sprawie sprostania wyzwaniom związanym ze wskaźnikiem głodu na świecie (GHI)

24-02-2016 P8_DCL(2016)0013 Wygasła

szczegóły

Brian HAYES , Neena GILL , Petr JEŽEK , Tom VANDENKENDELAERE , Nirj DEVA , Deirdre CLUNE , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Seb DANCE , Davor Ivo STIER , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA

Data otwarcia : 24-02-2016
Termin : 24-05-2016
Liczba sygnatariuszy : 61 - 25-05-2016

Oświadczenie pisemne w sprawie zwiększenia skuteczności Europejskiego Instrumentu na rzecz Wspierania Demokracji i Praw Człowieka w Wenezueli

26-10-2015 P8_DCL(2015)0063 Wygasła

szczegóły

Dita CHARANZOVÁ , Izaskun BILBAO BARANDICA , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ , Fernando MAURA BARANDIARÁN , Andrew LEWER , Ivan ŠTEFANEC , Javier NART , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Renate WEBER , Juan Carlos GIRAUTA VIDAL , Ashley FOX , Davor Ivo STIER

Data otwarcia : 26-10-2015
Termin : 26-01-2016
Liczba sygnatariuszy : 64 - 27-01-2016

Oświadczenie pisemne w sprawie badań nad endometriozą i jej zapobieganiu

07-09-2015 P8_DCL(2015)0045 Wygasła

szczegóły

Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , José BLANCO LÓPEZ , Angelika MLINAR , Sofia RIBEIRO , Izaskun BILBAO BARANDICA , Cecilia WIKSTRÖM , Catherine BEARDER , Ángela VALLINA , Jana ŽITŇANSKÁ , Eleonora EVI , Eider GARDIAZABAL RUBIAL , Soledad CABEZÓN RUIZ

Data otwarcia : 07-09-2015
Termin : 07-12-2015
Liczba sygnatariuszy : 193 - 08-12-2015

Oświadczenie pisemne w sprawie wspierania systemów edukacji integracyjnej

07-09-2015 P8_DCL(2015)0029 Wygasła

szczegóły

Rosa ESTARÀS FERRAGUT , Ádám KÓSA , Brando BENIFEI , Marek PLURA , Constance LE GRIP , Eleonora EVI , Barbara MATERA , Victor NEGRESCU , Sergio GUTIÉRREZ PRIETO , Sylvie GUILLAUME , Csaba SÓGOR , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Indrek TARAND , Zdzisław KRASNODĘBSKI , Sabine VERHEYEN , Pablo IGLESIAS

Data otwarcia : 07-09-2015
Termin : 07-12-2015
Liczba sygnatariuszy : 263 - 08-12-2015

Oświadczenie pisemne w sprawie nękania i przemocy w szkołach

07-09-2015 P8_DCL(2015)0028 Wygasła

szczegóły

Filiz HYUSMENOVA , Nathalie GRIESBECK , Angelika MLINAR , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , Anna Maria CORAZZA BILDT , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Ismail ERTUG , Miriam DALLI , Silvia COSTA , Nessa CHILDERS , Jana ŽITŇANSKÁ

Data otwarcia : 07-09-2015
Termin : 07-12-2015
Liczba sygnatariuszy : 119 - 08-12-2015

Pytania pisemne

233

  Autonomous communities an obstacle to implementation of the country-specific recommendations

28-05-2018 E-002878/2018 Komisja

  Increase in human trafficking between Member States

25-05-2018 E-002861/2018 Komisja

  Possible breach of the Common Position by the Spanish Government

18-05-2018 E-002695/2018 Komisja

  VP/HR - Human rights in Cuba following the first EU-Cuba Joint Council meeting

17-05-2018 E-002640/2018 Komisja

  Harmonising the classification of sexual offences and establishing a common definition of rape

27-04-2018 E-002370/2018 Komisja

  Excluding countries that criminalise homosexuality from the list of safe countries of origin

16-04-2018 E-002150/2018 Komisja

  VP/HR - The role of former Prime Minister Rodríguez Zapatero in talks on the crisis in Venezuela

11-04-2018 P-002070/2018 Komisja

  EU support to Colombia in the Venezuelan migrant crisis

22-03-2018 E-001772/2018 Komisja

  Single and effective security database

20-03-2018 E-001682/2018 Komisja

Pytania ustne

18

Walka z handlem kobietami i dziewczętami w celu wykorzystywania seksualnego i wyzysku w pracy w UE

01-12-2017 O-000094/2017 Komisja

Europejski plan działania na rzecz gospodarki społecznej

04-09-2017 O-000070/2017 Komisja

Handel ludźmi

24-03-2017 O-000024/2017 Komisja

Walka z zaginięciami dzieci migrujących w Europie

03-02-2017 O-000009/2017 Komisja

Interpelacja dotycząca kwestii drugorzędnych - VP/HR - Izraelska polityka osadnictwa

27-01-2017 O-000006/2017 Komisja

Zwalczanie rasizmu, ksenofobii, homofobii i innych form nietolerancji

26-10-2016 O-000130/2016 Komisja

Zwalczanie rasizmu, ksenofobii, homofobii i innych form nietolerancji

26-10-2016 O-000129/2016 Rada

Polityka i działania UE na rzecz ochrony dzieci w kontekście migracji

17-10-2016 O-000126/2016 Komisja

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

194

 

Manipulowanie licznikiem kilometrów w pojazdach silnikowych: przegląd ram prawnych UE (A8-0155/2018 - Ismail Ertug)

31-05-2018

He votado a favor porque la manipulación de cuentakilómetros es una negligencia que afecta a entre el 5% y el 12% de vehículos usados en ventas nacionales y entre el 30% y el 50% en ventas transfronterizas, acumulando un daño económico total de entre EUR 5,6 y 9,6 mil millones en toda la UE.
El objetivo de este informe INI es crear barreras legales, técnicas y operacionales para criminalizar
las manipulaciones de cuentakilómetros y disminuir así su efecto negativo en la seguridad vial,
el medio ambiente, la economía y los consumidores.

 

Unijny Mechanizm Ochrony Ludności (A8-0180/2018 - Elisabetta Gardini)

31-05-2018

He votado a favor porque el objetivo principal del informe es fortalecer la capacidad de la Unión para responder a desastres naturales y provocados por el hombre. La evaluación del UCPM (Union Civil Protection Mechanism) demostró que debe mejorarse su eficacia, su capacidad para responder a los desastres y la eficiencia administrativa.
Uno de los elementos centrales del informe es la propuesta de establecer RESCUE (reserva dedicada de activos como capacidades aéreas de lucha contra incendios, hospitales de campaña, etc.) que se financiaría al 100% por la Unión. Además, también añade que los Estados miembros deberían redactar y transmitir sus evaluaciones de riesgos a la Comisión para trabajar conjuntamente en la prevención de desastres.

 

Równość płci i wzmocnienie pozycji kobiet: odmiana losu dziewcząt i kobiet w kontekście stosunków zewnętrznych UE w latach 2016–2020 (A8-0167/2018 - Linda McAvan, Dubravka Šuica)

31-05-2018

El informe, del cual he sido ponente en la sombra, hace un balance de los progresos realizados desde que la Comisión y el SEAE adoptaron el Plan de acción de género II, una política integral para incorporar la igualdad de género en la acción de la UE al exterior.
El informe reafirma la posición del Parlamento Europeo de que la salud y los derechos sexuales y reproductivos son esenciales para garantizar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entre muchas otras cosas, el informe destaca la importancia de promover y garantizar el accesso a la salud sexual y reproductiva, incluyendo el acceso a un aborto seguro
El informe también condena el Global Gag Rule y llama a la UE y sus Estados miembros a apoyar de manera proactiva los derechos de las mujeres en todo el mundo aumentando significativamente la financiación, tanto a nivel nacional como europeo, para reducir la brecha financiera que EEUU deja en este ámbito.

 

Wykonanie strategii UE na rzecz młodzieży (A8-0162/2018 - Eider Gardiazabal Rubial)

31-05-2018

He votado a favor del informe que analiza la estrategia europea de la juventud en un momento clave para el futuro de la UE. Se destacan los principales problemas que sufren los jóvenes europeos y se señalan las distintas recomendaciones para fomentar su desarrollo, la igualdad de oportunidades, y su integración en la UE como ciudadanos europeos.
Además, he votado a favor de instar a la Comisión a perseguir la política de algunas empresas de ofrecer prácticas sucesivas sin remuneración y también he defendido la necesidad de armonizar en toda la UE concepto de “joven” y sus implicaciones en las distintas políticas públicas

 

Uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Grecji, Hiszpanii, Francji i Portugalii (A8-0175/2018 - José Manuel Fernandes)

30-05-2018

He votado a favor de la propuesta de la Comisión para que se movilice el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (FSUE) con objeto de conceder asistencia financiera en relación con los incendios forestales ocurridos en Portugal y España, los huracanes que azotaron Francia y los terremotos de Grecia.

 

Budżet korygujący nr 1 do budżetu ogólnego na rok 2018 towarzyszący wnioskowi w sprawie uruchomienia środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Grecji, Hiszpanii, Francji i Portugalii (C8-0181/2018)

30-05-2018

He votado a favor de la propuesta de la Comisión para que se movilice el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (FSUE) con objeto de conceder asistencia financiera en relación con los incendios forestales ocurridos en Portugal y España, los huracanes que azotaron Francia y los terremotos de Grecia

 

Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji - wniosek EGF/2018/000 TA 2018 – Pomoc techniczna z inicjatywy Komisji (A8-0172/2018 - Eider Gardiazabal Rubial)

30-05-2018

El informe proporciona recomendaciones a la CE sobre la aplicación del FEAG y he votado a favor porque estoy de acuerdo con su contenido. El Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) tiene como objetivo proporcionar apoyo a los trabajadores despedidos y por cuenta propia cuyas actividades han cesado como resultado de cambios estructurales importantes en el comercio mundial debido a la globalización, como resultado de la continuación de la crisis económica, o como resultado de una nueva crisis financiera y económica mundial, y para ayudarlos a reintegrarse en el mercado laboral.

 

Zgodność produktów rybołówstwa z kryteriami dostępu do rynku UE (A8-0156/2018 - Linnéa Engström)

30-05-2018

He votado a favor del informe que analiza el rango de normas y condiciones que los productos de la pesca deben cumplir para ser aceptados en el mercado de la UE, propone recomendaciones para garantizar una mejor igualdad de condiciones entre la UE y los operadores que no forman parte de la UE y para contribuir a una mejor gestión pesquera en todo el mundo.

 

Interpretacja i wdrażanie porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa (A8-0170/2018 - Pavel Svoboda, Richard Corbett)

30-05-2018

El informe se centra en la situación actual de la implementación del nuevo IIA on Better Law-making. Destaca la necesidad de mejorar en ciertas áreas de mejora de la legislación y los esfuerzos futuros que deben emprender las tres instituciones. He votado a favor porque estoy de acuerdo con el contenido del informe.

 

Wieloletnie ramy finansowe na lata 2021–2027 i zasoby własne (B8-0239/2018, B8-0240/2018, B8-0241/2018)

30-05-2018

He votado a favor de la resolución porque estoy a favor de la propuesta realizada por la Comisión presentada en mayo

Lista kontaktów

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  08G309
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Winston Churchill
  M02012
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Adres pocztowy

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 08G309
  1047 Brussels