Beatriz BECERRA BASTERRECHEA
 • Beatriz
  BECERRA BASTERRECHEA
 • Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy
 • Członkini
 • Hiszpania Independiente
 • Data urodzenia: 14 listopada 1966, Madrid

Wystąpienie(-a) na posiedzeniu plenarnym

276

Zero tolerancji dla okaleczania narządów płciowych kobiet (debata)

06-02-2018 P8_CRE-PROV(2018)02-06(11)

Sytuacja w Wenezueli (debata)

06-02-2018 P8_CRE-PROV(2018)02-06(16)

Sytuacja w Iranie (debata)

16-01-2018 P8_CRE-PROV(2018)01-16(12)

Salwador: przypadki kobiet ściganych za poronienie

14-12-2017 P8_CRE-PROV(2017)12-14(5.3)

Sytuacja w zakresie praworządności i demokracji w Polsce (debata)

15-11-2017 P8_CRE-REV(2017)11-15(7)

Spuścizna totalitarnej rewolucji bolszewickiej w Rosji w 1917 r. (debata na aktualny temat)

15-11-2017 P8_CRE-REV(2017)11-15(18)

Przeciwdziałanie molestowaniu i wykorzystywaniu seksualnemu w UE (debata)

25-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-25(4)

Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej (19–20 października) (debata)

04-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-04(7)

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

2

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca

9

SPRAWOZDANIE w sprawie wzmocnienia pozycji gospodarczej kobiet w sektorach prywatnym i publicznym w UE

FEMM
13-09-2017 A8-0271/2017

SPRAWOZDANIE w sprawie inicjatywy przewodniej UE dotyczącej przemysłu konfekcyjnego

DEVE
28-03-2017 A8-0080/2017

SPRAWOZDANIE w sprawie kobiet i ich roli na obszarach wiejskich

FEMM AGRI
08-03-2017 A8-0058/2017

SPRAWOZDANIE w sprawie równości kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej w latach 2014–2015

FEMM
23-02-2017 A8-0046/2017

SPRAWOZDANIE w sprawie praw człowieka i migracji w państwach trzecich

AFET
10-10-2016 A8-0245/2016

SPRAWOZDANIE w sprawie sektora prywatnego i rozwoju

DEVE
26-02-2016 A8-0043/2016

Opinia(-e) jako sprawozdawca

4

OPINIA w sprawie wdrożenia wspólnego dokumentu roboczego służb (SWD(2015)0182) pt. „Równość płci i wzmocnienie pozycji kobiet: odmiana losu dziewcząt i kobiet w kontekście stosunków zewnętrznych UE w latach 2016–2020”

AFET
24-01-2018 AFET_AD(2018)612256

OPINIA w sprawie rocznego sprawozdania dotyczącego praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2015 oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie

FEMM
10-11-2016 FEMM_AD(2016)589216

OPINIA w sprawie sytuacji na Morzu Śródziemnym i potrzeby całościowego podejścia UE do problematyki migracji

DEVE
12-11-2015 DEVE_AD(2015)565184

OPINIA w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej

PETI
01-07-2015 PETI_AD(2015)551974

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca

27

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (wersja przekształcona)

PETI
03-10-2017 PETI_AD(2017)597694

STANOWISKO W FORMIE POPRAWEK w sprawie sprawozdania na temat obywatelstwa UE z 2017 r.: wzmocnienie praw obywateli w Unii demokratycznych przemian

FEMM
26-09-2017 FEMM_AD(2017)610721

OPINIA w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 211/2011 w sprawie inicjatywy obywatelskiej

PETI
21-09-2017 PETI_AD(2017)606197

OPINIA w sprawie wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/93/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej

FEMM
04-07-2017 FEMM_AD(2017)603005

OPINIA zawierający projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, umowy o dialogu politycznym i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kuby, z drugiej strony

DEVE
31-05-2017 DEVE_AD(2017)602777

OPINIA w sprawie wpływu międzynarodowych i unijnych politycznych strategii handlowych na globalne łańcuchy wartości

DEVE
31-05-2017 DEVE_AD(2017)600904

OPINIA w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Umowy o dialogu politycznym i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kuby, z drugiej strony

DEVE
30-05-2017 DEVE_AD(2017)602772

OPINIA w sprawie warunków pracy i niepewnego zatrudnienia

FEMM
09-02-2017 FEMM_AD(2017)595615

OPINIA w sprawie unijnych możliwości zwiększenia dostępu do leków

PETI
15-11-2016 PETI_AD(2016)582217

OPINIA w sprawie unijnych możliwości zwiększenia dostępu do leków

DEVE
09-11-2016 DEVE_AD(2016)585778

Projekt(-y) rezolucji

303

Wspólny projekt rezolucji w sprawie egzekucji w Egipcie

07-02-2018 RC-B8-0109/2018

Wspólny projekt rezolucji w sprawie niewolnictwa dzieci na Haiti

07-02-2018 RC-B8-0100/2018

Wspólny projekt rezolucji w sprawie bieżącej sytuacji w zakresie praw człowieka w Turcji

07-02-2018 RC-B8-0082/2018

Wspólny projekt rezolucji w sprawie sytuacji w Wenezueli

07-02-2018 RC-B8-0078/2018

  Motion for a resolution on executions in Egypt

05-02-2018 B8-0114/2018

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

  Motion for a resolution on Child slavery in Haiti

05-02-2018 B8-0107/2018

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

  Motion for a resolution on Russia, the case of Oyub Titiev and the Human Rights Centre Memorial

05-02-2018 B8-0102/2018

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

Projekt rezolucji w sprawie bieżącej sytuacji w zakresie praw człowieka w Turcji

05-02-2018 B8-0092/2018

Oświadczenie(-a) pisemne

9

Oświadczenie pisemne w sprawie zespołu Aspergera

12-09-2016 P8_DCL(2016)0099 Wygasła

szczegóły

Dominique BILDE , Filiz HYUSMENOVA , Ivan JAKOVČIĆ , Patricija ŠULIN , Angel DZHAMBAZKI , Andrey KOVATCHEV , Mara BIZZOTTO , Marie-Christine BOUTONNET , Steeve BRIOIS , Lefteris CHRISTOFOROU , Cristian-Silviu BUŞOI , Nedzhmi ALI , Nikolay BAREKOV , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Rolandas PAKSAS , Zigmantas BALČYTIS

Data otwarcia : 12-09-2016
Termin : 12-12-2016
Liczba sygnatariuszy : 51 - 13-12-2016

Oświadczenie pisemne w sprawie nadużywania lub niewłaściwego stosowania antybiotyków

12-09-2016 P8_DCL(2016)0081 Wygasła

szczegóły

Patricija ŠULIN , Monica MACOVEI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Dubravka ŠUICA , Stelios KOULOGLOU , Alfred SANT , Michela GIUFFRIDA , Salvatore CICU , José Inácio FARIA , Ivana MALETIĆ , Nicola CAPUTO , Marijana PETIR , Stefan ECK , Theodoros ZAGORAKIS , Lola SÁNCHEZ CALDENTEY , Marlene MIZZI , Ivan JAKOVČIĆ , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Jozo RADOŠ , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Eleftherios SYNADINOS , Renata BRIANO

Data otwarcia : 12-09-2016
Termin : 12-12-2016
Liczba sygnatariuszy : 95 - 13-12-2016

Oświadczenie pisemne w sprawie idiopatycznego włóknienia płuc

11-04-2016 P8_DCL(2016)0026 Zamknięta z podpisami większości posłów

szczegóły

Elena GENTILE , Andrey KOVATCHEV , Javier NART , Raffaele FITTO , Isabella DE MONTE , Luigi MORGANO , Nicola CAPUTO , Marc TARABELLA , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Karin KADENBACH , Renate SOMMER , Dominique RIQUET , Philippe DE BACKER , Marian HARKIN , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Remo SERNAGIOTTO

Data otwarcia : 11-04-2016
Termin : 11-07-2016
Przyjęto : 11-07-2016
Lista sygnatariuszy jest opublikowana w załączniku 01 do protokołu z dnia 12-09-2016
Liczba sygnatariuszy : 388 - 12-07-2016

Oświadczenie pisemne w sprawie powszechnego dostępu do opieki zdrowotnej dla matek

24-02-2016 P8_DCL(2016)0015 Wygasła

szczegóły

Filiz HYUSMENOVA , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Nathalie GRIESBECK , Louis MICHEL , Ivan JAKOVČIĆ , Gabriele ZIMMER , Marc TARABELLA , Jana ŽITŇANSKÁ , Elisabeth MORIN-CHARTIER , Jean LAMBERT , Mariya GABRIEL , Caterina CHINNICI

Data otwarcia : 24-02-2016
Termin : 24-05-2016
Liczba sygnatariuszy : 174 - 25-05-2016

Oświadczenie pisemne w sprawie sprostania wyzwaniom związanym ze wskaźnikiem głodu na świecie (GHI)

24-02-2016 P8_DCL(2016)0013 Wygasła

szczegóły

Brian HAYES , Neena GILL , Petr JEŽEK , Tom VANDENKENDELAERE , Nirj DEVA , Deirdre CLUNE , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Seb DANCE , Davor Ivo STIER , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA

Data otwarcia : 24-02-2016
Termin : 24-05-2016
Liczba sygnatariuszy : 61 - 25-05-2016

Oświadczenie pisemne w sprawie zwiększenia skuteczności Europejskiego Instrumentu na rzecz Wspierania Demokracji i Praw Człowieka w Wenezueli

26-10-2015 P8_DCL(2015)0063 Wygasła

szczegóły

Dita CHARANZOVÁ , Izaskun BILBAO BARANDICA , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ , Fernando MAURA BARANDIARÁN , Andrew LEWER , Ivan ŠTEFANEC , Javier NART , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Renate WEBER , Juan Carlos GIRAUTA VIDAL , Ashley FOX , Davor Ivo STIER

Data otwarcia : 26-10-2015
Termin : 26-01-2016
Liczba sygnatariuszy : 64 - 27-01-2016

Oświadczenie pisemne w sprawie badań nad endometriozą i jej zapobieganiu

07-09-2015 P8_DCL(2015)0045 Wygasła

szczegóły

Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , José BLANCO LÓPEZ , Angelika MLINAR , Sofia RIBEIRO , Izaskun BILBAO BARANDICA , Cecilia WIKSTRÖM , Catherine BEARDER , Ángela VALLINA , Jana ŽITŇANSKÁ , Eleonora EVI , Eider GARDIAZABAL RUBIAL , Soledad CABEZÓN RUIZ

Data otwarcia : 07-09-2015
Termin : 07-12-2015
Liczba sygnatariuszy : 193 - 08-12-2015

Oświadczenie pisemne w sprawie wspierania systemów edukacji integracyjnej

07-09-2015 P8_DCL(2015)0029 Wygasła

szczegóły

Rosa ESTARÀS FERRAGUT , Ádám KÓSA , Brando BENIFEI , Marek PLURA , Constance LE GRIP , Eleonora EVI , Barbara MATERA , Victor NEGRESCU , Sergio GUTIÉRREZ PRIETO , Sylvie GUILLAUME , Csaba SÓGOR , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Indrek TARAND , Zdzisław KRASNODĘBSKI , Sabine VERHEYEN , Pablo IGLESIAS

Data otwarcia : 07-09-2015
Termin : 07-12-2015
Liczba sygnatariuszy : 263 - 08-12-2015

Oświadczenie pisemne w sprawie nękania i przemocy w szkołach

07-09-2015 P8_DCL(2015)0028 Wygasła

szczegóły

Filiz HYUSMENOVA , Nathalie GRIESBECK , Angelika MLINAR , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , Anna Maria CORAZZA BILDT , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Ismail ERTUG , Miriam DALLI , Silvia COSTA , Nessa CHILDERS , Jana ŽITŇANSKÁ

Data otwarcia : 07-09-2015
Termin : 07-12-2015
Liczba sygnatariuszy : 119 - 08-12-2015

Pytanie(-a) parlamentarne

235

  Spying on non-separatist citizens in Catalonia

29-01-2018 E-000474/2018 Komisja

  The Spanish Government's responsibility in the fight against the gender pay gap

25-01-2018 E-000403/2018 Komisja

  VP/HR - Italian arms exports to Saudi Arabia

18-01-2018 E-000281/2018 Komisja

  Plight of 'mule women' on the Ceuta border

18-01-2018 E-000268/2018 Komisja

  EU legal framework in tackling crime: data retention

04-01-2018 P-000013/2018 Komisja

  Anti-EU indoctrination in Catalan schools

19-12-2017 E-007860/2017 Komisja

  VP/HR - Human rights violations in Sudan using Community funds

15-12-2017 E-007788/2017 Komisja

Walka z handlem kobietami i dziewczętami w celu wykorzystywania seksualnego i wyzysku w pracy w UE

01-12-2017 O-000094/2017 Komisja

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

151

 

Sprawozdanie roczne z działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego (A8-0013/2018 - Eider Gardiazabal Rubial)

08-02-2018

He votado a favor porque estoy de acuerdo con el contenido del informe. Como "brazo financiero de la UE", que proporciona inversiones para las actividades de la UE tanto dentro como fuera de la UE, el Banco Europeo de Inversiones debe esforzarse por alcanzar los más altos estándares de cumplimiento, transparencia y cumplimiento de las normas. Por este motivo, debería intensificar sus esfuerzos en una distribución geográfica más equitativa de sus inversiones y en cumplimiento de los objetivos climáticos del Acuerdo de París.

 

Sytuacja w Wenezueli (RC-B8-0078/2018, B8-0078/2018, B8-0080/2018, B8-0081/2018, B8-0083/2018, B8-0087/2018, B8-0094/2018)

08-02-2018

Venezuela es víctima de una tiranía corrupta e incompetente. Los venezolanos no tienen comida, ni medicinas, ni libertad. No tienen futuro y nuestra obligación es, precisamente, ayudarles a que lo recuperen. La última vez que en Venezuela hubo unas elecciones con un mínimo de garantías la oposición ganó por goleada. Desde entonces, Maduro ha manipulado, reprimido e ignorado la Constitución. Quien lo desafía acaba inhabilitado, exiliado, preso o asesinado. Porque no le interesa nada más que el poder.
Por estos motivos he votado a favor de la resolución, porque Europa no puede reconocer unas elecciones fraudulentas cuyo objetivo es convertir a Venezuela en una dictadura de partido único, como en Cuba. No podemos reconocerlas cuando el régimen ha inhabilitado a casi todos los líderes opositores y a su principal alianza, cuando están controlados por un órgano electoral que es el brazo ejecutor del régimen, un régimen que acaba de ejecutar también a Óscar Pérez, como asesinó a muchos venezolanos que salieron a la calle en defensa de su dignidad. Para que el pueblo de Venezuela decida su futuro, Maduro debe liberar a los presos políticos, abrir un canal humanitario, respetar la Constitución y convocar unas elecciones de verdad.

 

Skład Parlamentu Europejskiego (A8-0007/2018 - Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira)

07-02-2018

He votado a favor del informe porque estoy a favor de la nueva distribución de escaños basada en principios justos, transparentes, objetivos y sostenibles que reflejará mejor la evolución demográfica de los Estados Miembros.
También estoy a favor de las listas transnacionales que fortalecerán la dimensión democrática de la Unión haciendo el vínculo entre el voto y la política europea más claro tanto para el ciudadano como para los medios de comunicación y fortaleciendo así la legitimidad democrática general del Parlamento.

 

Zautomatyzowana wymiana danych w Portugalii w odniesieniu do danych rejestracyjnych pojazdów (A8-0017/2018 - Ignazio Corrao)

07-02-2018

He votado a favor porque estoy de acuerdo con el borrador propuesto por el Consejo.

 

Zero tolerancji dla okaleczania narządów płciowych kobiet (B8-0068/2018)

07-02-2018

He votado a favor de esta importantísima resolución porque la mutilación genital femenina es una terrible amenaza para la salud y para la integridad de las niñas y las mujeres que la sufren, porque no solamente tiene enormes consecuencias, como quistes, infecciones, infertilidad, sino que es una gravísima vulneración de los derechos humanos, que procede, además, de una visión aberrante de la mujer: se las ve como propiedad de padres y maridos y se las considera como objetos que incitan al pecado.
Las Naciones Unidas contemplan la erradicación de esta práctica en su Agenda 2030 y el Convenio de Estambul obliga a todos los países firmantes a criminalizar la ablación y proteger a las niñas, es decir, nos obliga a nosotros, a la Unión Europea, a prevenir y proteger y a perseguir y penalizar a los que perpetran cualquier forma de violencia contra la mujer

 

Umowa o współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską oraz Federacyjną Republiką Brazylii (A8-0004/2018 - Angelo Ciocca)

06-02-2018

He votado a favor de la renovación del Acuerdo de cooperación científica y tecnológica UE-Brasil debido a que el contenido será el mismo al ya aprobado en 2012.

 

Powołanie komisji specjalnej ds. unijnej procedury wydawania zezwoleń na dopuszczenie pestycydów do obrotu, jej zakres odpowiedzialności, skład liczbowy i czas trwania mandatu (B8-0077/2018)

06-02-2018

A raíz de la inquietud que ha generado el proceso europeo de evaluación de los productos fitosanitarios, que ha salido a la luz en el marco del debate sobre la renovación de la autorización para la comercialización del glifosato, se ha decidido la creación de una comisión especial cuya misión será evaluar el procedimiento de autorización de los pesticidas en la UE.
Estoy a favor de establecer esta comisión, que analizará también los posibles fallos durante la evaluación científica del glifosato por parte de las agencias competentes de la UE y si Bruselas actuó conforme a la reglamentación europea cuando tomó la decisión de renovar la autorización del glifosato el pasado mes de diciembre.

 

Blokowanie geograficzne oraz inne formy dyskryminacji ze względu na przynależność państwową klientów, ich miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności (A8-0172/2017 - Róża Gräfin von Thun und Hohenstein)

06-02-2018

He votado a favor de la propuesta porque estoy en contra del bloqueo injustificado de la economía digital. Se trata de una práctica discriminatoria utilizada por motivos comerciales que se produce cuando los vendedores en línea deniegan a los consumidores el acceso a un sitio web en función de su ubicación o los redirigen a la tienda más próxima con precios diferentes.

 

Racjonalne pod względem kosztów redukcje emisji oraz inwestycje niskoemisyjne (A8-0003/2017 - Julie Girling)

06-02-2018

He votado a favor. La propuesta de la Comisión es necesaria para trasladar al marco legislativo los criterios y principios ya adoptados por el Consejo Europeo sobre el funcionamiento del ETS a partir de 2021, así como para definir las reglas que regirán el ETS con todo su detalle.

 

Raport roczny Europejskiego Banku Centralnego za 2016 r. (A8-0383/2017 - Jonás Fernández)

06-02-2018

He votado a favor del informe porque resume adecuadamente la actividad del BCE durante este año. Además, comparto la valoración positiva que merece el impacto de los nuevos impulsos monetarios por el papel que han jugado en el fortalecimiento de la recuperación, el aumento del empleo y la mejora de la financiación de empresas y familias.
Sin embargo, sus efectos se desvanecerán si no van acompañados por la acción de otras políticas fiscales y de reforma estructural, en los países miembros y a nivel de la Unión y por un avance más decidido en el fortalecimiento de la Unión Económica y Monetaria, mediante la definición y puesta en marcha de los pasos programados para completar la Unión Bancaria y hacer más robusto todo su entramado institucional.

Lista kontaktów

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  08G309
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Winston Churchill
  M02012
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Adres pocztowy

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 08G309
  1047 Brussels