Beatriz BECERRA BASTERRECHEA
 • Beatriz
  BECERRA BASTERRECHEA
 • Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy
 • Członkini
 • Hiszpania Independiente
 • Data urodzenia: 14 listopada 1966, Madrid

Wystąpienie(-a) na posiedzeniu plenarnym

257

Sytuacja chrześcijan na Bliskim Wschodzie (debata)

16-05-2017 P8_CRE-PROV(2017)05-16(11)

Inicjatywa przewodnia UE dotycząca przemysłu konfekcyjnego (debata)

26-04-2017 P8_CRE-PROV(2017)04-26(21)

Bangladesz, w tym małżeństwa dzieci

06-04-2017 P8_CRE-PROV(2017)04-06(4.3)

Wyroby medyczne (A8-0068/2017 - Glenis Willmott)

05-04-2017 P8_CRE-PROV(2017)04-05(10.2)

Sytuacja w Wenezueli (debata)

05-04-2017 P8_CRE-PROV(2017)04-05(18)

Kobiety i ich rola na obszarach wiejskich (A8-0058/2017 - Marijana Petir, Maria Lidia Senra Rodríguez)

04-04-2017 P8_CRE-PROV(2017)04-04(8.4)

Rozwiązania dotyczące przepływu uchodźców i migrantów: rola działań zewnętrznych UE (debata)

04-04-2017 P8_CRE-PROV(2017)04-04(14)

Rozwiązania dotyczące przepływu uchodźców i migrantów: rola działań zewnętrznych UE (debata) (2)

04-04-2017 P8_CRE-PROV(2017)04-04(14)

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

1

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca

7

SPRAWOZDANIE w sprawie inicjatywy przewodniej UE dotyczącej przemysłu konfekcyjnego

DEVE
28-03-2017 A8-0080/2017

SPRAWOZDANIE w sprawie kobiet i ich roli na obszarach wiejskich

FEMM AGRI
08-03-2017 A8-0058/2017

SPRAWOZDANIE w sprawie równości kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej w latach 2014–2015

FEMM
23-02-2017 A8-0046/2017

SPRAWOZDANIE w sprawie praw człowieka i migracji w państwach trzecich

AFET
10-10-2016 A8-0245/2016

SPRAWOZDANIE w sprawie sektora prywatnego i rozwoju

DEVE
26-02-2016 A8-0043/2016

Opinia(-e) jako sprawozdawca

3

OPINIA w sprawie rocznego sprawozdania dotyczącego praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2015 oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie

FEMM
10-11-2016 FEMM_AD(2016)589216

OPINIA w sprawie sytuacji na Morzu Śródziemnym i potrzeby całościowego podejścia UE do problematyki migracji

DEVE
12-11-2015 DEVE_AD(2015)565184

OPINIA w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej

PETI
01-07-2015 PETI_AD(2015)551974

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca

20

OPINIA w sprawie warunków pracy i niepewnego zatrudnienia

FEMM
09-02-2017 FEMM_AD(2017)595615

OPINIA w sprawie unijnych możliwości zwiększenia dostępu do leków

PETI
15-11-2016 PETI_AD(2016)582217

OPINIA w sprawie unijnych możliwości zwiększenia dostępu do leków

DEVE
09-11-2016 DEVE_AD(2016)585778

OPINIA w sprawie sposobu, w jaki WPR może usprawnić tworzenie miejsc pracy na obszarach wiejskich

FEMM
12-07-2016 FEMM_AD(2016)582229

OPINIA w sprawie wdrażania Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem uwag podsumowujących Komitetu ONZ ds. Praw Osób Niepełnosprawnych

PETI
27-04-2016 PETI_AD(2016)569630

OPINIA w sprawie wdrażania Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem uwag podsumowujących Komitetu ONZ ds. Praw Osób Niepełnosprawnych

FEMM
25-04-2016 FEMM_AD(2016)576811

OPINIA w sprawie wdrażania zaleceń Parlamentu z 2010 r. w sprawie norm społecznych i środowiskowych, praw człowieka i odpowiedzialności biznesu

AFET
13-04-2016 AFET_AD(2016)571491

OPINIA w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, protokołu ustalającego na okres czterech lat uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Mauretańską

DEVE
17-03-2016 DEVE_AD(2016)573190

OPINIA w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Republiką Liberii i Protokołu wykonawczego do tej Umowy

DEVE
17-03-2016 DEVE_AD(2016)573187

OPINIA w sprawie sprawozdania dotyczącego zastosowania dyrektywy Rady 2010/18/UE z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie wdrożenia zmienionego porozumienia ramowego dotyczącego urlopu rodzicielskiego zawartego przez BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP i ETUC oraz uchylającej dyrektywę 96/34/WE

FEMM
22-02-2016 FEMM_AD(2016)571424

Projekt(-y) rezolucji

243

Wspólny projekt rezolucji w sprawie Etiopii, w szczególności przypadku dr. Merery Gudiny

17-05-2017 RC-B8-0369/2017

Wspólny projekt rezolucji w sprawie Zambii, w szczególności przypadku Hakainde Hichilemy

17-05-2017 RC-B8-0361/2017

Wspólny projekt rezolucji w sprawie Sudanu Południowego

17-05-2017 RC-B8-0358/2017

Wspólny projekt rezolucji w sprawie strategii UE na rzecz Syrii

17-05-2017 RC-B8-0331/2017

Wspólny projekt rezolucji w sprawie obozu dla uchodźców w Dadaab

16-05-2017 RC-B8-0300/2017

  Motion for a resolution on Ethiopia notably the case of Dr Merera Gudina

15-05-2017 B8-0377/2017

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

  Motion for a resolution on Zambia, particularly the case of Hakainde Hichilema

15-05-2017 B8-0372/2017

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

  Motion for a resolution on South Sudan

15-05-2017 B8-0370/2017

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

Oświadczenie(-a) pisemne

9

Oświadczenie pisemne w sprawie zespołu Aspergera

12-09-2016 P8_DCL(2016)0099 Wygasła

szczegóły

Dominique BILDE , Filiz HYUSMENOVA , Ivan JAKOVČIĆ , Patricija ŠULIN , Angel DZHAMBAZKI , Andrey KOVATCHEV , Mara BIZZOTTO , Marie-Christine BOUTONNET , Steeve BRIOIS , Lefteris CHRISTOFOROU , Cristian-Silviu BUŞOI , Nedzhmi ALI , Nikolay BAREKOV , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Rolandas PAKSAS , Zigmantas BALČYTIS

Data otwarcia : 12-09-2016
Termin : 12-12-2016
Liczba sygnatariuszy : 51 - 13-12-2016

Oświadczenie pisemne w sprawie nadużywania lub niewłaściwego stosowania antybiotyków

12-09-2016 P8_DCL(2016)0081 Wygasła

szczegóły

Patricija ŠULIN , Monica MACOVEI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Dubravka ŠUICA , Stelios KOULOGLOU , Alfred SANT , Michela GIUFFRIDA , Salvatore CICU , José Inácio FARIA , Ivana MALETIĆ , Nicola CAPUTO , Marijana PETIR , Stefan ECK , Theodoros ZAGORAKIS , Lola SÁNCHEZ CALDENTEY , Marlene MIZZI , Ivan JAKOVČIĆ , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Jozo RADOŠ , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Eleftherios SYNADINOS , Renata BRIANO

Data otwarcia : 12-09-2016
Termin : 12-12-2016
Liczba sygnatariuszy : 95 - 13-12-2016

Oświadczenie pisemne w sprawie idiopatycznego włóknienia płuc

11-04-2016 P8_DCL(2016)0026 Zamknięta z podpisami większości posłów

szczegóły

Elena GENTILE , Andrey KOVATCHEV , Javier NART , Raffaele FITTO , Isabella DE MONTE , Luigi MORGANO , Nicola CAPUTO , Marc TARABELLA , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Karin KADENBACH , Renate SOMMER , Dominique RIQUET , Philippe DE BACKER , Marian HARKIN , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Remo SERNAGIOTTO

Data otwarcia : 11-04-2016
Termin : 11-07-2016
Przyjęto : 11-07-2016
Lista sygnatariuszy jest opublikowana w załączniku 01 do protokołu z dnia 12-09-2016
Liczba sygnatariuszy : 388 - 12-07-2016

Oświadczenie pisemne w sprawie powszechnego dostępu do opieki zdrowotnej dla matek

24-02-2016 P8_DCL(2016)0015 Wygasła

szczegóły

Filiz HYUSMENOVA , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Nathalie GRIESBECK , Louis MICHEL , Ivan JAKOVČIĆ , Gabriele ZIMMER , Marc TARABELLA , Jana ŽITŇANSKÁ , Elisabeth MORIN-CHARTIER , Jean LAMBERT , Mariya GABRIEL , Caterina CHINNICI

Data otwarcia : 24-02-2016
Termin : 24-05-2016
Liczba sygnatariuszy : 174 - 25-05-2016

Oświadczenie pisemne w sprawie sprostania wyzwaniom związanym ze wskaźnikiem głodu na świecie (GHI)

24-02-2016 P8_DCL(2016)0013 Wygasła

szczegóły

Brian HAYES , Neena GILL , Petr JEŽEK , Tom VANDENKENDELAERE , Nirj DEVA , Deirdre CLUNE , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Seb DANCE , Davor Ivo STIER , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA

Data otwarcia : 24-02-2016
Termin : 24-05-2016
Liczba sygnatariuszy : 61 - 25-05-2016

Oświadczenie pisemne w sprawie zwiększenia skuteczności Europejskiego Instrumentu na rzecz Wspierania Demokracji i Praw Człowieka w Wenezueli

26-10-2015 P8_DCL(2015)0063 Wygasła

szczegóły

Dita CHARANZOVÁ , Izaskun BILBAO BARANDICA , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ , Fernando MAURA BARANDIARÁN , Andrew LEWER , Ivan ŠTEFANEC , Javier NART , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Renate WEBER , Juan Carlos GIRAUTA VIDAL , Ashley FOX , Davor Ivo STIER

Data otwarcia : 26-10-2015
Termin : 26-01-2016
Liczba sygnatariuszy : 64 - 27-01-2016

Oświadczenie pisemne w sprawie badań nad endometriozą i jej zapobieganiu

07-09-2015 P8_DCL(2015)0045 Wygasła

szczegóły

Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , José BLANCO LÓPEZ , Angelika MLINAR , Sofia RIBEIRO , Izaskun BILBAO BARANDICA , Cecilia WIKSTRÖM , Catherine BEARDER , Ángela VALLINA , Jana ŽITŇANSKÁ , Eleonora EVI , Eider GARDIAZABAL RUBIAL , Soledad CABEZÓN RUIZ

Data otwarcia : 07-09-2015
Termin : 07-12-2015
Liczba sygnatariuszy : 193 - 08-12-2015

Oświadczenie pisemne w sprawie wspierania systemów edukacji integracyjnej

07-09-2015 P8_DCL(2015)0029 Wygasła

szczegóły

Rosa ESTARÀS FERRAGUT , Ádám KÓSA , Brando BENIFEI , Marek PLURA , Constance LE GRIP , Eleonora EVI , Barbara MATERA , Victor NEGRESCU , Sergio GUTIÉRREZ PRIETO , Sylvie GUILLAUME , Csaba SÓGOR , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Indrek TARAND , Zdzisław KRASNODĘBSKI , Sabine VERHEYEN , Pablo IGLESIAS

Data otwarcia : 07-09-2015
Termin : 07-12-2015
Liczba sygnatariuszy : 263 - 08-12-2015

Oświadczenie pisemne w sprawie nękania i przemocy w szkołach

07-09-2015 P8_DCL(2015)0028 Wygasła

szczegóły

Filiz HYUSMENOVA , Nathalie GRIESBECK , Angelika MLINAR , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , Anna Maria CORAZZA BILDT , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Ismail ERTUG , Miriam DALLI , Silvia COSTA , Nessa CHILDERS , Jana ŽITŇANSKÁ

Data otwarcia : 07-09-2015
Termin : 07-12-2015
Liczba sygnatariuszy : 119 - 08-12-2015

Pytanie(-a) parlamentarne

203

  Respecting the EU citizenship rights of UK nationals in the EU

05-05-2017 P-003168/2017

  The Basque economic agreement as an obstacle to European tax harmonisation

04-05-2017 E-003173/2017

  Measures for combating sexism in education

18-04-2017 E-002750/2017

  VP/HR - Homophobia in Chechnya

12-04-2017 E-002719/2017

  VP/HR - European Union's stance and role of the VP/HR following the coup in Venezuela

04-04-2017 E-002501/2017

  Academic freedom in Hungary under threat

03-04-2017 P-002499/2017

  Clauses banning pregnancy, and discrimination against women in sport

27-03-2017 E-002082/2017

Handel ludźmi

24-03-2017 O-000024/2017

  Rise in cases of sexual exploitation of minors in Spain

23-03-2017 E-002014/2017

  Number of Infringement proceedings against Spain

07-03-2017 E-001546/2017

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

61

 

Hurtowe rynki usług roamingu (A8-0372/2016 - Miapetra Kumpula-Natri)

06-04-2017

He votado a favor de este pertinente informe sobre normas relativas a los mercados mayoristas de itinerancia

 

Wyroby medyczne do diagnostyki in vitro (A8-0069/2017 - Peter Liese)

05-04-2017

Estoy de acuerdo con el contenido de este informe y por ello he votado a favor.

 

Fundusze rynku pieniężnego (A8-0041/2015 - Neena Gill)

05-04-2017

Estoy de acuerdo con el contenido de este informe y por ello he votado a favor.

 

Prospekt emisyjny publikowany w związku z ofertą publiczną lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych (A8-0238/2016 - Petr Ježek)

05-04-2017

Estoy de acuerdo con el contenido de este informe y por ello he votado a favor.

 

Wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 (A8-0110/2017 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas)

05-04-2017

Estoy de acuerdo con el contenido de este informe y por ello he votado a favor.

 

Wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 (rezolucja) (A8-0117/2017 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas)

05-04-2017

Estoy de acuerdo con el contenido de este informe y por ello he votado a favor.

 

Uruchomienie marginesu na nieprzewidziane wydatki (A8-0104/2017 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas)

05-04-2017

Estoy de acuerdo con el contenido de este informe y por ello he votado a favor.

 

Parametry statków rybackich (A8-0376/2016 - Werner Kuhn)

04-04-2017

Estoy de acuerdo con el contenido de este informe y por ello he votado a favor.

 

Homologacja i nadzór rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (A8-0048/2017 - Daniel Dalton)

04-04-2017

He votado a favor de este informe sobre la homologación y la vigilancia del mercado de los vehículos de motor y sus remolques y de los sistemas, los componentes y las unidades técnicas independientes destinados a dichos vehículos. Responde a las demandas y necesidades del interés publico.

 

Olej palmowy i wylesianie lasów deszczowych (A8-0066/2017 - Kateřina Konečná)

04-04-2017

Estoy de acuerdo con el contenido de este informe y por ello he votado a favor.

Lista kontaktów

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  08G309
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Winston Churchill
  M02012
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Adres pocztowy

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 08G309
  1047 Brussels