Beatriz BECERRA BASTERRECHEA
 • Beatriz
  BECERRA BASTERRECHEA
 • Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy
 • Członkini
 • Hiszpania Independiente
 • Data urodzenia: 14 listopada 1966, Madrid

Wystąpienie(-a) na posiedzeniu plenarnym

272

Sytuacja w zakresie praworządności i demokracji w Polsce (debata)

15-11-2017 P8_CRE-PROV(2017)11-15(7)

Spuścizna totalitarnej rewolucji bolszewickiej w Rosji w 1917 r. (debata na aktualny temat)

15-11-2017 P8_CRE-PROV(2017)11-15(18)

Przeciwdziałanie molestowaniu i wykorzystywaniu seksualnemu w UE (debata)

25-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-25(4)

Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej (19–20 października) (debata)

04-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-04(7)

Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej (19–20 października) (debata) (2)

04-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-04(7)

Położenie kresu małżeństwom dzieci (debata)

03-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-03(9)

Sytuacja w Wenezueli (debata)

12-09-2017 P8_CRE-REV(2017)09-12(18)

Stosunki polityczne UE z Ameryką Łacińską (debata)

12-09-2017 P8_CRE-REV(2017)09-12(19)

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

2

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca

9

SPRAWOZDANIE w sprawie wzmocnienia pozycji gospodarczej kobiet w sektorach prywatnym i publicznym w UE

FEMM
13-09-2017 A8-0271/2017

SPRAWOZDANIE w sprawie inicjatywy przewodniej UE dotyczącej przemysłu konfekcyjnego

DEVE
28-03-2017 A8-0080/2017

SPRAWOZDANIE w sprawie kobiet i ich roli na obszarach wiejskich

FEMM AGRI
08-03-2017 A8-0058/2017

SPRAWOZDANIE w sprawie równości kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej w latach 2014–2015

FEMM
23-02-2017 A8-0046/2017

SPRAWOZDANIE w sprawie praw człowieka i migracji w państwach trzecich

AFET
10-10-2016 A8-0245/2016

SPRAWOZDANIE w sprawie sektora prywatnego i rozwoju

DEVE
26-02-2016 A8-0043/2016

Opinia(-e) jako sprawozdawca

3

OPINIA w sprawie rocznego sprawozdania dotyczącego praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2015 oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie

FEMM
10-11-2016 FEMM_AD(2016)589216

OPINIA w sprawie sytuacji na Morzu Śródziemnym i potrzeby całościowego podejścia UE do problematyki migracji

DEVE
12-11-2015 DEVE_AD(2015)565184

OPINIA w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej

PETI
01-07-2015 PETI_AD(2015)551974

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca

27

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (wersja przekształcona)

PETI
03-10-2017 PETI_AD(2017)597694

STANOWISKO W FORMIE POPRAWEK w sprawie sprawozdania na temat obywatelstwa UE z 2017 r.: wzmocnienie praw obywateli w Unii demokratycznych przemian

FEMM
26-09-2017 FEMM_AD(2017)610721

OPINIA w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 211/2011 w sprawie inicjatywy obywatelskiej

PETI
21-09-2017 PETI_AD(2017)606197

OPINIA w sprawie wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/93/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej

FEMM
04-07-2017 FEMM_AD(2017)603005

OPINIA zawierający projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, umowy o dialogu politycznym i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kuby, z drugiej strony

DEVE
31-05-2017 DEVE_AD(2017)602777

OPINIA w sprawie wpływu międzynarodowych i unijnych politycznych strategii handlowych na globalne łańcuchy wartości

DEVE
31-05-2017 DEVE_AD(2017)600904

OPINIA w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Umowy o dialogu politycznym i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kuby, z drugiej strony

DEVE
30-05-2017 DEVE_AD(2017)602772

OPINIA w sprawie warunków pracy i niepewnego zatrudnienia

FEMM
09-02-2017 FEMM_AD(2017)595615

OPINIA w sprawie unijnych możliwości zwiększenia dostępu do leków

PETI
15-11-2016 PETI_AD(2016)582217

OPINIA w sprawie unijnych możliwości zwiększenia dostępu do leków

DEVE
09-11-2016 DEVE_AD(2016)585778

Projekt(-y) rezolucji

285

Wspólny projekt rezolucji w sprawie Salwadoru: przypadki kobiet ściganych za poronienie

13-12-2017 RC-B8-0695/2017

Wspólny projekt rezolucji w sprawie wolności słowa w Wietnamie, zwłaszcza sprawy Nguyena Van Hoa

13-12-2017 RC-B8-0685/2017

  Motion for a resolution on El Salvador: the cases of women prosecuted for miscarriage

11-12-2017 B8-0699/2017

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

  Motion for a resolution on Cambodia: notably the dissolution of CNRP Party

11-12-2017 B8-0696/2017

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

  Motion for a resolution on Vietnam: freedom of expression

11-12-2017 B8-0690/2017

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

Wspólny projekt rezolucji w sprawie Madagaskaru

15-11-2017 RC-B8-0641/2017

Wspólny projekt rezolucji w sprawie ataków terrorystycznych w Somalii

15-11-2017 RC-B8-0600/2017

  Motion for a resolution on Madagascar

13-11-2017 B8-0646/2017

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

Oświadczenie(-a) pisemne

9

Oświadczenie pisemne w sprawie zespołu Aspergera

12-09-2016 P8_DCL(2016)0099 Wygasła

szczegóły

Dominique BILDE , Filiz HYUSMENOVA , Ivan JAKOVČIĆ , Patricija ŠULIN , Angel DZHAMBAZKI , Andrey KOVATCHEV , Mara BIZZOTTO , Marie-Christine BOUTONNET , Steeve BRIOIS , Lefteris CHRISTOFOROU , Cristian-Silviu BUŞOI , Nedzhmi ALI , Nikolay BAREKOV , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Rolandas PAKSAS , Zigmantas BALČYTIS

Data otwarcia : 12-09-2016
Termin : 12-12-2016
Liczba sygnatariuszy : 51 - 13-12-2016

Oświadczenie pisemne w sprawie nadużywania lub niewłaściwego stosowania antybiotyków

12-09-2016 P8_DCL(2016)0081 Wygasła

szczegóły

Patricija ŠULIN , Monica MACOVEI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Dubravka ŠUICA , Stelios KOULOGLOU , Alfred SANT , Michela GIUFFRIDA , Salvatore CICU , José Inácio FARIA , Ivana MALETIĆ , Nicola CAPUTO , Marijana PETIR , Stefan ECK , Theodoros ZAGORAKIS , Lola SÁNCHEZ CALDENTEY , Marlene MIZZI , Ivan JAKOVČIĆ , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Jozo RADOŠ , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Eleftherios SYNADINOS , Renata BRIANO

Data otwarcia : 12-09-2016
Termin : 12-12-2016
Liczba sygnatariuszy : 95 - 13-12-2016

Oświadczenie pisemne w sprawie idiopatycznego włóknienia płuc

11-04-2016 P8_DCL(2016)0026 Zamknięta z podpisami większości posłów

szczegóły

Elena GENTILE , Andrey KOVATCHEV , Javier NART , Raffaele FITTO , Isabella DE MONTE , Luigi MORGANO , Nicola CAPUTO , Marc TARABELLA , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Karin KADENBACH , Renate SOMMER , Dominique RIQUET , Philippe DE BACKER , Marian HARKIN , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Remo SERNAGIOTTO

Data otwarcia : 11-04-2016
Termin : 11-07-2016
Przyjęto : 11-07-2016
Lista sygnatariuszy jest opublikowana w załączniku 01 do protokołu z dnia 12-09-2016
Liczba sygnatariuszy : 388 - 12-07-2016

Oświadczenie pisemne w sprawie powszechnego dostępu do opieki zdrowotnej dla matek

24-02-2016 P8_DCL(2016)0015 Wygasła

szczegóły

Filiz HYUSMENOVA , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Nathalie GRIESBECK , Louis MICHEL , Ivan JAKOVČIĆ , Gabriele ZIMMER , Marc TARABELLA , Jana ŽITŇANSKÁ , Elisabeth MORIN-CHARTIER , Jean LAMBERT , Mariya GABRIEL , Caterina CHINNICI

Data otwarcia : 24-02-2016
Termin : 24-05-2016
Liczba sygnatariuszy : 174 - 25-05-2016

Oświadczenie pisemne w sprawie sprostania wyzwaniom związanym ze wskaźnikiem głodu na świecie (GHI)

24-02-2016 P8_DCL(2016)0013 Wygasła

szczegóły

Brian HAYES , Neena GILL , Petr JEŽEK , Tom VANDENKENDELAERE , Nirj DEVA , Deirdre CLUNE , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Seb DANCE , Davor Ivo STIER , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA

Data otwarcia : 24-02-2016
Termin : 24-05-2016
Liczba sygnatariuszy : 61 - 25-05-2016

Oświadczenie pisemne w sprawie zwiększenia skuteczności Europejskiego Instrumentu na rzecz Wspierania Demokracji i Praw Człowieka w Wenezueli

26-10-2015 P8_DCL(2015)0063 Wygasła

szczegóły

Dita CHARANZOVÁ , Izaskun BILBAO BARANDICA , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ , Fernando MAURA BARANDIARÁN , Andrew LEWER , Ivan ŠTEFANEC , Javier NART , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Renate WEBER , Juan Carlos GIRAUTA VIDAL , Ashley FOX , Davor Ivo STIER

Data otwarcia : 26-10-2015
Termin : 26-01-2016
Liczba sygnatariuszy : 64 - 27-01-2016

Oświadczenie pisemne w sprawie badań nad endometriozą i jej zapobieganiu

07-09-2015 P8_DCL(2015)0045 Wygasła

szczegóły

Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , José BLANCO LÓPEZ , Angelika MLINAR , Sofia RIBEIRO , Izaskun BILBAO BARANDICA , Cecilia WIKSTRÖM , Catherine BEARDER , Ángela VALLINA , Jana ŽITŇANSKÁ , Eleonora EVI , Eider GARDIAZABAL RUBIAL , Soledad CABEZÓN RUIZ

Data otwarcia : 07-09-2015
Termin : 07-12-2015
Liczba sygnatariuszy : 193 - 08-12-2015

Oświadczenie pisemne w sprawie wspierania systemów edukacji integracyjnej

07-09-2015 P8_DCL(2015)0029 Wygasła

szczegóły

Rosa ESTARÀS FERRAGUT , Ádám KÓSA , Brando BENIFEI , Marek PLURA , Constance LE GRIP , Eleonora EVI , Barbara MATERA , Victor NEGRESCU , Sergio GUTIÉRREZ PRIETO , Sylvie GUILLAUME , Csaba SÓGOR , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Indrek TARAND , Zdzisław KRASNODĘBSKI , Sabine VERHEYEN , Pablo IGLESIAS

Data otwarcia : 07-09-2015
Termin : 07-12-2015
Liczba sygnatariuszy : 263 - 08-12-2015

Oświadczenie pisemne w sprawie nękania i przemocy w szkołach

07-09-2015 P8_DCL(2015)0028 Wygasła

szczegóły

Filiz HYUSMENOVA , Nathalie GRIESBECK , Angelika MLINAR , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , Anna Maria CORAZZA BILDT , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Ismail ERTUG , Miriam DALLI , Silvia COSTA , Nessa CHILDERS , Jana ŽITŇANSKÁ

Data otwarcia : 07-09-2015
Termin : 07-12-2015
Liczba sygnatariuszy : 119 - 08-12-2015

Pytanie(-a) parlamentarne

225

  VP/HR - Future prospects for the Europe of Defence

16-11-2017 E-007064/2017 Komisja

  Requests for asylum by nationals of the Member States of the European Union

31-10-2017 P-006768/2017 Komisja

  UK government requirement for non-national EU citizens to register residence

27-10-2017 E-006718/2017 Komisja

  Wildfires in Spain and Portugal and the EU's coordinated response

18-10-2017 E-006542/2017 Komisja

  Financing and independence of Euronews during the secessionist process in Catalonia

16-10-2017 E-006511/2017 Komisja

  Council position in the face of the unilateral declaration of independence in Catalonia

11-10-2017 E-006366/2017 Rada

  Illegal activity of the Centre Maurits Coppieters

29-09-2017 E-006101/2017 Komisja

  Violation of the rights of minors in the secessionist process in Catalonia (Spain)

25-09-2017 E-005911/2017 Komisja

  Campaign of harassment of non-separatist public officials in Catalonia (Spain)

20-09-2017 P-005852/2017 Komisja

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

111

 

Rządy prawa na Malcie (B8-0596/2017, B8-0597/2017)

15-11-2017

He votado a favor de la resolución. Malta debe reforzar el Estado de derecho y la Comisión tiene que vigilar de cerca la situación en el país para garantizar una aplicación imparcial de la ley. Además, el programa de venta de la ciudadanía maltesa, y por tanto comunitaria, a ciudadanos de terceros países a cambio de inversiones en el país plantea serias dudas y hay la expresa necesidad de reclamar una investigación internacional independiente, con la plena participación de Europol, sobre el asesinato de la periodista Daphne Caruana Galizia.

 

Sytuacja w zakresie praworządności i demokracji w Polsce (B8-0594/2017, B8-0595/2017)

15-11-2017

Considero que los valores europeos fundamentales están en peligro en Polonia, existe una gran preocupación sobre la separación de poderes y la independencia del poder judicial en el país. Además, los derechos sexuales y reproductivos de la mujer están en peligro. Por este motivo, he votado a favor de la resolución.

 

Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2017/004 IT/Almaviva (A8-0346/2017 - Daniele Viotti)

14-11-2017

He votado a favor de la solicitud. El Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) se creó con el fin de proporcionar asistencia adicional a los trabajadores que sufren las consecuencias de cambios estructurales importantes en los patrones del comercio mundial.
La solicitud de Italia, y propuesta de la Comisión, pide apoyar la reintegración en el mercado laboral de los trabajadores despedidos por Almaviva Contact SpA, una empresa de Lazio, en Italia. Se trata de 1664 trabajadores despedidos, de los cuales 1610 se espera que participen en las medidas propuestas, y se refiere a la movilización de un importe total de 3 347 370 EUR del FEAG para Italia.

 

Ratowanie życia: zwiększanie bezpieczeństwa samochodowego w UE (A8-0330/2017 - Dieter-Lebrecht Koch)

14-11-2017

Alrededor de 25.500 personas mueren en las carreteras de Europa cada año y unas 135.000 personas resultan gravemente heridas. Dado que la seguridad vial depende del vehículo, la infraestructura y el conductor, se necesitan medidas de seguridad activa y pasiva eficientes en estos tres niveles. El informe pide instalar solo aquellos sistemas de asistencia al conductor que hagan una contribución genuina a la seguridad vial, que tengan una relación coste-beneficio favorable y con una madurez suficiente en el mercado. Por su contenido, he votado a favor del informe.

 

Typologie terytorialne (A8-0231/2017 - Iskra Mihaylova)

14-11-2017

El principal objetivo de las enmiendas que la Comisión propone ahora a la legislación existente es establecer un reconocimiento legal de las tipologías territoriales, incluida una definición de ciudades, a efectos de las estadísticas europeas. Esto incluye establecer las definiciones básicas y los criterios estadísticos para las diferentes tipologías territoriales, garantizar su aplicación armonizada y transparente y su uso a nivel de la UE y en los Estados miembros. Dado que la propuesta es de carácter técnico, no tiene implicaciones para el presupuesto de la UE y otorga reconocimiento legal a las tipologías territoriales que ya están en uso, he votado a favor.

 

Uznawanie kwalifikacji zawodowych w żegludze śródlądowej (A8-0338/2016 - Gesine Meissner)

14-11-2017

He votado a favor de armonizar las cualificaciones de los trabajadores del sector del transporte por vías navegables interiores, garantizando así la movilidad de los trabajadores cualificados en toda la Unión. Las vías navegables de Europa aún ofrecen un potencial sin explotar, que será aún más importante. Aumentarán las necesidades y volúmenes de transporte para las próximas décadas.

 

Współpraca między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów (A8-0077/2017 - Olga Sehnalová)

14-11-2017

El objetivo del Reglamento es garantizar el buen funcionamiento del mercado interior y mejorar la protección de los intereses económicos colectivos de los consumidores. La revisión tiene por objeto ampliar el alcance de aplicación y mejorar los mecanismos de aplicación utilizados por las autoridades nacionales, especialmente con respecto a las infracciones en línea, que son cada vez más comunes. El año 2014, un 37% del comercio en línea incumplía las leyes de consumo de la UE. Por todos estos motivos, he votado a favor.

 

Wdrażanie dyrektywy w sprawie odpowiedzialności za środowisko (A8-0297/2017 - Laura Ferrara)

26-10-2017

He votado a favor del informe debido a que, después de 10 años de implementación, la Directiva de responsabilidad ambiental sigue enfrentándose a una serie de obstáculos que tienen que ser resueltos. Por este motivo, es necesario revisarla, concretando sus definiciones, mejorando los programas de formación a nivel nacional, introduciendo mecanismos de compensación colectivos a nivel de la UE y aumentando los requisitos de seguridad financiera para aquellas actividades más peligrosas ambientalmente.

 

Ramy dla prostych, przejrzystych i standardowych sekurytyzacji (A8-0387/2016 - Paul Tang)

26-10-2017

La titulización es el proceso de agrupación y conversión de préstamos en valores, para poder ser vendidos a inversores. Para seguir con la construcción de una unión de los mercados de capitales, la Comisión ha propuesto un reglamento que establece normas comunes y proporciona un marco para una titulización simple, transparente y normalizada. He votado a favor porque estoy de acuerdo con el primer acuerdo al que se ha llegado con el texto propuesto.

 

Wymogi ostrożnościowe dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (A8-0388/2016 - Othmar Karas)

26-10-2017

El nuevo marco para una titulización tiene repercusiones para el marco prudencial general de las entidades de crédito y las empresas de inversión. Por este motivo, la Comisión ha propuesto modificar el vigente Reglamento sobre requisitos de capital a fin de ajustar los perfiles de absorción de riesgos con objeto de reflejar adecuadamente las características específicas de las titulizaciones. He votado a favor porque estoy de acuerdo con el primer acuerdo al que se ha llegado con el texto propuesto.

Lista kontaktów

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  08G309
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Winston Churchill
  M02012
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Adres pocztowy

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 08G309
  1047 Brussels