Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA : Ósma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

  • 01-07-2014 / 09-10-2016 : Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie - Członek

Partie krajowe 

  • 01-07-2014 / 09-10-2016 : COMPROMIS (Hiszpania)

Deputowani 

  • 01-07-2014 / 09-10-2016 : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  • 01-07-2014 / 09-10-2016 : Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
  • 14-07-2014 / 09-10-2016 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Maghrebu i Unią Maghrebu Arabskiego
  • 14-07-2014 / 09-10-2016 : Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza

Zastępstwo 

  • 01-07-2014 / 09-10-2016 : Komisja Rozwoju
  • 14-07-2014 / 09-10-2016 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Chile
  • 14-07-2014 / 09-10-2016 : Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskie Zgromadzenie Parlamentarne

Główne działania parlamentarne 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 53 i 54, załącznik V

OPINIA w sprawie propagowania równouprawnienia płci w dziedzinie zdrowia psychicznego i badań klinicznych  
- DEVE_AD(2016)584186 -  
-
DEVE 
OPINIA w sprawie sytuacji w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej w 2015 r.  
- FEMM_AD(2016)585437 -  
-
FEMM 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2003/87/WE w celu wzmocnienia racjonalnych pod względem kosztów redukcji emisji oraz inwestycji niskoemisyjnych  
- DEVE_AD(2016)578845 -  
-
DEVE 

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 205a

OPINIA w sprawie planu działania UE przeciwko nielegalnemu handlowi dziką fauną i florą  
- DEVE_AD(2016)584184 -  
-
DEVE 
OPINIA w sprawie sposobu, w jaki WPR może usprawnić tworzenie miejsc pracy na obszarach wiejskich  
- FEMM_AD(2016)582229 -  
-
FEMM 
OPINIA w sprawie zalecenia dotyczącego 71. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych  
- DEVE_AD(2016)578547 -  
-
DEVE 

Projekt(-y) rezolucji 
Projekty rezolucji poświęcone aktualnym zagadnieniom są składane na wniosek komisji, grupy politycznej lub co najmniej 5 proc. posłów i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 123, 128, 130b i 135

Pytania ustne 
Pytania wymagające odpowiedzi ustnej i debaty, skierowane do Komisji Europejskiej, Rady lub wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, mogą być składane przez komisje, grupy polityczne lub co najmniej 5% posłów do Parlamentu Europejskiego. Art. 128 Regulaminu

Inne działania parlamentarne 

Pytania pisemne 
Posłowie mają prawo przedłożyć określoną liczbę pytań wymagających odpowiedzi na piśmie, skierowanych do przewodniczącego Rady Europejskiej, Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii. Art. 130 Regulaminu, załącznik II

Indywidualne projekty rezolucji  
Każdy poseł może złożyć projekt rezolucji w sprawie objętej zakresem działalności UE. Dopuszczalne projekty są przekazywane komisji przedmiotowo właściwej, która podejmuje decyzję o tym, jaką procedurę należy zastosować. ( art. 133 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie uczynienia UE strefą wolną od delfinariów  
- P8_DCL(2016)0104 - Wygasła  
Ivan JAKOVČIĆ , Jozo RADOŠ , Igor ŠOLTES , Javier NART , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Patricija ŠULIN , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Nedzhmi ALI , Brian HAYES , Molly SCOTT CATO , Davor ŠKRLEC , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Maria GRAPINI  
Data otwarcia : 03-10-2016
Termin : 03-01-2017
Liczba sygnatariuszy : 46 - 04-01-2017
Oświadczenie pisemne w sprawie dyskryminacji w sporcie  
- P8_DCL(2016)0098 - Wygasła  
Santiago FISAS AYXELÀ , Marc TARABELLA , Virginie ROZIÈRE , Hannu TAKKULA , Bogdan Brunon WENTA , Esteban GONZÁLEZ PONS , Rosa ESTARÀS FERRAGUT , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Carlos ITURGAIZ , Hugues BAYET , Ivo BELET , Soraya POST , Ernest URTASUN , José BLANCO LÓPEZ , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA  
Data otwarcia : 12-09-2016
Termin : 12-12-2016
Liczba sygnatariuszy : 76 - 13-12-2016
Oświadczenie pisemne w sprawie opodatkowania środków higieny dla kobiet, takich jak tampony  
- P8_DCL(2016)0089 - Wygasła  
Karima DELLI , Linnéa ENGSTRÖM , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Molly SCOTT CATO , Josep-Maria TERRICABRAS , Ernest URTASUN , Monika VANA , Ángela VALLINA , Merja KYLLÖNEN , Laura AGEA , Fabio Massimo CASTALDO , Marisa MATIAS , Eleonora EVI , Anneliese DODDS  
Data otwarcia : 12-09-2016
Termin : 12-12-2016
Liczba sygnatariuszy : 109 - 13-12-2016

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe