Sander LOONES : Ósma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 14-10-2014 / 11-11-2018 : Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy - Członek

Partie krajowe 

 • 14-10-2014 / 11-11-2018 : Nieuw-Vlaamse Alliantie (Belgia)

Wiceprzewodniczący 

 • 08-01-2015 / 18-01-2017 : Komisja Gospodarcza i Monetarna

Deputowani 

 • 22-10-2014 / 07-01-2015 : Komisja Gospodarcza i Monetarna
 • 22-10-2014 / 11-11-2018 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowo-Wschodniej i Stowarzyszeniem Państw Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN)
 • 19-01-2017 / 11-11-2018 : Komisja Gospodarcza i Monetarna

Zastępstwo 

 • 22-10-2014 / 18-01-2017 : Komisja Handlu Międzynarodowego
 • 22-10-2014 / 11-11-2018 : Delegacja do spraw stosunków z Indiami
 • 23-09-2015 / 18-01-2017 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Komisja śledcza do zbadania zarzutów naruszenia prawa Unii i niewłaściwego administrowania w jego stosowaniu w odniesieniu do prania pieniędzy, unikania opodatkowania i uchylania się od opodatkowania
 • 19-01-2017 / 11-11-2018 : Komisja Handlu Międzynarodowego
 • 19-01-2017 / 11-11-2018 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Główne działania parlamentarne 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 53 i 54, załącznik V

OPINIA w sprawie sprawozdania rocznego z działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego  
- INTA_AD(2018)625387 -  
-
INTA 
OPINIA w sprawie sprawozdania rocznego z kontroli działalności finansowej EBI za rok 2016  
- INTA_AD(2018)615456 -  
-
INTA 
OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych za rok budżetowy 2015  
- ECON_AD(2017)595631 -  
-
ECON 

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 205a

OPINION on the state of the debate on the Future of Europe EN  
- INTA_AD(2018)627014 -  
-
INTA 
OPINIA w sprawie sprawozdania okresowego w sprawie WRF na lata 2021–2027 – stanowisko Parlamentu z myślą o osiągnięciu porozumienia  
- INTA_AD(2018)626928 -  
-
INTA 
OPINIA w sprawie sprawozdania rocznego dotyczącego polityki konkurencji  
- INTA_AD(2018)625442 -  
-
INTA 

Projekt(-y) rezolucji 
Projekty rezolucji poświęcone aktualnym zagadnieniom są składane na wniosek komisji, grupy politycznej lub co najmniej 5 proc. posłów i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 123, 128, 130b i 135

Pytania ustne 
Pytania wymagające odpowiedzi ustnej i debaty, skierowane do Komisji Europejskiej, Rady lub wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, mogą być składane przez komisje, grupy polityczne lub co najmniej 5% posłów do Parlamentu Europejskiego. Art. 128 Regulaminu

Inne działania parlamentarne 

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Posłowie mogą przedkładać pisemne wyjaśnienie na temat stanowiska zajętego w głosowaniu na posiedzeniu plenarnym. Art. 183 Regulaminu

Przywóz dóbr kultury (A8-0308/2018 - Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton) NL  
 

De financiering van terrorisme door roof en verkoop van cultuurgoederen moet bestreden worden, dat is evident. Maar we moeten opletten dat de nieuwe EU-regelgeving haar doel niet voorbij schiet en door een wildgroei aan administratieve procedures de legale invoer van cultuurgoederen belemmert. We hebben duidelijke en efficiënte regels nodig die terreurfinanciering tegengaan maar legale transacties niet nodeloos bemoeilijken. Bij een administratieve rompslomp heeft niemand baat. Daarom stemt de N-VA-delegatie tegen dit verslag en hopen we op een bijsturing in de trialoog.

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 – wszystkie sekcje (A8-0313/2018 - Daniele Viotti, Paul Rübig) NL  
 

In dit voorstel legt het Europees Parlement haar positie vast voor de begroting van 2019 zodat de finale onderhandelingen met de Raad kunnen beginnen. Met een totaal van meer dan €166 miljard kiest het Parlement opnieuw voor meer uitgaven. Uiteraard zitten in het pakket een reeks initiatieven die erg gepast zijn en tegemoetkomen aan reële noden op het terrein. Het gaat dan bijvoorbeeld om de verhogingen van de middelen voor Frontex, bijkomende budgettaire ruimte op het gebied van onderzoek en ontwikkeling en de uitbreiding van Erasmus+. Maar als we geloofwaardig willen blijven, zou dat gecombineerd moeten worden met het schrappen in de dingen die de EU vandaag niet goed doet, of zelfs beter niet meer zou doen. Zodat we ons duidelijk kunnen richten op zaken waar Europa een specifieke toegevoegde waarde biedt. Zo is er bijvoorbeeld geen enkele meerwaarde aan het gratis uitdelen van Interrail-passen, een project dat handenvol geld kost en in 2019 verder zal worden uitgebreid. N-VA heeft dan ook tegen dit begrotingsvoorstel gestemd.

Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku Portugalii – EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa wearing apparel (A8-0311/2018 - José Manuel Fernandes) NL  
 

Globalisering is onvermijdelijk en gaat hand in hand met de opening van nieuwe markten, met internationale concurrentie, met economische groei en met jobcreatie die het jobverlies in minder competitieve sectoren overtreft. Er is bijgevolg vooral nood aan structurele hervormingen om te kunnen aansluiten met duurzame economische groei. Dit vereist economisch maatwerk gecombineerd met een aangepast sociaal beleid waarvoor, eveneens in lijn met de verdragen, de lidstaten als eerste en meest gepaste overheid bevoegd zijn. De N-VA-delegatie in het Europees Parlement heeft begrip voor de doelstellingen van het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG), maar is overtuigd dat een Europese transferunie geen remedie kan zijn om de werkloosheid aan te pakken, noch een broodnodig structureel hervormingsbeleid kan vervangen. De Europarlementsleden van de N-VA hebben daarom tegen dit verslag gestemd.

Pytania pisemne 
Posłowie mają prawo przedłożyć określoną liczbę pytań wymagających odpowiedzi na piśmie, skierowanych do przewodniczącego Rady Europejskiej, Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii. Art. 130 Regulaminu, załącznik II

Pytania do EBC oraz pytania dotyczące jednolitego mechanizmu nadzorczego i jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji 
Posłowie mogą kierować do EBC pytania wymagające odpowiedzi na piśmie oraz pytania dotyczące jednolitego mechanizmu nadzorczego i jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. Pytania takie przekazuje się najpierw przewodniczącemu właściwej komisji. Artykuł 131 i 131a, załącznik II

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe