Tom VANDENKENDELAERE : Ósma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 06-11-2014 / 01-07-2019 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) - Członek

Partie krajowe 

 • 06-11-2014 / 01-07-2019 : Christen-Democratisch & Vlaams (Belgia)

Deputowani 

 • 10-11-2014 / 02-06-2015 : Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego
 • 12-11-2014 / 14-12-2014 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Chile
 • 12-11-2014 / 18-01-2017 : Komisja Gospodarcza i Monetarna
 • 15-12-2014 / 17-01-2017 : Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Komisja śledcza do zbadania zarzutów naruszenia prawa Unii i niewłaściwego administrowania w jego stosowaniu w odniesieniu do prania pieniędzy, unikania opodatkowania i uchylania się od opodatkowania
 • 18-01-2017 / 01-07-2019 : Delegacja do spraw stosunków z Australią i Nową Zelandią
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Komisja Gospodarcza i Monetarna
 • 14-03-2018 / 01-07-2019 : Komisja Specjalna ds. Przestępstw Finansowych, Uchylania się od Opodatkowania i Unikania Opodatkowania

Zastępstwo 

 • 10-11-2014 / 18-01-2017 : Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
 • 10-11-2014 / 18-01-2017 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 • 10-11-2014 / 01-07-2019 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Wspólnoty Andyjskiej
 • 12-02-2015 / 30-11-2015 : Komisja Specjalna ds. Interpretacji Prawa Podatkowego i Innych Środków o Podobnym Charakterze lub Skutkach
 • 03-06-2015 / 01-07-2019 : Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego
 • 02-12-2015 / 02-08-2016 : Komisja Specjalna ds. Interpretacji Prawa Podatkowego i Innych Środków o Podobnym Charakterze lub Skutkach (TAXE 2)
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Główne działania parlamentarne 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku wszystkich sprawozdań grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę w komisji przedmiotowo właściwej, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA w sprawie oceny strategii UE na rzecz młodzieży (2013–2015)  
- EMPL_AD(2016)578457 -  
-
EMPL 

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej zasady ułatwiające korzystanie z informacji finansowych i innych informacji w celu zapobiegania niektórym przestępstwom, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie lub ich ścigania oraz uchylającej decyzję Rady 2000/642/WSiSW  
- ECON_AD(2018)628491 -  
-
ECON 
OPINIA w sprawie wniosku w sprawie decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej program szczegółowy służący realizacji programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa”  
- AGRI_AD(2018)625364 -  
-
AGRI 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” oraz zasady uczestnictwa i upowszechniania obowiązujące w tym programie  
- AGRI_AD(2018)623918 -  
-
AGRI 

Projekt(-y) rezolucji 
Projekty rezolucji poświęcone aktualnym zagadnieniom są składane na wniosek komisji, grupy politycznej lub co najmniej 5 proc. posłów i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 132, 136, 139 i 144

Pytania ustne 
Pytania wymagające odpowiedzi ustnej i debaty, skierowane do Komisji Europejskiej, Rady lub wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, mogą być składane przez komisje, grupy polityczne lub co najmniej 5% posłów do Parlamentu Europejskiego. Art. 136 Regulaminu

Inne działania parlamentarne 

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Posłowie mogą przedkładać pisemne wyjaśnienie na temat stanowiska zajętego w głosowaniu na posiedzeniu plenarnym. Art. 194 Regulaminu

Powództwa przedstawicielskie w celu ochrony zbiorowych interesów konsumentów (A8-0447/2018 - Geoffroy Didier) NL  
 

. – Ik heb voor dit verslag gestemd omdat dit initiatief meer rechten geeft aan de consumenten. Deze nieuwe richtlijn vervangt de oude en introduceert de mogelijkheid om representatieve acties tegen nationale of grensoverschrijdende inbreuken op Europese wetgeving te claimen.

Zniesienie sezonowych zmian czasu (A8-0169/2019 - Marita Ulvskog) NL  
 

. – Ik heb vóór het einde van de omschakeling tussen winter- en zomertijd gestemd omdat er heel wat nadelen aan het systeem verbonden zijn. De omschakeling zorgt ervoor dat zowel bij dier als mens de biologische klok wordt verstoord. Kinderen vertonen een verstoord slaappatroon en de verkoop van slaap- en kalmeermiddelen zou de hoogte in gaan. Ik heb vóór deze regeling gestemd, maar wil vooral de noodzaak van coördinatie benadrukken. Lidstaten moeten onderling afspreken om een uniforme uurregeling te handhaven, ten voordele van de interne markt.

Wspólne zasady rynku wewnętrznego energii elektrycznej (A8-0044/2018 - Jerzy Buzek) NL  
 

. – Ik heb vóór dit akkoord gestemd omdat de voorstellen de concurrentie op de elektriciteitsmarkten in Europa verbeteren. Dit was nodig omdat de elektriciteitsinfrastructuur in de EU steeds meer gedecentraliseerd wordt.

Pytania pisemne 
Posłowie mają prawo przedłożyć określoną liczbę pytań wymagających odpowiedzi na piśmie, skierowanych do przewodniczącego Rady Europejskiej, Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii. Art. 138 Regulaminu, załącznik III

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie stworzenia i promocji europejskiej karty miejskiej  
- P8_DCL(2016)0114 - Wygasła  
Brian HAYES , Patricija ŠULIN , Deirdre CLUNE , Ivo VAJGL , José BLANCO LÓPEZ , Yana TOOM , Dieter-Lebrecht KOCH , Izaskun BILBAO BARANDICA , Claudia ȚAPARDEL , Alberto CIRIO , Tom VANDENKENDELAERE , Roberta METSOLA , Isabella DE MONTE  
Data otwarcia : 24-10-2016
Termin : 24-01-2017
Liczba sygnatariuszy : 43 - 25-01-2017
Oświadczenie pisemne w sprawie ustanowienia dobrowolnego ogólnounijnego programu na rzecz podnoszenia jakości szkół cyfrowych  
- P8_DCL(2016)0078 - Wygasła  
Brian HAYES , Deirdre CLUNE , Marlene MIZZI , Miriam DALLI , Ivan JAKOVČIĆ , Jozo RADOŠ , Roberta METSOLA , Ivo BELET , Tom VANDENKENDELAERE , Esther de LANGE  
Data otwarcia : 12-09-2016
Termin : 12-12-2016
Liczba sygnatariuszy : 48 - 13-12-2016
Oświadczenie pisemne w sprawie sprostania wyzwaniom związanym ze wskaźnikiem głodu na świecie (GHI)  
- P8_DCL(2016)0013 - Wygasła  
Brian HAYES , Neena GILL , Petr JEŽEK , Tom VANDENKENDELAERE , Nirj DEVA , Deirdre CLUNE , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Seb DANCE , Davor Ivo STIER , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA  
Data otwarcia : 24-02-2016
Termin : 24-05-2016
Liczba sygnatariuszy : 61 - 25-05-2016

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe 

Oświadczenia o udziale posłów w wydarzeniach organizowanych przez strony trzecie