Tom VANDENKENDELAERE : Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 

W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 205a

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej zasady ułatwiające korzystanie z informacji finansowych i innych informacji w celu zapobiegania niektórym przestępstwom, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie lub ich ścigania oraz uchylającej decyzję Rady 2000/642/WSiSW  
- ECON_AD(2018)628491 -  
-
ECON 
OPINIA w sprawie wniosku w sprawie decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej program szczegółowy służący realizacji programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa”  
- AGRI_AD(2018)625364 -  
-
AGRI 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” oraz zasady uczestnictwa i upowszechniania obowiązujące w tym programie  
- AGRI_AD(2018)623918 -  
-
AGRI 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej ram prawnych restrukturyzacji zapobiegawczej, drugiej szansy i środków zwiększających skuteczność postępowań restrukturyzacyjnych, upadłościowych i w zakresie umorzenia oraz zmieniającej dyrektywę 2012/30/UE  
- ECON_AD(2017)608079 -  
-
ECON 
OPINIA w sprawie zalecenia dla Rady dotyczącego proponowanego mandatu negocjacyjnego do prowadzenia negocjacji handlowych z Australią  
- AGRI_AD(2017)608141 -  
-
AGRI 
OPINIA w sprawie zalecenia dla Rady w sprawie proponowanego mandatu negocjacyjnego do negocjacji handlowych z Nową Zelandią  
- AGRI_AD(2017)608081 -  
-
AGRI 
OPINIA w sprawie wdrożenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1288/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiającego „Erasmus+ ”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu oraz uchylającego decyzje nr 1719/2006/WE, 1720/2006/WE i 1298/2006/WE  
- EMPL_AD(2016)589123 -  
-
EMPL 
OPINIA w sprawie promowania przedsiębiorczości młodzieży przez kształcenie i szkolenie  
- EMPL_AD(2015)552089 -  
-
EMPL 
OPINIA w sprawie 30. i 31. sprawozdania rocznego z kontroli stosowania prawa UE (2012–2013)  
- ENVI_AD(2015)554844 -  
-
ENVI 
OPINIA w sprawie unikania zobowiązań podatkowych i uchylania się od opodatkowania jako wyzwań dla zarządzania, ochrony socjalnej i rozwoju w krajach rozwijających się  
- ECON_AD(2015)551885 -  
-
ECON 

Kontakt