Tom VANDENKENDELAERE : Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 

**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie stworzenia i promocji europejskiej karty miejskiej  
- P8_DCL(2016)0114 - Wygasła  
Brian HAYES , Patricija ŠULIN , Deirdre CLUNE , Ivo VAJGL , José BLANCO LÓPEZ , Yana TOOM , Dieter-Lebrecht KOCH , Izaskun BILBAO BARANDICA , Claudia ȚAPARDEL , Alberto CIRIO , Tom VANDENKENDELAERE , Roberta METSOLA , Isabella DE MONTE  
Data otwarcia : 24-10-2016
Termin : 24-01-2017
Liczba sygnatariuszy : 43 - 25-01-2017
Oświadczenie pisemne w sprawie ustanowienia dobrowolnego ogólnounijnego programu na rzecz podnoszenia jakości szkół cyfrowych  
- P8_DCL(2016)0078 - Wygasła  
Brian HAYES , Deirdre CLUNE , Marlene MIZZI , Miriam DALLI , Ivan JAKOVČIĆ , Jozo RADOŠ , Roberta METSOLA , Ivo BELET , Tom VANDENKENDELAERE , Esther de LANGE  
Data otwarcia : 12-09-2016
Termin : 12-12-2016
Liczba sygnatariuszy : 48 - 13-12-2016
Oświadczenie pisemne w sprawie sprostania wyzwaniom związanym ze wskaźnikiem głodu na świecie (GHI)  
- P8_DCL(2016)0013 - Wygasła  
Brian HAYES , Neena GILL , Petr JEŽEK , Tom VANDENKENDELAERE , Nirj DEVA , Deirdre CLUNE , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Seb DANCE , Davor Ivo STIER , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA  
Data otwarcia : 24-02-2016
Termin : 24-05-2016
Liczba sygnatariuszy : 61 - 25-05-2016
Oświadczenie pisemne w sprawie Europejskiego Roku Przedsiębiorczości  
- P8_DCL(2015)0065 - Wygasła  
Emil RADEV , Antonio TAJANI , Othmar KARAS , Tom VANDENKENDELAERE , Pablo ZALBA BIDEGAIN , Helga STEVENS , Jonás FERNÁNDEZ , Theresa GRIFFIN , Dita CHARANZOVÁ , Martina DLABAJOVÁ , Jana ŽITŇANSKÁ , Ulla TØRNÆS , Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR , Alain LAMASSOURE , Paul RÜBIG , Mariya GABRIEL , Eva MAYDELL  
Data otwarcia : 11-11-2015
Termin : 11-02-2016
Liczba sygnatariuszy : 218 - 12-02-2016

Kontakt