Tom VANDENKENDELAERE : Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 

Posłowie mogą przedkładać pisemne wyjaśnienie na temat stanowiska zajętego w głosowaniu na posiedzeniu plenarnym. Art. 183 Regulaminu

Wytyczne dotyczące polityk zatrudnienia państw członkowskich (A8-0177/2019 - Miroslavs Mitrofanovs) NL  
 

. – Ik stemde voor het voorstel om geen nieuwe extra richtlijnen voor de arbeidsmarkt voor te stellen. Zo behouden we de consistentie met voorgaande jaren.

Wymogi w zakresie egzekwowania prawa oraz szczegółowe zasady dotyczące delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen) NL  
 

. – Ik stemde voor dit rapport omdat deze tekst ervoor zorgt dat de detacheringsregels ook van toepassing zijn op de cabotageritten. D.w.z. dat als een buitenlandse truckchauffeur ritten in België uitvoert, hij ook betaald wordt aan de Belgische lonen.

Maksymalny dzienny i tygodniowy czas prowadzenia pojazdu, minimalne przerwy oraz dzienny i tygodniowy czas odpoczynku oraz określanie położenia za pomocą tachografów (A8-0205/2018 - Wim van de Camp) NL  
 

. – Ik stemde voor dit rapport omdat dit stuk wetgeving de levenskwaliteit van de truckchauffeurs aanzienlijk verbetert. Zo zal de truckchauffeur zijn weekendrust niet meer moeten doorbrengen in zijn vrachtwagen.

Dostosowanie do zmian w sektorze transportu drogowego (A8-0204/2018 - Ismail Ertug) NL  
 

. – Ik stemde voor dit rapport omdat het ervoor zorgt dat de transportwetgeving ook van toepassing wordt op lichte vrachtwagens. Zo wordt er opnieuw een gelijk speelveld gecreëerd tussen de verschillende soorten vrachtwagens.

Europejski Fundusz Morski i Rybacki (A8-0176/2019 - Gabriel Mato) NL  
 

. – Ik stemde voor dit rapport omdat het fonds middelen voorziet om voor de ontwikkeling van onze visserij. Zo wordt er ook geld uitgetrokken voor extra veiligheidsmaatregelen aan boord van vissersboten. Gezien het hoge risicoprofiel van het beroep is dit geen overbodige luxe.

Ustanowienie planu wieloletniego dotyczącego połowów eksploatujących stada denne w zachodniej części Morza Śródziemnego (A8-0005/2019 - Clara Eugenia Aguilera García) NL  
 

. – Ik stemde voor het rapport omdat met het nieuw op te richten Geïntegreerd Grensbeheersfonds erg belangrijke financiële ondersteuning zal worden verschaft waarvan, voornamelijk maar niet uitsluitend, onze grensstaten zullen kunnen gebruik maken. Met een voorlopig toegewezen budget van 1,3 miljard euro wil het fonds financiële ondersteuning bieden bij de aankoop, het onderhoud en de mogelijke upgrade van de uitrusting van de douane-controlepunten. Het is een tastbare verhoging van de middelen en passend in het kader van een beschermend Europa waarbij men de monitoring van onze buitengrenzen maximaal ondersteund.

Wzmocnienie zabezpieczeń dowodów tożsamości oraz dokumentów pobytowych wydawanych obywatelom Unii (A8-0436/2018 - Gérard Deprez) NL  
 

. – Ik stemde voor dit rapport dat minimum veiligheidsvereisten invoert voor identiteits- en verblijfskaarten over de hele Unie. Binnen de Europese Unie bestaat een wildgroei aan identiteitskaarten met verschillende veiligheidsniveaus, wat de weg naar fraude wagenwijd openzet. Deze verordening vereist voortaan naast een zichtbare Europese vlag en een foto ook twee vingerafdrukken. Nu de identiteitskaart meer en meer als reisdocument wordt gebruikt, is er nood aan betere veiligheidsvereisten, naar analogie met het paspoort. Ik steun deze beslissing dan ook, aangezien het zal bijdragen tot een veiliger vrij verkeer van personen in de Unie. De tekst voorziet bovendien in voldoende waarborgen omtrent gegevensbescherming én zal na twee jaar worden geëvalueerd. Duidelijk een stap voorwaarts richting een veiligere Europese Unie.

Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury drogowej (A8-0008/2019 - Daniela Aiuto) NL  
 

. – Ik stemde voor de aanpassing aan de richtlijn wegens het grote belang dat moet worden gehecht aan veiligheid op de weg. Hoewel het aantal dodelijke slachtoffers op de weg sedert 2001 significant is gedaald, betreurden we in 2017 nog altijd 25.300 Europeanen door dodelijke ongevallen, waarvan bijna de helft zwakke weggebruikers. Dan spreken we nog niet over de 137.000 zwaargewonde mensen. De belangrijkste aanpassing is het vergroten van de scope waardoor nu naast de TEN-T ook de andere snelwegen en primaire wegen onder het toepassingsgebied vallen. Ook de stukken van de weg bestaande uit bruggen en tunnels worden toegevoegd. Bij het ontwerp, de bouw en het onderhoud van al deze wegen zullen nu de bepalingen van de Europese wegveiligheid in acht moeten worden genomen.

Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów (A8-0270/2018 - David Casa) NL  
 

. – Ik stemde voor dit akkoord omdat deze wetgeving de kans geeft aan jonge ouders om hun gezinsleven beter te organiseren. Een uitbreiding van het vaderschapsverlof in alle Europese lidstaten is voor mij een goede stap vooruit.

Europejski Fundusz Społeczny Plus (A8-0461/2018 - Verónica Lope Fontagné) NL  
 

. – Ik stemde voor dit voorstel omdat het verschillende fondsen samenvoegt. Zo kan er op een coherente manier middelen worden besteed aan het arbeidsmarktbeleid.

Kontakt