Brian SIMPSON : Siódma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim - Członek

Partie krajowe 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : null (Wielka Brytania)

Przewodniczący 

 • 20-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Transportu i Turystyki
 • 23-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Transportu i Turystyki

Deputowani 

 • 16-07-2009 / 19-07-2009 : Komisja Transportu i Turystyki
 • 20-07-2009 / 18-01-2012 : Konferencja Przewodniczących Komisji
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków z Australią i Nową Zelandią
 • 19-01-2012 / 22-01-2012 : Komisja Transportu i Turystyki
 • 23-01-2012 / 30-06-2014 : Konferencja Przewodniczących Komisji

Zastępstwo 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Wspólnoty Andyjskiej
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

all-activities 

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 53 i 54, załącznik V

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie monitorowania, raportowania i weryfikacji emisji dwutlenku węgla z transportu morskiego oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 525/2013  
- TRAN_AD(2014)519757 -  
-
TRAN 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 994/98 z dnia 7 maja 1998 r. dotyczące stosowania art. 92 i 93 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską do niektórych kategorii horyzontalnej pomocy państwa oraz rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego  
- TRAN_AD(2013)508199 -  
-
TRAN 
OPINIA w sprawie wstępnego sprawozdania w celu pozytywnego zakończenia procedury zatwierdzania wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020  
- TRAN_AD(2012)489425 -  
-
TRAN 

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie przystąpienia Unii Europejskiej do konwencji UNESCO o ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego  
- P7_DCL(2012)0025 - Wygasła  
Dieter-Lebrecht KOCH , Seán KELLY , Brian SIMPSON  
Data otwarcia : 10-09-2012
Termin : 13-12-2012
Liczba sygnatariuszy : 138 - 13-12-2012

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe