Edward CZESAK
 • Edward
  CZESAK
 • Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy
 • Członek
 • Polska Prawo i Sprawiedliwość
 • Data urodzenia: 22 lutego 1951, Tarnòw

Wystąpienie(-a) na posiedzeniu plenarnym

405

Produkty nawozowe z oznakowaniem CE (debata)

23-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-23(17)

Środki zapewniające bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego (debata)

12-09-2017 P8_CRE-REV(2017)09-12(4)

Wsparcie dla ofiar talidomidu (B8-1341/2016, B8-1343/2016)

15-12-2016 P8_CRE-REV(2016)12-15(7.3)

Produkty lecznicze stosowane w pediatrii (B8-1340/2016)

15-12-2016 P8_CRE-REV(2016)12-15(7.4)

Działalność Komisji Petycji w 2015 r. (A8-0366/2016 - Ángela Vallina)

15-12-2016 P8_CRE-REV(2016)12-15(7.5)

Międzynarodowe porozumienia w dziedzinie lotnictwa (B8-1337/2016, B8-1338/2016, B8-1339/2016)

15-12-2016 P8_CRE-REV(2016)12-15(7.6)

Postępowania upadłościowe oraz zarządcy (A8-0324/2016 - Tadeusz Zwiefka)

14-12-2016 P8_CRE-REV(2016)12-14(10.1)

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

1

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca

8

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca

6

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w relacjach między przedsiębiorstwami w łańcuchu dostaw żywności

IMCO
26-09-2018 IMCO_AD(2018)625314

OPINIA w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019

ITRE
25-09-2018 ITRE_AD(2018)623785

OPINIA Wdrożenie dyrektywy w sprawie ekoprojektu (2009/125/WE)

ITRE
22-03-2018 ITRE_AD(2018)615480

OPINIA w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018

ITRE
10-10-2017 ITRE_AD(2017)606112

OPINIA w sprawie sprawozdania dotyczącego stosowania dyrektywy o usługach pocztowych

IMCO
24-05-2016 IMCO_AD(2016)576837

OPINIA w sprawie sprawozdania rocznego za rok 2014 dotyczącego ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej – zwalczanie nadużyć finansowych

REGI
13-11-2015 REGI_AD(2015)567811

Instytucjonalne projekty rezolucji

8

Projekt rezolucji w sprawie sytuacji w zakresie praworządności i demokracji w Polsce

10-11-2017 B8-0594/2017

  Motion for a resolution on the situation of albinos in Africa, notably in Malawi

04-07-2016 B8-0904/2016

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

Projekt rezolucji w sprawie sytuacji w Polsce

11-04-2016 B8-0465/2016

Projekt rezolucji w sprawie sytuacji w Erytrei

02-03-2016 B8-0318/2016

Projekt rezolucji w sprawie priorytetów UE na sesje Rady Praw Człowieka ONZ w 2016 r.

14-01-2016 B8-0065/2016

Oświadczenie(-a) pisemne

4

Oświadczenie pisemne w sprawie uznania otyłości za chorobę przewlekłą

11-04-2016 P8_DCL(2016)0037 Wygasła

szczegóły

Alfred SANT , Enrico GASBARRA , Marc TARABELLA , Fabio Massimo CASTALDO , Patricija ŠULIN , Giovanni LA VIA , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Ivan JAKOVČIĆ , Edward CZESAK , Ángela VALLINA

Data otwarcia : 11-04-2016
Termin : 11-07-2016
Liczba sygnatariuszy : 144 - 12-07-2016

Oświadczenie pisemne w sprawie globalnego zwalczania terroryzmu

11-04-2016 P8_DCL(2016)0028 Wygasła

szczegóły

József NAGY , Monika BEŇOVÁ , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Ruža TOMAŠIĆ , Tomasz Piotr PORĘBA , Adam GIEREK , Ivan ŠTEFANEC , Alessandra MUSSOLINI , Salvatore Domenico POGLIESE , Elisabetta GARDINI , Edward CZESAK

Data otwarcia : 11-04-2016
Termin : 11-07-2016
Liczba sygnatariuszy : 71 - 12-07-2016

Oświadczenie pisemne w sprawie budowy strategicznej trasy transportowej Via Carpathia we wschodnich regionach UE

07-03-2016 P8_DCL(2016)0019 Wygasła

szczegóły

Tomasz Piotr PORĘBA , Victor BOŞTINARU , Miroslav MIKOLÁŠIK , Edward CZESAK , Ashley FOX , Ryszard Antoni LEGUTKO , Andrew LEWER , Branislav ŠKRIPEK , Evžen TOŠENOVSKÝ , Jana ŽITŇANSKÁ

Data otwarcia : 07-03-2016
Termin : 07-06-2016
Liczba sygnatariuszy : 61 - 08-06-2016

Oświadczenie pisemne w sprawie regionu karpackiego w UE

14-12-2015 P8_DCL(2015)0073 Wygasła

szczegóły

Tomasz Piotr PORĘBA , Miroslav MIKOLÁŠIK , Victor BOŞTINARU , Edward CZESAK , Ashley FOX , Ryszard Antoni LEGUTKO , Andrew LEWER , Branislav ŠKRIPEK , Evžen TOŠENOVSKÝ , Jana ŽITŇANSKÁ

Data otwarcia : 14-12-2015
Termin : 14-03-2016
Liczba sygnatariuszy : 47 - 15-03-2016

Pytania pisemne

66

W sprawie działań Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej

05-07-2017 E-004546/2017 Komisja

W sprawie art. 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

05-07-2017 E-004544/2017 Komisja

W sprawie funkcjonowania rynku wewnętrznego

05-07-2017 E-004541/2017 Komisja

W sprawie ochrony interesów fiansowych Unii

31-05-2017 E-003656/2017 Komisja

W sprawie charakterystyki energetyczej budynków

31-05-2017 E-003655/2017 Komisja

W sprawie możliwości synergii środków - EFIS i ESIF

31-05-2017 E-003654/2017 Komisja

W sprawie społeczeństwa gigabitowego i 5G

31-05-2017 E-003653/2017 Komisja

Pytania ustne

3

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

177

Następne WRF: przygotowanie stanowiska Parlamentu dotyczącego WRF na okres po 2020 r. (A8-0048/2018 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas)

14-03-2018

Delegacja polska w grupie ECR poparła w głosowaniu sprawozdanie dotyczące WRF po roku 2020, ponieważ opowiada się ono za wypełnieniem luki po brexicie, a także za zapewnieniem dodatkowych środków na nowe priorytety UE.
Według tego sprawozdania w nowym budżecie środki na fundusz spójności i WPR mają zostać zapewnione przynajmniej na dotychczasowym poziomie i, co więcej, zawiera ono apel do Komisji o wyrównanie dopłat bezpośrednich między „starymi” i „nowymi” krajami członkowskimi (kompromis 42).
Nawet zawarte w kompromisie 58 wezwanie Komisji „do zaproponowania mechanizmu, dzięki któremu państwa członkowskie nieprzestrzegające wartości określonych w artykule 2 Traktatu mogą podlegać konsekwencjom finansowym”, jest zapisane w taki sposób, że nie stwarza zagrożenia dla polskich interesów (w sprawie kompromisu 58 delegacja polska w grupie ECR głosowała przeciw).

Wdrażanie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (A8-0200/2017 - José Manuel Fernandes, Udo Bullmann)

15-06-2017

Rozporządzenie w sprawie Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFSI) – część Planu Inwestycyjnego dla Europy, znanego również jako plan Junckera – zostało przyjęte w dniu 25 czerwca 2015 r. EFSI jest w istocie gwarancją w wysokości 21 miliardów euro dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), która zapewnia EBI dodatkową zdolność kredytową, dzięki czemu może zmobilizować do 315 mld euro na projekty inwestycyjne o wyższym profilu ryzyka, nie tracąc ratingu potrójnego A.
EFSI został utworzony na początkowy okres trzech lat, chociaż już w dniu 14 września 2016 r. Komisja zaproponowała przedłużenie do dnia 31 grudnia 2020 r. wraz z ulepszeniami funduszu i Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego (EIAH). EFSI funkcjonuje już przez około 1,5 roku.
Sprawozdanie ocenia dotychczasowe wdrożenie rozporządzenia w sprawie EFSI i zawiera zalecenia dotyczące ulepszeń, zwłaszcza w świetle wniosku Komisji dotyczącego rozszerzenia EFSI. EFSI z ilościowego punktu widzenia przyniósł spodziewane rezultaty w stosunku do benchmarku w wysokości 315 mld euro w danym przedziale czasowym, podczas gdy w oknie MŚP wyniki te nawet przekroczyły oczekiwania. Pozytywnie oceniam funkcjonowanie EFSI i mam nadzieję, iż to narzędzie będzie skutecznie wspierać inwestycje w Unii Europejskiej. Zagłosowałem za przyjęciem sprawozdania.

Europejski program na rzecz gospodarki dzielenia się (A8-0195/2017 - Nicola Danti)

15-06-2017

Sprawozdanie zatytułowane „Europejski program na rzecz gospodarki dzielenia się” zawiera wytyczne mające na celu wspieranie konsumentów, przedsiębiorstw i władz publicznych w odważnym angażowaniu się w gospodarkę dzielenia się bez konieczności proponowania zmian w prawodawstwie. Sprawozdawca przedstawił pozytywne aspekty, podkreślono wagę nowych możliwości, jakie stwarza gospodarka dzielenia się dla konsumentów i przedsiębiorstw, oraz jej znaczący wkład w kwestie zatrudnienia, wzrostu gospodarczego i innowacji. Sukces platform współpracy (takich jak Airbnb) oznaczał dla istniejących już na rynku podmiotów gospodarczych nowe wyzwania, przyczynił się jednak również do powstania nowych możliwości zatrudnienia. Konsumenci mogą czerpać korzyści z większej konkurencji, dostosowanych do potrzeb usług, szerszego wyboru i niższych cen. W sprawozdaniu nie zaproponowano przyjęcia nowych przepisów, lecz zwrócono się do państw członkowskich o wzmocnienie podejmowanych przez nie wysiłków na rzecz egzekwowania już obowiązujących przepisów oraz wezwano Komisję do podjęcia działań w celu ustanowienia ram egzekwowania przepisów, które to ramy stanowiłyby wsparcie dla państw członkowskich w czynionych przez nie staraniach, zwłaszcza w odniesieniu do dyrektywy usługowej i dorobku prawnego w zakresie prawa konsumenckiego. Uważam, iż obecnie istnieje jednoznaczna konieczność opracowania dalszych wytycznych dotyczących określenia skutecznych kryteriów rozróżniania między partnerami społecznościowymi a fachowcami, dzięki czemu partnerzy zaangażowani w świadczenie usług społecznościowych będą podlegać lżejszym wymogom prawnym. Również z tego względu zagłosowałem za przyjęciem przedmiotowego dokumentu.

Platformy internetowe i jednolity rynek cyfrowy (A8-0204/2017 - Henna Virkkunen, Philippe Juvin)

15-06-2017

Sprawozdanie odnosi się do niedawnego komunikatu w sprawie platform internetowych będącego elementem agendy jednolitego rynku cyfrowego. Celem komunikatu było ogólne określenie priorytetów politycznych dotyczących platform internetowych w następstwie konsultacji publicznych i prac przygotowawczych przeprowadzonych przez służby Komisji. Przedmiotowe sprawozdanie przedstawia opinię Parlamentu na temat spraw i kwestii poruszonych w komunikacie. Niestety w sprawozdaniu znacznie odbiega się od nadrzędnego stanowiska wyrażonego w komunikacie, w myśl którego jako punkt wyjścia należy przyjąć założenie, że platformy internetowe nie wymagają nowego rozporządzenia, a gdyby było ono rozważane, należy je dobrze udokumentować, aby uniknąć niepotrzebnego ograniczania innowacji. W sprawozdaniu dąży się do interwencji w wielu różnych dziedzinach, włącznie z edukacją, regulacją rynku telekomunikacyjnego, gospodarką dzielenia się, prawami autorskimi, odpowiedzialnością pośredników i zwalczaniem fałszywych informacji. Ponadto we wszystkich przypadkach przewiduje się w nim również potrzebę nowych podejść regulacyjnych. Powyższe zapisy dążące do zwiększenia poziomu regulacji unijnej skłoniły mnie do zagłosowania przeciwko sprawozdaniu.

Sytuacja humanitarna w Jemenie (RC-B8-0407/2017, B8-0407/2017, B8-0408/2017, B8-0409/2017, B8-0410/2017, B8-0411/2017, B8-0412/2017, B8-0413/2017)

15-06-2017

Ponad dwa lata konfliktu pogrążyły Jemen w chaosie i doprowadziły do zgonu co najmniej 7800 osób (kolejne 44 tys. osób zostało rannych, a 18 milionów potrzebuje pomocy humanitarnej). Wojna domowa pozostawiła ten kraj na skraju „całkowitego załamania społecznego, gospodarczego i instytucjonalnego”, przez co potrzebuje on pilnych działań międzynarodowych, które położą kres cierpieniu ludności jemeńskiej.
Niedawny wybuch epidemii cholery, z którym usiłują radzić sobie szpitale, również doprowadził do śmierci około 500 osób. Przez ostatnie dwa lata kraj został uwikłany w walkę między siłami lojalnymi wobec obecnego prezydenta Abd Rabbuha Mansura Hadiego, popieranego przez międzynarodową koalicję saudyjską, a sojusznikami ruchu rebeliantów Huti. Tymczasem Al-Kaida wykorzystała chaos, aby wzmocnić swoją obecność na południu i południowym wschodzie kraju. Niechęć głównych partii do przyjęcia ustępstw potrzebnych do ustanowienia pokoju, a nawet dyskusji na ich temat, ponosi winę za trwający konflikt i cierpienia cywilów. Istnieją poważne obawy dotyczące dalszego łamania praw człowieka, dochodzi m. in. do ataków na dziennikarzy i instytucje medialne, wymuszonych zaginięć, naruszeń Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur, molestowania i zatrzymywania mniejszości religijnych oraz domniemanego wykorzystywania dzieci w konfliktach zbrojnych.
Z uwagi na charakter oświadczenia oraz bardzo trudną sytuację humanitarną w Jemenie, poparłem dokument w głosowaniu.

Statut i finansowanie europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych (B8-0405/2017, B8-0406/2017)

15-06-2017

Rezolucja wynika z zadanego pytania ustnego i omawianych w marcu zmian w rozporządzeniu dotyczącym statutu i finansowania europejskich partii politycznych i fundacji (nr 1141/2014), którego pełną transpozycję / wdrożenie dopiero niedawno zakończono. W rezolucji wzywa się Komisję do dokonania przeglądu obowiązującego rozporządzenia. W trakcie prac w sprawozdaniu zawarto szereg propozycji dotyczących m. in. zmniejszenia zobowiązania do współfinansowania w wysokości 15 %, ograniczenie wkładów rzeczowych oraz wzmocnienie kontroli nad poszanowaniem podstawowych wartości UE przez europejskie partie polityczne.
Istnieją obawy, że część posłów może uważać, że oznacza to, iż europejskie partie polityczne powinny otrzymywać finansowanie jedynie w krajach proeuropejskich, co budzi moje poważne zaniepokojenie co do poszanowania wolności słowa i wyrazu oraz bezstronności finansowania. W związku z powyższym zagłosowałem przeciwko rezolucji.

Roczne wiążące ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w celu wywiązania się ze zobowiązań wynikających z porozumienia paryskiego (A8-0208/2017 - Gerben-Jan Gerbrandy)

14-06-2017

W dniu 20 lipca 2016 r. Komisja przyjęła pakiet środków mających przyspieszyć przechodzenie Europy na gospodarkę niskoemisyjną. Wśród wniosków ustawodawczych zawartych w tym pakiecie znajduje się wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie rocznych wiążących ograniczeń emisji gazów cieplarnianych przez państwa członkowskie w latach 2021–2030 (COM(2016)0482). Wniosek ten jest następstwem decyzji dotyczącej wspólnego wysiłku redukcyjnego (decyzja nr 406/2009/WE) ustalającej krajowe poziomy docelowe emisji dla państw członkowskich w sektorach nieobjętych EU ETS na lata 2013–2020. Wniosek uzupełnia wniosek Komisji z lipca 2015 r. dotyczący reformy unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji, gdyż ustanawia wiążące cele dla państw członkowskich w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych w latach 2021–2030 w sektorach transportu, budownictwa, rolnictwa i odpadów (sektory nieobjęte EU ETS).
Poza ustanowieniem zróżnicowanych krajowych celów redukcji emisji na 2030 r. (które uwzględniają produkt krajowy brutto każdego państwa członkowskiego, aby odzwierciedlić względną zamożność) we wniosku Komisji wprowadzono szereg instrumentów elastyczności. Mając powyższe na uwadze oraz z uwagi na jednak twarde zapisy mogące mieć negatywne skutki dla polskiej gospodarki, zagłosowałem przeciwko.

Wniosek o uchylenie immunitetu Rolandasa Paksasa (art. 150 Regulaminu)

14-06-2017

Mając na uwadze, iż prokuratura (dział walki ze zorganizowaną przestępczością i korupcją przy Prokuraturze Generalnej) oświadczyła, że Paksas jest podejrzany o przyjęcie łapówki za to, by sieć marketów Norfa mogła rozwijać się w Prenach, poparłem w głosowaniu zaproponowany wniosek. W tej kwestii bardzo doceniam stanowisko posła Paksasa, który nie ma niczego do ukrycia oraz chce, aby ta sprawa została w końcu wyjaśniona.

Potrzeba opracowania unijnej strategii mającej na celu wyeliminowanie różnic w emeryturach ze względu na płeć i zapobieganie występowaniu takich różnic (A8-0197/2017 - Constance Le Grip)

14-06-2017

Różnica między średnim świadczeniem (brutto) w Unii Europejskiej wypłacanym kobietom z tytułu emerytury w porównaniu z takim samym świadczeniem wypłacanym mężczyznom wynosi 39,6% w kategorii wiekowej osób mających 65 lat i więcej. W procedowanym dokumencie wymaga się poprawy w zakresie oszacowywania tego zjawiska i informowania o nim w celu zmniejszenia nierówności w zakresie zdolności do odprowadzania składek emerytalnych. Projekt zaleca opracowanie narzędzi statystycznych w celu określenia przyczyn zróżnicowania emerytur ze względu na płeć oraz wzywa Komisję do przyjęcia zobowiązań, które pozwolą obywatelom mającym taką potrzebę na lepsze łączenie życia rodzinnego z życiem zawodowym. Wzywa on również Komisję i państwa członkowskie do przeanalizowania, w jaki sposób większa elastyczność w systemie emerytalnym mogłaby zniwelować różnice w emeryturach ze względu na płeć.
W trakcie prac złożono wiele poprawek podkreślających znaczenie opieki nad niesamodzielnymi członkami rodziny, głównie dziećmi, lecz także osobami starszymi i niepełnosprawnymi członkami rodziny przy obliczaniu prawa do emerytury. Niestety wiele zaproponowanych zapisów dotyczących opinii jest mocno socjalnych. W związku z powyższym pomimo tak ważnych obszarów jakie porusza dokument podjąłem decyzję o wstrzymaniu się od głosu w głosowaniu.

Sprawozdanie dotyczące Serbii za 2016 r. (A8-0063/2017 - David McAllister)

14-06-2017

Procedowane sprawozdanie przedstawia generalnie w pozytywnym świetle postępy poczynione przez Serbię w obszarze reformy administracji publicznej, jak i w rozwijaniu poprawnie działającej gospodarki rynkowej. Postępy osiągnięto wraz z przyjęciem programu reformy zarządzania finansami publicznymi. Serbia osiągnęła również pewien stopień przygotowania w zakresie zapobiegania i zwalczania korupcji i przestępczości zorganizowanej. W odniesieniu do normalizacji stosunków z Kosowem Serbia w dalszym ciągu angażowała się w realizację porozumień będących wynikiem wspieranego przez UE dialogu. Postępy były ograniczone, również z powodu wyborów w Serbii i sytuacji wewnętrznej w Kosowie. Potrzebne są dalsze wysiłki na rzecz wdrożenia osiągniętych już porozumień z Kosowem.
Sprawozdanie wzywa Serbię, by dostosowała swoją politykę zagraniczną i politykę bezpieczeństwa do polityki prowadzonej przez UE, w tym politykę wobec Rosji. Podkreśla się, że Serbia powinna przyjąć i wdrożyć nowe prawo azylowe. W sprawozdaniu również wzywa się Serbię, by przyspieszyła wdrożenie krajowej strategii i planu działań na rzecz zwalczania korupcji, a także wzywa się do osiągnięcia wstępnych konkretnych rezultatów w zakresie prowadzenia dochodzeń w sprawach korupcyjnych na wysokim szczeblu, ścigania takich przypadków oraz ostatecznego skazywania winnych.
Popieram dążenie Serbii do integracji z UE i uważam, iż w tejże kwestii wykonano wiele pracy, choć jest jeszcze wiele obszarów, w których Serbia powinna podjąć zdecydowane kroki. Zagłosowałem za przyjęciem sprawozdania.

Lista kontaktów

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  05M021
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T13035
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex