David MARTIN : Ósma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim - Członek

Partie krajowe 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Labour Party (Wielka Brytania)

Przewodniczący 

 • 06-07-2017 / 01-07-2019 : Delegacja do Parlamentarnego Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Czarnogóra

Deputowani 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Handlu Międzynarodowego
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Podkomisja Praw Człowieka
 • 14-07-2014 / 05-07-2017 : Delegacja do Komitetu Parlamentarnego CARIFORUM-UE
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowo-Wschodniej i Stowarzyszeniem Państw Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN)
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Komisja Handlu Międzynarodowego
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Podkomisja Praw Człowieka
 • 14-06-2017 / 05-07-2017 : Delegacja do Parlamentarnego Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Czarnogóra
 • 06-07-2017 / 01-07-2019 : Konferencja Przewodniczących Delegacji
 • 04-10-2017 / 01-07-2019 : Delegacja do Komitetu Parlamentarnego CARIFORUM-UE

Zastępstwo 

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Komisja Spraw Zagranicznych

Główne działania parlamentarne 

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA w sprawie wdrożenia układu o stowarzyszeniu UE z Mołdawią  
- INTA_AD(2018)619163 -  
-
INTA 
OPINIA w sprawie zintegrowanej polityki Unii Europejskiej wobec Arktyki  
- INTA_AD(2016)592099 -  
-
INTA 

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie planu działania UE przeciwko nielegalnemu handlowi dziką fauną i florą  
- INTA_AD(2016)584212 -  
-
INTA 
OPINIA w sprawie sprawozdania rocznego za rok 2014 dotyczącego ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej – zwalczania nadużyć finansowych  
- INTA_AD(2015)567824 -  
-
INTA 
OPINIA w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony  
- INTA_AD(2014)537345 -  
-
INTA 

Projekt(-y) rezolucji 
Projekty rezolucji poświęcone aktualnym zagadnieniom są składane na wniosek komisji, grupy politycznej lub co najmniej 5 proc. posłów i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 132, 136, 139 i 144

Pytania ustne 
Pytania wymagające odpowiedzi ustnej i debaty, skierowane do Komisji Europejskiej, Rady lub wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, mogą być składane przez komisje, grupy polityczne lub co najmniej 5% posłów do Parlamentu Europejskiego. Art. 136 Regulaminu

Inne działania parlamentarne 

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Posłowie mogą przedkładać pisemne wyjaśnienie na temat stanowiska zajętego w głosowaniu na posiedzeniu plenarnym. Art. 194 Regulaminu

Stosunki polityczne UE z ASEAN (A8-0243/2017 - Reinhard Bütikofer) EN  
 

I voted in favour of this report as it stresses the importance of strengthening EU-ASEAN political and economic relations. Developed over four decades, EU-ASEAN relations are of vital importance for ensuring security and stability, international co-operation and promoting democracy and human rights. The report further highlights the ultimate objective of establishing a region-to-region free trade agreement, as trade negotiations are currently on-going or have already been completed with some ASEAN countries. Finally, the report also acknowledges the EU’s concerns for human rights violations in certain ASEAN countries which are affecting the status of current relations and, I believe, will continue to be an issue if not resolved.

Stosunki polityczne UE z Indiami (A8-0242/2017 - Cristian Dan Preda) EN  
 

I voted in favour of this report outlining political priorities for EU relations with India. A strengthened partnership between the world’s largest democracies is vital to tackle climate change, preserve global peace and stability and achieve sustainable development goals. The report would tap the potential of relations between the EU, as the world’s leading trading block, and India - which tops the ranks of the fastest growing major economies - to fight poverty and inequality, create jobs and growth, and advance gender equality and women’s rights.

Wywóz broni: wdrażanie wspólnego stanowiska 2008/944/WPZiB (A8-0264/2017 - Bodil Valero) EN  
 

I voted in favour of this report, which discusses the implementation of the Common Position on Arms Export, a legally binding framework that sets minimum requirements in arms export controls and the obligation to assess the request for an export licence. The report calls on the EU to launch an initiative to impose an EU arms embargo on Saudi Arabia, which is viewed as non-compliant with the second criterion of the Common Position, as well as other countries accused of serious breaches of international humanitarian law. The report urges the Member States and the EEAS to significantly improve the consistency in implementing the Common Position through a standardised verification and reporting system, and to overcome the current lack of efficiency in defence spending due to duplication. Finally, the report highlights the importance of the UK remaining bound by the position after Brexit.

Pytania pisemne 
Posłowie mają prawo przedłożyć określoną liczbę pytań wymagających odpowiedzi na piśmie, skierowanych do przewodniczącego Rady Europejskiej, Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii. Art. 138 Regulaminu, załącznik III

Pytania do EBC oraz pytania dotyczące jednolitego mechanizmu nadzorczego i jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji 
Posłowie mogą kierować do EBC pytania wymagające odpowiedzi na piśmie oraz pytania dotyczące jednolitego mechanizmu nadzorczego i jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. Pytania takie przekazuje się najpierw przewodniczącemu właściwej komisji. Artykuł 140 i 141, załącznik III

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe 

Oświadczenia o udziale posłów w wydarzeniach organizowanych przez strony trzecie