Gérard DEPREZ : Szósta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 20-07-2004 / 10-02-2008 : Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy - Członek
 • 11-02-2008 / 13-07-2009 : Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy - Członek prezydium

Partie krajowe 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Mouvement Réformateur (Belgia)

Przewodniczący 

 • 22-01-2008 / 13-07-2009 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Wiceprzewodniczący 

 • 25-04-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków z Mercosurem

Deputowani 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Budżetowa
 • 15-09-2004 / 14-03-2007 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Turcja
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Budżetowa
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Budżetowa
 • 28-03-2007 / 24-04-2007 : Delegacja do spraw stosunków z Mercosurem
 • 23-05-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego
 • 28-11-2007 / 21-01-2008 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 • 22-01-2008 / 13-07-2009 : Konferencja Przewodniczących Komisji

Zastępstwo 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegacja do spraw stosunków z Mercosurem
 • 14-10-2004 / 08-06-2005 : Komisji tymczasowej do spraw wyzwań politycznych i środków budżetowych w rozszerzonej Unii w latach 2007-2013
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 • 31-01-2007 / 27-11-2007 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 • 14-03-2007 / 14-03-2007 : Delegacja do spraw stosunków z Mercosurem
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków z Kanadą

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego procedurę negocjowania i zawierania umów dwustronnych między państwami członkowskimi a krajami trzecimi dotyczących kwestii sektorowych i obejmujących prawo właściwe dla zobowiązań umownych i pozaumownych  
- LIBE_AD(2009)421294 -  
-
LIBE 
OPINIA w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007  
- LIBE_AD(2006)376433 -  
-
LIBE 
OPINIA w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok 2007  
- LIBE_AD(2006)376432 -  
-
LIBE 

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie zakazu produkcji, sprzedaży i rozpowszechniania przedmiotów i znaków nazistowskich w UE  
- P6_DCL(2009)0004 - Wygasła  
Alain HUTCHINSON , Gérard DEPREZ , Pierre JONCKHEER , José RIBEIRO E CASTRO , Francis WURTZ  
Data otwarcia : 02-02-2009
Termin : 07-05-2009
Liczba sygnatariuszy : 149 - 08-05-2009
Oświadczenie pisemne w sprawie ochrony praw człowieka w zamkniętych instytucjach  
- P6_DCL(2008)0103 - Wygasła  
Maria da Assunção ESTEVES , Jo LEINEN , Gérard DEPREZ , Hélène FLAUTRE , Giusto CATANIA  
Data otwarcia : 03-12-2008
Termin : 26-03-2009
Liczba sygnatariuszy : 155 - 27-03-2009
Oświadczenie pisemne w sprawie sytuacji personelu „free-lance” zapewniającego obsługę techniczną, w tym audiowizualną  
- P6_DCL(2006)0037 - Wygasła  
Anna ZÁBORSKÁ , Stephen HUGHES , Gérard DEPREZ  
Data otwarcia : 26-04-2006
Termin : 26-07-2006
Liczba sygnatariuszy : 197 - 26-07-2006

Lista obecności 
Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.