Gérard ONESTA : Szósta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie - Członek

Partie krajowe 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Les Verts-Europe-Ecologie (Francja)

Wiceprzewodniczący 

 • 20-07-2004 / 15-01-2007 : Parlament Europejski
 • 20-07-2004 / 15-01-2007 : Prezydium
 • 16-01-2007 / 13-07-2009 : Parlament Europejski
 • 16-01-2007 / 13-07-2009 : Prezydium

Deputowani 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Budżetowa
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegacja do spraw stosunków z Półwyspem Koreańskim
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Budżetowa
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Budżetowa
 • 14-03-2007 / 14-03-2007 : Delegacja do spraw stosunków z Półwyspem Koreańskim
 • 29-03-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków z Mercosurem

Zastępstwo 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Spraw Konstytucyjnych
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowej i Południowo-Azjatyckim Stowarzyszeniem na rzecz Współpracy Regionalnej (SAARC)
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Spraw Konstytucyjnych
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Spraw Konstytucyjnych
 • 15-03-2007 / 26-03-2007 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Meksyk
 • 27-03-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Wspólnoty Andyjskiej

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 53 i 54, załącznik V

OPINIA w sprawie białej księgi w sprawie europejskiej polityki komunikacyjnej  
- AFCO_AD(2006)376431 -  
-
AFCO 
OPINIA w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2005: Dział III, Komisja  
- AFCO_AD(2004)346931 -  
-
AFCO 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie potrzeby podjęcia wspólnych działań na szczeblu Unii Europejskiej mających na celu zwalczanie nielegalnego handlu dobrami kultury oraz ich zwrot do państw członkowskich, z których zostały one nielegalnie wywiezione  
- P6_DCL(2008)0107 - Wygasła  
Katerina BATZELI , Gérard ONESTA , Vasco GRAÇA MOURA , Giovanni BERLINGUER , Claire GIBAULT  
Data otwarcia : 15-12-2008
Termin : 02-04-2009
Liczba sygnatariuszy : 134 - 02-04-2009
Oświadczenie pisemne w sprawie rozwiązania kwestii bezdomności na ulicach  
- P6_DCL(2007)0111 - Przyjęta  
Mary Lou McDONALD , Jacek PROTASIEWICZ , Claude MORAES , Gérard ONESTA , Jean Marie BEAUPUY  
Data otwarcia : 10-12-2007
Termin : 10-04-2008
Przyjęto : 22-04-2008
Tekst przyjęty (z listą sygnatariuszy) : P6_TA(2008)0163
Liczba sygnatariuszy : 438 - 10-04-2008
Oświadczenie pisemne w sprawie zwalczania przewlekłej obturacyjnej choroby płuc  
- P6_DCL(2007)0102 - Wygasła  
Catherine STIHLER , Jerzy BUZEK , Paulo CASACA , Avril DOYLE , Gérard ONESTA  
Data otwarcia : 14-11-2007
Termin : 28-02-2008
Liczba sygnatariuszy : 183 - 21-02-2008

Lista obecności 
Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.