Marie-Pierre VIEU : Strona główna 

Członkini 

Komisja Transportu i Turystyki 
Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskie Zgromadzenie Parlamentarne 

Zastępstwo 

Komisja Budżetowa 
Delegacja do spraw stosunków z państwami Wspólnoty Andyjskiej 

Ostatnie prace 

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 810/2009 ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy)  
- TRAN_AD(2018)625431 -  
-
TRAN 
Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 

Kontakt