Erika MANN : Szósta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Grupa Socjalistyczna w Parlamencie Europejskim - Członkini

Partie krajowe 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Niemcy)

Przewodnicząca 

 • 22-09-2004 / 13-07-2009 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Meksyk

Deputowani 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Handlu Zagranicznego
 • 15-09-2004 / 21-09-2004 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Meksyk
 • 22-09-2004 / 13-07-2009 : Konferencja Przewodniczących Delegacji
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Handlu Zagranicznego
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Handlu Międzynarodowego
 • 23-05-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego
 • 24-05-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi

Zastępstwo 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Kontroli Budżetowej
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Kontroli Budżetowej
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Kontroli Budżetowej
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
 • 14-03-2007 / 23-05-2007 : Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi

all-activities 

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA w sprawie strategicznego partnerstwa UE-Meksyk  
- INTA_AD(2009)416285 -  
-
INTA 
OPINIA w sprawie polityki Chin i jej wpływu na Afrykę  
- INTA_AD(2008)398649 -  
-
INTA 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych substancji chemicznych  
- ITRE_AD(2007)391967 -  
-
ITRE 

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie oznaczania pochodzenia produktów europejskiego przemysłu nożowniczego  
- P6_DCL(2007)0072 - Wygasła  
Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ , Catherine GUY-QUINT , Linda McAVAN , Richard CORBETT , Erika MANN  
Data otwarcia : 03-09-2007
Termin : 03-12-2007
Liczba sygnatariuszy : 169 - 04-12-2007
Oświadczenie pisemne w sprawie przyszłości europejskiego przemysłu tekstylnego  
- P6_DCL(2004)0047 - Wygasła  
Johan VAN HECKE , Robert STURDY , Zuzana ROITHOVÁ , Erika MANN , Ignasi GUARDANS CAMBÓ  
Data otwarcia : 11-11-2004
Termin : 11-02-2005
Liczba sygnatariuszy : 79 - 11-02-2005

Lista obecności 
Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.