Ralph PACKET : Strona główna 

Członek 

Komisja Gospodarcza i Monetarna 
Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowo-Wschodniej i Stowarzyszeniem Państw Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) 

Zastępstwo 

Komisja Handlu Międzynarodowego 
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 
Delegacja do spraw stosunków z Indiami 

Ostatnie prace 

Porozumienie między UE a Marokiem dotyczące zmiany protokołów nr 1 i 4 do Układu eurośródziemnomorskiego (A8-0471/2018 - Marietje Schaake) NL  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 

Kontakt