Jan MULDER : Siódma kadencja Parlamentu 

Członek 

 • 22-06-2010 / 30-06-2014 : Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy - Członek

Członek 

 • 22-06-2010 / 30-06-2014 : Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (Holandia)

Przewodniczący 

 • 03-10-2011 / 18-01-2012 : Komisja Kontroli Budżetowej

Członek 

 • 05-07-2010 / 18-01-2012 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 • 29-09-2011 / 02-10-2011 : Komisja Kontroli Budżetowej
 • 03-10-2011 / 18-01-2012 : Konferencja Przewodniczących Komisji
 • 19-01-2012 / 04-07-2012 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Kontroli Budżetowej
 • 05-07-2012 / 30-06-2014 : Komisja Budżetowa

Zastępstwo 

 • 01-07-2010 / 21-11-2010 : Komisja Transportu i Turystyki
 • 01-07-2010 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków z Białorusią
 • 01-07-2010 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi
 • 01-07-2010 / 30-06-2014 : Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest
 • 22-11-2010 / 28-09-2011 : Komisja Kontroli Budżetowej
 • 22-11-2010 / 18-01-2012 : Komisja Budżetowa
 • 19-01-2012 / 04-07-2012 : Komisja Budżetowa
 • 28-03-2012 / 23-10-2013 : Komisja Specjalna ds. Przestępczości Zorganizowanej, Korupcji i Prania Pieniędzy
 • 05-07-2012 / 30-06-2014 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

all-activities 

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 53 i 54, załącznik V

OPINIA w sprawie budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014 – wszystkie sekcje  
- LIBE_AD(2013)514866 -  
-
LIBE 
OPINIA w sprawie wstępnego sprawozdania w celu pozytywnego zakończenia procedury zatwierdzania wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020  
- CONT_AD(2012)494615 -  
-
CONT 

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 205a

OPINIA w sprawie negocjacji dotyczących WRF na lata 2014–2020: wnioski i dalsze działania  
- LIBE_AD(2014)529716 -  
-
LIBE 
OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok budżetowy 2011  
- LIBE_AD(2013)500655 -  
-
LIBE 
OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu agencji Unii Europejskiej za rok budżetowy 2011: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola agencji Unii Europejskiej  
- LIBE_AD(2013)500658 -  
-
LIBE 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia