Carlos CARNERO GONZÁLEZ : Szósta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 20-07-2004 / 27-05-2009 : Grupa Socjalistyczna w Parlamencie Europejskim - Członek

Partie krajowe 

 • 20-07-2004 / 27-05-2009 : Partido Socialista Obrero Español (Hiszpania)

Deputowani 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Spraw Konstytucyjnych
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Maszreku
 • 15-09-2004 / 27-05-2009 : Delegacja do Eurośródziemnomorskiego Zgromadzenia Parlamentarnego
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Spraw Konstytucyjnych
 • 31-01-2007 / 27-05-2009 : Komisja Handlu Międzynarodowego
 • 14-03-2007 / 27-05-2009 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Maszreku

Zastępstwo 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 15-09-2004 / 27-05-2009 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Turcja
 • 05-07-2006 / 14-01-2007 : Komisja Petycji
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Petycji
 • 31-01-2007 / 27-05-2009 : Komisja Spraw Konstytucyjnych
 • 31-01-2007 / 27-05-2009 : Komisja Petycji

all-activities 

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 53 i 54, załącznik V

OPINIA zawierająca zalecenia dla Komisji na temat wytycznych w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie realizacji inicjatywy obywatelskiej  
- PETI_AD(2009)416357 -  
-
PETI 
OPINIA w sprawie nowej roli i nowego zakresu odpowiedzialności Parlamentu Europejskiego na mocy traktatu z Lizbony  
- PETI_AD(2008)405973 -  
-
PETI 
OPINIA w sprawie Traktatu zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską  
- INTA_AD(2007)398481 -  
-
INTA 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Lista obecności 
Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.