Giles CHICHESTER : Siódma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 14-07-2009 / 05-07-2011 : Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy - Członek
 • 06-07-2011 / 30-01-2012 : Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy - Członek prezydium
 • 31-01-2012 / 30-06-2014 : Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy - Członek

Partie krajowe 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Conservative Party (Wielka Brytania)

Wiceprzewodniczący 

 • 05-07-2011 / 16-01-2012 : Parlament Europejski

Wiceprzewodniczący 

 • 29-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków z Parlamentem Panafrykańskim

Deputowani 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
 • 14-09-2009 / 18-01-2012 : Komisja Petycji
 • 16-09-2009 / 28-09-2009 : Delegacja do spraw stosunków z Parlamentem Panafrykańskim
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków z Republiką Południowej Afryki
 • 05-07-2011 / 16-01-2012 : Prezydium
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Petycji

Zastępstwo 

 • 21-07-2009 / 13-09-2009 : Komisja Petycji
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków z Australią i Nową Zelandią

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku wszystkich sprawozdań grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę w komisji przedmiotowo właściwej, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 205a

SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego środki dotyczące europejskiego jednolitego rynku łączności elektronicznej i mającego na celu zapewnienie łączności na całym kontynencie, zmieniającego dyrektywy 2002/20/WE, 2002/21/WE i 2002/22/WE oraz rozporządzenia (WE) nr 1211/2009 i (UE) nr 531/2012  
- A7-0190/2014 -  
-
ITRE 

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 53 i 54, załącznik V

OPINIA w sprawie lokalizacji siedzib instytucji Unii Europejskiej  
- PETI_AD(2013)510780 -  
-
PETI 
OPINIA w sprawie innowacji w służbie zrównoważonego wzrostu: biogospodarka dla Europy  
- ITRE_AD(2013)506024 -  
-
ITRE 
OPINIA w sprawie lepszego wykorzystania potencjału środków ochrony środowiska UE: budowanie zaufania poprzez zwiększanie wiedzy i lepsze reagowanie  
- PETI_AD(2012)496666 -  
-
PETI 

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 205a

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie monitorowania, raportowania i weryfikacji emisji dwutlenku węgla z transportu morskiego oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 525/2013  
- ITRE_AD(2014)522868 -  
-
ITRE 
OPINIA w sprawie stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014  
- ITRE_AD(2013)519558 -  
-
ITRE 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 98/70/WE odnoszącą się do jakości benzyny i olejów napędowych oraz zmieniającej dyrektywę 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych  
- ITRE_AD(2013)508012 -  
-
ITRE 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe 

Oświadczenia o udziale posłów w wydarzeniach organizowanych przez strony trzecie