Glenys KINNOCK : Szósta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 20-07-2004 / 07-06-2009 : Grupa Socjalistyczna w Parlamencie Europejskim - Członkini

Partie krajowe 

 • 20-07-2004 / 07-06-2009 : Labour Party (Wielka Brytania)

Przewodnicząca 

 • 15-09-2004 / 07-06-2009 : Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE

Deputowani 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Rozwoju
 • 22-09-2004 / 07-06-2009 : Konferencja Przewodniczących Delegacji
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Rozwoju
 • 31-01-2007 / 07-06-2009 : Komisja Rozwoju

Zastępstwo 

 • 21-07-2004 / 15-03-2006 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 16-03-2006 / 14-01-2007 : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • 31-01-2007 / 07-06-2009 : Komisja Handlu Międzynarodowego

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

SPRAWOZDANIE Report on the role of the European Union in the achievement of the Millennium Development Goals (MDGs)  
- A6-0075/2005 -  
-
DEVE 

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 53 i 54, załącznik V

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego zalecenia dla Rady dotyczącego priorytetów UE na 64. sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ  
- DEVE_AD(2009)418091 -  
-
DEVE 
OPINIA W kierunku strategii UE na rzecz praw dziecka  
- DEVE_AD(2007)386415 -  
-
DEVE 
OPINIA w sprawie wniosku o odnowienie porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami  
- DEVE_AD(2006)357951 -  
-
DEVE 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie nadzwyczajnej współpracy przy odnajdowaniu zaginionych dzieci  
- P6_DCL(2008)0036 - Przyjęta  
Edward MCMILLAN-SCOTT , Roberta ANGELILLI , Glenys KINNOCK , Evelyne GEBHARDT , Diana WALLIS  
Data otwarcia : 21-04-2008
Termin : 24-07-2008
Przyjęto : 02-09-2008
Tekst przyjęty (z listą sygnatariuszy) : P6_TA(2008)0391
Liczba sygnatariuszy : 418 - 24-07-2008
Oświadczenie pisemne w sprawie wyeliminowania zjawiska wykorzystywania dzieci w charakterze żołnierzy  
- P6_DCL(2007)0077 - Wygasła  
Sharon BOWLES , Glenys KINNOCK  
Data otwarcia : 03-09-2007
Termin : 03-12-2007
Liczba sygnatariuszy : 238 - 04-12-2007
Oświadczenie pisemne w sprawie ubóstwa dzieci  
- P6_DCL(2007)0051 - Wygasła  
Zita GURMAI , Gyula HEGYI , Glenys KINNOCK , Linda McAVAN  
Data otwarcia : 09-05-2007
Termin : 14-09-2007
Liczba sygnatariuszy : 106 - 14-09-2007

Lista obecności 
Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.