Paavo VÄYRYNEN : Ósma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

  • 01-07-2014 / 11-06-2018 : Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy - Członek

Partie krajowe 

  • 01-07-2014 / 11-06-2018 : Suomen Keskusta (Finlandia)

Wiceprzewodniczący 

  • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Rozwoju
  • 25-01-2017 / 11-06-2018 : Komisja Rozwoju

Deputowani 

  • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Komisja Rozwoju
  • 14-07-2014 / 11-06-2018 : Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Rosja
  • 19-01-2017 / 24-01-2017 : Komisja Rozwoju

Zastępstwo 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Spraw Zagranicznych
  • 19-01-2017 / 11-06-2018 : Komisja Spraw Zagranicznych

Główne działania parlamentarne 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku wszystkich sprawozdań grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę w komisji przedmiotowo właściwej, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 205a

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 53 i 54, załącznik V

OPINIA w sprawie umowy o partnerstwie i współpracy między UE a Irakiem  
- DEVE_AD(2018)620878 -  
-
DEVE 
OPINIA w sprawie zalecenia dotyczącego 71. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych  
- DEVE_AD(2016)578547 -  
-
DEVE 
OPINIA w sprawie operacji pokojowych – zaangażowanie UE w działania ONZ i Unii Afrykańskiej  
- DEVE_AD(2016)575372 -  
-
DEVE 

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 205a

OPINIA w sprawie przyszłości produkcji żywności i rolnictwa  
- DEVE_AD(2018)619225 -  
-
DEVE 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (wersja przekształcona)  
- DEVE_AD(2017)609284 -  
-
DEVE 
OPINIA w sprawie działań UE na rzecz zrównoważonego rozwoju  
- DEVE_AD(2017)602902 -  
-
DEVE 

Projekt(-y) rezolucji 
Projekty rezolucji poświęcone aktualnym zagadnieniom są składane na wniosek komisji, grupy politycznej lub co najmniej 5 proc. posłów i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 123, 128, 130b i 135

Pytania ustne 
Pytania wymagające odpowiedzi ustnej i debaty, skierowane do Komisji Europejskiej, Rady lub wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, mogą być składane przez komisje, grupy polityczne lub co najmniej 5% posłów do Parlamentu Europejskiego. Art. 128 Regulaminu

Inne działania parlamentarne 

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Posłowie mogą przedkładać pisemne wyjaśnienie na temat stanowiska zajętego w głosowaniu na posiedzeniu plenarnym. Art. 183 Regulaminu

Ustanowienie europejskiego programu rozwoju przemysłu obronnego mającego na celu wspieranie konkurencyjności i innowacyjności przemysłu obronnego UE (A8-0037/2018 - Françoise Grossetête) FI  
 

Vastustin siirtymistä neuvotteluihin puolustusalan teollisen kehittämisen ohjelman perustamisesta EU:n puolustusteollisuuden kilpailukyvyn ja innovointikapasiteetin tukemiseksi, koska en kokenut että valiokunnan mietintö on hyvä pohja neuvotteluille. Tehokkain tapa edistää puolustustarviketeollisuuden kehitystä on parantaa alan sisämarkkinoiden toimivuutta. EU-rahoitus johtaisi käytännössä kansallisen rahoituksen vähenemiseen. Varojen kierrättäminen Brysselin kautta ei ole järkevää.

Unia bankowa – sprawozdanie roczne za rok 2017 (A8-0019/2018 - Sander Loones) FI  
 

Äänestin pankkiunionia koskevaa vuoden 2017 vuosikertomusta käsitellyttä mietintöä vastaan. Pankkiunioni ja siihen liittyvät yhteinen varautumisjärjestely ja talletussuojarahasto ovat täysin vääriä tapoja vastata euroalueen velkakriisin aiheuttamiin ongelmiin. Missään vaiheessa euroalueen ongelmat eivät ole liittyneet sääntöjen ja institutionaalisen rakenteen puuttumiseen, vaan siihen, että euroalueeseen on kuulunut kansantalouksiltaan ja kulttuureiltaan aivan liian erilaisia jäsenmaita.

Skład Parlamentu Europejskiego (A8-0007/2018 - Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira) FI  
 

Äänestin parlamentin kokoonpanoa koskevaa mietintöä käsiteltäessä ylikansallisia listoja vastaan. Ne olisivat jopa federalismin periaatteiden vastaisia. Ne olisivat askel EU:n kehittämiseksi yhtenäisvaltion suuntaan.

Pytania pisemne 
Posłowie mają prawo przedłożyć określoną liczbę pytań wymagających odpowiedzi na piśmie, skierowanych do przewodniczącego Rady Europejskiej, Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii. Art. 130 Regulaminu, załącznik II

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie zwalczania nienawiści i ekstremizmu w internecie  
- P8_DCL(2016)0077 - Wygasła  
Ivan JAKOVČIĆ , Paavo VÄYRYNEN , Patricija ŠULIN , Péter NIEDERMÜLLER , Jozo RADOŠ , Heinz K. BECKER , Angel DZHAMBAZKI , Iskra MIHAYLOVA , Anna ZÁBORSKÁ , Miriam DALLI , Hannu TAKKULA , Boris ZALA , Nedzhmi ALI , Brian HAYES , Agnieszka KOZŁOWSKA-RAJEWICZ , Filiz HYUSMENOVA , Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA , Zigmantas BALČYTIS  
Data otwarcia : 12-09-2016
Termin : 12-12-2016
Liczba sygnatariuszy : 143 - 13-12-2016

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe