Graham WATSON : Siódma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 14-07-2009 / 19-07-2009 : Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy - Członek
 • 20-07-2009 / 30-06-2014 : Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy - Członek prezydium

Partie krajowe 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Liberal Democrats Party (Wielka Brytania)

Przewodniczący 

 • 30-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków z Indiami

Deputowani 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 16-09-2009 / 29-09-2009 : Delegacja do spraw stosunków z Indiami
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową
 • 30-09-2009 / 30-06-2014 : Konferencja Przewodniczących Delegacji
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Spraw Zagranicznych

Zastępstwo 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Rybołówstwa
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowo-Wschodniej i Stowarzyszeniem Państw Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN)
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy ramowej o wszechstronnym partnerstwie i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Indonezji, z drugiej strony, w zakresie kwestii związanych z readmisją  
- AFET_AD(2014)526352 -  
-
AFET 

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie ogłoszenia Europejskiego Dnia Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów  
- P7_DCL(2014)0006 - Wygasła  
Oldřich VLASÁK , Vladimír MAŇKA , Jan OLBRYCHT , Lambert van NISTELROOIJ , Marie-Thérèse SANCHEZ-SCHMID , Peter SIMON , Sir Graham WATSON , Manfred WEBER , Peter ŠŤASTNÝ , Anna ZÁBORSKÁ , Roberts ZĪLE  
Data otwarcia : 16-01-2014
Termin : 16-04-2014
Liczba sygnatariuszy : 39 - 17-04-2014
Oświadczenie pisemne w sprawie zagrożeń związanych z nacjonalizmem, antysemityzmem i innymi formami nietolerancji etnicznej ze strony ruchów sprzeciwiających się projektowi europejskiemu  
- P7_DCL(2013)0015 - Wygasła  
Boris ZALA , Elmar BROK , Rebecca HARMS , Lena KOLARSKA-BOBIŃSKA , Eduard KUKAN , Olga SEHNALOVÁ , Marek SIWIEC , Hannu TAKKULA , Indrek TARAND , Sir Graham WATSON , Cecilia WIKSTRÖM  
Data otwarcia : 07-10-2013
Termin : 07-01-2014
Liczba sygnatariuszy : 150 - 08-01-2014
Oświadczenie pisemne w sprawie pomocy dla młodych i starszych Europejczyków w zdobywaniu zatrudnienia  
- P7_DCL(2010)0039 - Wygasła  
Corina CREȚU , Daciana Octavia SÂRBU , Sir Graham WATSON  
Data otwarcia : 05-05-2010
Termin : 09-09-2010
Liczba sygnatariuszy : 81 - 09-09-2010

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe