Phillip WHITEHEAD : Szósta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

  • 20-07-2004 / 31-12-2005 : Grupa Socjalistyczna w Parlamencie Europejskim - Członek

Partie krajowe 

  • 20-07-2004 / 31-12-2005 : Labour Party (Wielka Brytania)

Przewodniczący 

  • 22-07-2004 / 31-12-2005 : Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

Deputowani 

  • 21-07-2004 / 21-07-2004 : Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
  • 28-07-2004 / 31-12-2005 : Konferencja Przewodniczących Komisji
  • 15-09-2004 / 31-12-2005 : Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE

Zastępstwo 

  • 21-07-2004 / 31-12-2005 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
  • 16-09-2004 / 31-12-2005 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Rumunia

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 53 i 54, załącznik V

OPINIA w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie badania ustawowego rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zmieniającej dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG  
- IMCO_AD(2005)353614 -  
-
IMCO 
OPINIA w sprawie wyzwań politycznych i środków budżetowych w rozszerzonej Unii w latach 2007-2013  
- IMCO_AD(2005)353511 -  
-
IMCO 
OPINIA w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uniemożliwienia korzystania z systemu finansowego w celu prania pieniędzy, włącznie z finansowaniem terrorystów  
- IMCO_AD(2005)353502 -  
-
IMCO 

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Lista obecności 
Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.