Maria BERGER : Szósta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 20-07-2004 / 10-01-2007 : Grupa Socjalistyczna w Parlamencie Europejskim - Członkini
 • 11-12-2008 / 13-07-2009 : Grupa Socjalistyczna w Parlamencie Europejskim - Członkini

Partie krajowe 

 • 20-07-2004 / 10-01-2007 : Sozialdemokratische Partei Österreichs (Austria)
 • 11-12-2008 / 13-07-2009 : Sozialdemokratische Partei Österreichs (Austria)

Deputowani 

 • 21-07-2004 / 10-01-2007 : Komisja Prawna
 • 15-09-2004 / 10-01-2007 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowej i Południowo-Azjatyckim Stowarzyszeniem na rzecz Współpracy Regionalnej (SAARC)
 • 18-12-2008 / 04-02-2009 : Komisja tymczasowa do spraw zmian klimatycznych
 • 18-12-2008 / 13-07-2009 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 • 18-12-2008 / 13-07-2009 : Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE

Zastępstwo 

 • 21-07-2004 / 10-01-2007 : Komisja Spraw Konstytucyjnych
 • 15-09-2004 / 10-01-2007 : Delegacja do spraw stosunków z Kanadą
 • 19-01-2006 / 10-01-2007 : Komisja śledcza do zbadania sprawy kryzysu w spółce Equitable Life Assurance Society
 • 17-12-2008 / 13-07-2009 : Komisja Rozwoju
 • 17-12-2008 / 13-07-2009 : Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Kazachstan, UE-Kirgistan i UE-Uzbekistan oraz do spraw stosunków z Tadżykistanem, Turkmenistanem i Mongolią

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 53 i 54, załącznik V

OPINIA w sprawie przyszłości zawodowej piłki nożnej w Europie  
- JURI_AD(2006)378678 -  
-
JURI 
OPINIA w sprawie wyników przeglądu wniosków legislacyjnych nierozstrzygniętych przez prawodawcę  
- JURI_AD(2006)369916 -  
-
JURI 
OPINIA w sprawie struktury, tematów i kontekstu oceny debaty nad Unią Europejską  
- JURI_AD(2005)364688 -  
-
JURI 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Lista obecności 
Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.