Marie-Hélène DESCAMPS : Szósta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

  • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów - Członkini

Partie krajowe 

  • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Union pour un Mouvement Populaire (Francja)

Deputowani 

  • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Kultury i Edukacji
  • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi
  • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Kultury i Edukacji
  • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Kultury i Edukacji
  • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi

Zastępstwo 

  • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Petycji
  • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Petycji
  • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Petycji

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 53 i 54, załącznik V

OPINION on a renewed EU Tourism Policy: Towards a stronger Partnership for European Tourism EN  
- CULT_AD(2006)384290 -  
-
CULT 
OPINIA w sprawie transatlantyckich stosunków gospodarczych  
- CULT_AD(2006)362641 -  
-
CULT 
PROJEKT OPINII w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej usług na rynku wewnętrznym  
- CULT_AD(2005)353526 -  
-
CULT 

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie zwracania w polityce UE większej uwagi na upodmiotowienie młodzieży  
- P6_DCL(2008)0033 - Przyjęta  
Marie PANAYOTOPOULOS-CASSIOTOU , Marie-Hélène DESCAMPS , Ramona Nicole MĂNESCU , Christa PRETS , Bart STAES  
Data otwarcia : 21-04-2008
Termin : 24-07-2008
Przyjęto : 02-09-2008
Tekst przyjęty (z listą sygnatariuszy) : P6_TA(2008)0390
Liczba sygnatariuszy : 433 - 10-07-2008

Lista obecności 
Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.