Samuli POHJAMO : Szósta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

  • 23-04-2007 / 13-07-2009 : Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy - Członek

Partie krajowe 

  • 23-04-2007 / 13-07-2009 : Suomen Keskusta (Finlandia)

Deputowani 

  • 24-05-2007 / 13-07-2009 : Komisja Spraw Zagranicznych
  • 24-05-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków z Australią i Nową Zelandią

Zastępstwo 

  • 07-05-2007 / 13-07-2009 : Komisja Rozwoju Regionalnego
  • 22-05-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Rosja
  • 22-05-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową

all-activities 

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 53 i 54, załącznik V

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych  
- REGI_AD(2008)405967 -  
-
REGI 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej program działań na rzecz poprawy jakości w szkolnictwie wyższym i wspierania międzykulturowego zrozumienia poprzez współpracę z krajami trzecimi (Erasmus Mundus) (2009-2013)  
- AFET_AD(2008)402650 -  
-
AFET 

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Lista obecności 
Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.