Mojca KLEVA KEKUŠ : Siódma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 13-04-2011 / 30-06-2014 : Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim - Członkini

Partie krajowe 

 • 13-04-2011 / 30-06-2014 : Socialni demokrati (Słowenia)

Wiceprzewodnicząca 

 • 08-06-2011 / 30-06-2014 : Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Armenia, UE-Azerbejdżan i UE-Gruzja

Deputowani 

 • 09-05-2011 / 07-06-2011 : Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Armenia, UE-Azerbejdżan i UE-Gruzja
 • 09-05-2011 / 18-01-2012 : Komisja Rozwoju Regionalnego
 • 09-05-2011 / 30-06-2014 : Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Rozwoju Regionalnego

Zastępstwo 

 • 05-05-2011 / 18-01-2012 : Komisja Gospodarcza i Monetarna
 • 05-05-2011 / 18-01-2012 : Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
 • 05-05-2011 / 30-06-2014 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Była Jugosłowiańska Republika Macedonii
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Gospodarcza i Monetarna
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku wszystkich sprawozdań grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę w komisji przedmiotowo właściwej, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 205a

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 53 i 54, załącznik V

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże spółki oraz grupy  
- FEMM_AD(2013)519762 -  
-
FEMM 
OPINIA w sprawie mieszkalnictwa socjalnego w Unii Europejskiej  
- FEMM_AD(2013)504016 -  
-
FEMM 
OPINIA w sprawie europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej analizie wzrostu gospodarczego 2013  
- REGI_AD(2012)500413 -  
-
REGI 

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 205a

OPINIA w sprawie długoterminowego finansowania gospodarki europejskiej  
- REGI_AD(2013)522948 -  
-
REGI 
OPINIA w sprawie udziału finansowego pracowników w dochodach przedsiębiorstw  
- ECON_AD(2013)516888 -  
-
ECON 
OPINIA w sprawie planu działania w dziedzinie e-zdrowia na lata 2012–2020 – innowacyjnej opieki zdrowotnej w XXI wieku  
- FEMM_AD(2013)516618 -  
-
FEMM 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie wyzwań, jakie przed rynkiem pracy stawiają choroby neurodegeneracyjne  
- P7_DCL(2013)0018 - Wygasła  
Angelika WERTHMANN , Rosa ESTARÀS FERRAGUT , Françoise GROSSETÊTE , Marian HARKIN , Filiz HYUSMENOVA , Ádám KÓSA , Mojca KLEVA KEKUŠ , Marisa MATIAS , Linda McAVAN , Sirpa PIETIKÄINEN , Antonyia PARVANOVA  
Data otwarcia : 07-10-2013
Termin : 07-01-2014
Liczba sygnatariuszy : 161 - 08-01-2014
Oświadczenie pisemne w sprawie wspierania talentów w Unii Europejskiej  
- P7_DCL(2012)0034 - Wygasła  
Kinga GÁL , Mojca KLEVA KEKUŠ , Barbara LOCHBIHLER , Hannu TAKKULA  
Data otwarcia : 19-11-2012
Termin : 19-02-2013
Liczba sygnatariuszy : 178 - 20-02-2013

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe