Bogusław LIBERADZKI : Ósma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim - Członek

Partie krajowe 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Sojusz Lewicy Demokratycznej (Polska)

Wiceprzewodniczący 

 • 18-01-2017 / 01-07-2019 : Parlament Europejski

Kwestor 

 • 02-07-2014 / 17-01-2017 : Parlament Europejski

Deputowani 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Kontroli Budżetowej
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Transportu i Turystyki
 • 02-07-2014 / 16-01-2017 : Prezydium
 • 02-07-2014 / 17-01-2017 : Kwestorzy
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacja do Komisji Parlamentarnej Stowarzyszenia UE-Ukraina
 • 18-01-2017 / 01-07-2019 : Prezydium
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Komisja Kontroli Budżetowej
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Komisja Transportu i Turystyki

Zastępstwo 

 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Półwyspu Arabskiego
 • 12-09-2017 / 14-11-2018 : Komisja Specjalna ds. Terroryzmu

Główne działania parlamentarne 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Kamerun  
- P8_CRE-REV(2019)04-18(4-094-0000)  

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku wszystkich sprawozdań grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę w komisji przedmiotowo właściwej, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA w sprawie rocznego sprawozdania z działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego  
- TRAN_AD(2016)589300 -  
-
TRAN 

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie następnych wieloletnich ram finansowych – przygotowanie stanowiska Parlamentu dotyczącego wieloletnich ram finansowych na okres po 2020 r.  
- CONT_AD(2017)606021 -  
-
CONT 
OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015, sekcja 3 – Komisja i agencje wykonawcze  
- TRAN_AD(2017)595617 -  
-
TRAN 
OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Kolejowej za rok budżetowy 2015  
- TRAN_AD(2017)595599 -  
-
TRAN 

Pytania ustne 
Pytania wymagające odpowiedzi ustnej i debaty, skierowane do Komisji Europejskiej, Rady lub wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, mogą być składane przez komisje, grupy polityczne lub co najmniej 5% posłów do Parlamentu Europejskiego. Art. 136 Regulaminu

Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych 
Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych wymagające odpowiedzi pisemnej i debaty, skierowane do Komisji Europejskiej, Rady lub wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, mogą być składane przez komisje, grupy polityczne lub co najmniej 5% posłów do Parlamentu Europejskiego. Art. 139 Regulaminu, załącznik III

Inne działania parlamentarne 

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Posłowie mogą przedkładać pisemne wyjaśnienie na temat stanowiska zajętego w głosowaniu na posiedzeniu plenarnym. Art. 194 Regulaminu

Urzeczywistnienie relokacji (B8-0340/2017, B8-0343/2017, B8-0344/2017)  
 

Głosowałem za rezolucją „Urzeczywistnienie relokacji”. Polska powinna być otwarta i solidarna wobec wyzwań humanitarnych stojących przed Unią Europejską. W myśl tej idei polska delegacja S&D poparła rezolucję w sprawie urzeczywistnienia relokacji, ale nie bez zastrzeżeń.
Jesteśmy krytycznie nastawieni wobec rozwiązania, którym jest mechanizm przymusowej relokacji. W naszej opinii decyzja odnośnie formy pomocy dla uchodźców należy przede wszystkim do państw członkowskich, które powinny wziąć pod uwagę trzy aspekty: sytuację humanitarną ludzi uciekających przed wojną lub prześladowaniami religijnymi, ich możliwości adaptacyjne w danym społeczeństwie oraz kwestie związane z bezpieczeństwem.
Ponadto zwracamy uwagę, że polski rząd poparł w 2016 r. decyzję o relokacji. To stanowisko nakłada na Polskę odpowiednie zobowiązanie. Polska, jako wiarygodny członek UE i jeden z największych beneficjentów unijnego budżetu, powinna wykazać się solidarnością z pozostałymi krajami członkowskimi.
Oczekujemy również od Komisji, że jeśli w przyszłości ponownie zaistnieje potrzeba pomocy uchodźcom, to nie będzie się ona odbywała w ramach obecnego mechanizmu alokacji.

Olej palmowy i wylesianie lasów deszczowych (A8-0066/2017 - Kateřina Konečná)  
 

Dzisiejsze głosowanie jest silnym przesłaniem, że UE, jako trzeci co do wielkości konsument oleju palmowego na świecie, musi wziąć odpowiedzialność za sposób jego produkcji. Nie możemy zapomnieć o skutkach jakie zapotrzebowanie na olej palmowy wywiera na dobrobyt miejscowej ludności i ekosystemów. Powoduje wylesianie, które grozi zaostrzeniem zmian klimatu ze szkodą zarówno dla ludzi, jak i dla zwierząt.Komisja Europejska powinna zagwarantować, że tylko olej palmowy pochodzący ze zrównoważonej produkcji będzie sprzedawany w Unii Europejskiej, co umożliwi konsumentom dokonywanie świadomych wyborów.

Projekt zaleceń w następstwie dochodzenia w sprawie pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym (B8-0177/2017)  
 

Po kilku miesiącach Parlament Europejski zrobił decydujący krok naprzód w celu osiągnięcia lepszej współpracy na poziomie Unii Europejskiej między producentami samochodów i organami udzielającym homologacji. Najważniejsze jest pogodzenie interesów konsumentów przy jednoczesnym zapewnieniu lepszej ochrony środowiska. Doszliśmy do porozumienia w celu wzmocnienia zasad zatwierdzania nowych pojazdów na rynku wewnętrznym i uniknięcia kolejnego skandalu. Zapewniliśmy zharmonizowane zasady, surowsze ograniczenia emisji NOx oraz bardziej scentralizowany system kontroli i egzekwowania przepisów.
Bardziej przejrzysty i surowy zestaw zasad doprowadził do zakończenia konfliktu interesów pomiędzy producentami samochodów, organami udzielającymi homologacji tego typu i służbami technicznymi. Będę nadal działał, aby obecny system zapewnił jak najlepszą ochronę konsumentów w UE.

Pytania pisemne 
Posłowie mają prawo przedłożyć określoną liczbę pytań wymagających odpowiedzi na piśmie, skierowanych do przewodniczącego Rady Europejskiej, Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii. Art. 138 Regulaminu, załącznik III

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie zapobiegania stosowaniu ołowiu  
- P8_DCL(2016)0106 - Wygasła  
Monika BEŇOVÁ , Tibor SZANYI , Davor ŠKRLEC , Nessa CHILDERS , Ivan JAKOVČIĆ , József NAGY , Zigmantas BALČYTIS , Biljana BORZAN , Karin KADENBACH , Nikos ANDROULAKIS , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Jan KELLER , Kateřina KONEČNÁ , Jiří MAŠTÁLKA , Jo LEINEN , Michèle RIVASI , Bogusław LIBERADZKI , Sergei STANISHEV , Stanislav POLČÁK , Margrete AUKEN , Marc TARABELLA  
Data otwarcia : 03-10-2016
Termin : 03-01-2017
Liczba sygnatariuszy : 94 - 04-01-2017
Oświadczenie pisemne w sprawie wprowadzenia nowej generacji usług ratowniczych dostępnych pod numerem 112  
- P8_DCL(2016)0059 - Wygasła  
Zigmantas BALČYTIS , Marlene MIZZI , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Tibor SZANYI , Mara BIZZOTTO , Bogusław LIBERADZKI , Nicola CAPUTO , Patricija ŠULIN , Liisa JAAKONSAARI , Theodoros ZAGORAKIS , Dita CHARANZOVÁ  
Data otwarcia : 06-06-2016
Termin : 06-09-2016
Liczba sygnatariuszy : 53 - 07-09-2016
Oświadczenie pisemne w sprawie nadmiernych opłat za połączenia komórkowe w UE  
- P8_DCL(2016)0014 - Wygasła  
Tibor SZANYI , Bogusław LIBERADZKI , Tanja FAJON , Marlene MIZZI , Nicola CAPUTO , Hugues BAYET , Olga SEHNALOVÁ , Andrej PLENKOVIĆ , Morten MESSERSCHMIDT , Igor ŠOLTES  
Data otwarcia : 24-02-2016
Termin : 24-05-2016
Liczba sygnatariuszy : 177 - 25-05-2016

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe 

Oświadczenia o udziale posłów w wydarzeniach organizowanych przez strony trzecie  

Kontakt