Csaba ŐRY : Siódma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 14-07-2009 / 23-07-2009 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) - Członek
 • 24-07-2009 / 30-06-2014 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) - Członek prezydium

Partie krajowe 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Keresztény Demokrata Néppárt (Węgry)

Deputowani 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
 • 16-09-2009 / 28-03-2012 : Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Kazachstan, UE-Kirgistan i UE-Uzbekistan oraz do spraw stosunków z Tadżykistanem, Turkmenistanem i Mongolią
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
 • 29-03-2012 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowo-Wschodniej i Stowarzyszeniem Państw Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN)

Zastępstwo 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Rozwoju
 • 16-09-2009 / 29-09-2009 : Delegacja do spraw stosunków z Półwyspem Koreańskim
 • 30-09-2009 / 28-03-2012 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowo-Wschodniej i Stowarzyszeniem Państw Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN)
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Rozwoju
 • 27-03-2012 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków z Półwyspem Koreańskim

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 53 i 54, załącznik V

OPINIA w sprawie budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014 – wszystkie sekcje  
- EMPL_AD(2013)514863 -  
-
EMPL 
OPINIA na temat budżetu na 2014 r. – upoważnienie do rozmów trójstronnych  
- EMPL_AD(2013)507998 -  
-
EMPL 
OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu agencji Unii Europejskiej za rok budżetowy 2010: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola agencji Unii Europejskiej  
- EMPL_AD(2012)478723 -  
-
EMPL 

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 205a

OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego na rok budżetowy 2012  
- EMPL_AD(2014)524627 -  
-
EMPL 
OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2012  
- EMPL_AD(2014)524626 -  
-
EMPL 
OPINIA w sprawie negocjacji dotyczących wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020: wnioski, jakie należy wyciągnąć, oraz dalsze kroki  
- EMPL_AD(2014)527870 -  
-
EMPL 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie utworzenia w Komisji Europejskiej dyrekcji ds. niepełnosprawności  
- P7_DCL(2014)0007 - Wygasła  
Marian HARKIN , Alejandro CERCAS , Cecilia WIKSTRÖM , Nessa CHILDERS , Ádám KÓSA , Csaba SÓGOR , Edward MCMILLAN-SCOTT , Csaba ŐRY , Antigoni PAPADOPOULOU , Gay MITCHELL , Kinga GÖNCZ  
Data otwarcia : 16-01-2014
Termin : 16-04-2014
Liczba sygnatariuszy : 125 - 17-04-2014

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe