István SZENT-IVÁNYI : Szósta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 20-07-2004 / 05-12-2004 : Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy - Członek
 • 06-12-2004 / 13-07-2009 : Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy - Członek prezydium

Partie krajowe 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Szabad Demokraták Szövetsége (Węgry)

Wiceprzewodniczący 

 • 21-09-2004 / 13-03-2007 : Delegacja do spraw stosunków z Półwyspem Koreańskim
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków z Półwyspem Koreańskim

Deputowani 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 15-09-2004 / 20-09-2004 : Delegacja do spraw stosunków z Półwyspem Koreańskim
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Spraw Zagranicznych

Zastępstwo 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Handlu Zagranicznego
 • 15-09-2004 / 31-12-2006 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Rumunia
 • 14-10-2004 / 08-06-2005 : Komisji tymczasowej do spraw wyzwań politycznych i środków budżetowych w rozszerzonej Unii w latach 2007-2013
 • 19-01-2006 / 14-02-2007 : Komisja tymczasowa do zbadania sprawy rzekomego wykorzystania krajów europejskich przez CIA do transportu i nielegalnego przetrzymywania więźniów
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Handlu Zagranicznego
 • 31-01-2007 / 16-01-2008 : Komisja Handlu Międzynarodowego
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Budżetowa
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków z Indiami

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 53 i 54, załącznik V

OPINIA w sprawie finansowych aspektów traktatu reformującego  
- AFET_AD(2009)406136 -  
-
AFET 
OPINIA w sprawie udzielenia absolutorium z budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2007  
- AFET_AD(2009)418100 -  
-
AFET 
OPINIA w sprawie kontroli wykonania budżetu w zakresie instrumentu pomocy przedakcesyjnej (IPA) w 2007 r.  
- AFET_AD(2009)416554 -  
-
AFET 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie działalności ekstremistycznych grup paramilitarnych w Unii Europejskiej  
- P6_DCL(2007)0093 - Wygasła  
Csaba Sándor TABAJDI , István SZENT-IVÁNYI , Péter OLAJOS , Mikel IRUJO AMEZAGA , Kristian VIGENIN  
Data otwarcia : 25-10-2007
Termin : 08-02-2008
Liczba sygnatariuszy : 95 - 31-01-2008

Lista obecności 
Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.