Edit BAUER : Siódma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 14-07-2009 / 23-07-2009 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) - Członkini
 • 24-07-2009 / 02-02-2012 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) - Członkini prezydium
 • 03-02-2012 / 30-06-2014 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) - Członkini

Partie krajowe 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : null (Słowacja)

Deputowani 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
 • 16-02-2012 / 30-06-2014 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Zastępstwo 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Była Jugosłowiańska Republika Macedonii
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest
 • 19-01-2012 / 15-02-2012 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 53 i 54, załącznik V

OPINIA w sprawie problematyki płci w odniesieniu do europejskich ram dotyczących krajowych strategii integracji Romów  
- EMPL_AD(2013)514570 -  
-
EMPL 
OPINIA w sprawie poziomu wykorzystania środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności – wnioski dotyczące przyszłości polityki spójności UE  
- EMPL_AD(2011)462555 -  
-
EMPL 
OPINIA w sprawie wyzwań demograficznych i solidarności między pokoleniami  
- FEMM_AD(2010)442891 -  
-
FEMM 

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 205a

OPINIA w sprawie wykorzenienia tortur na świecie  
- FEMM_AD(2014)519704 -  
-
FEMM 
OPINIA w sprawie wdrożenia dyrektywy Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy  
- LIBE_AD(2013)510768 -  
-
LIBE 
OPINIA w sprawie wniosku dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów niewykonawczych spółek, których akcje są notowane na giełdzie, i odnośnych środków  
- EMPL_AD(2013)508089 -  
-
EMPL 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie usprawnienia wczesnego rozpoznawania chorób układu krążenia u kobiet  
- P7_DCL(2014)0003 - Wygasła  
Danuta JAZŁOWIECKA , Roberta ANGELILLI , Antigoni PAPADOPOULOU , Antonyia PARVANOVA , Ria OOMEN-RUIJTEN , Jean LAMBERT , Edit BAUER , Kinga GÖNCZ , Elena BĂSESCU , Christa KLASS , Licia RONZULLI , Verónica LOPE FONTAGNÉ , Elisabeth MORIN-CHARTIER  
Data otwarcia : 13-01-2014
Termin : 13-04-2014
Liczba sygnatariuszy : 151 - 14-04-2014
Oświadczenie pisemne w sprawie kształcenia i zatrudnienia osób cierpiących na zaburzenia spektrum autystycznego i na podobne zaburzenia  
- P7_DCL(2013)0025 - Wygasła  
Ole CHRISTENSEN , Heinz K. BECKER , Edit BAUER , Ivo BELET , Bendt BENDTSEN , Minodora CLIVETI , Kinga GÖNCZ , Marian HARKIN , Anne E. JENSEN , Stephen HUGHES , Elisabeth MORIN-CHARTIER  
Data otwarcia : 09-12-2013
Termin : 09-03-2014
Liczba sygnatariuszy : 160 - 10-03-2014
Oświadczenie pisemne w sprawie zagrożenia gruźlicą lekooporną w regionie Europy  
- P7_DCL(2013)0007 - Wygasła  
Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU , Carl SCHLYTER , Esther de LANGE , Anna ROSBACH , Rebecca TAYLOR , Nirj DEVA , Eleni THEOCHAROUS , Michèle STRIFFLER , Dame Glenis WILLMOTT , Marek Henryk MIGALSKI , Marc TARABELLA , David MARTIN , Marie-Christine VERGIAT , Edit BAUER  
Data otwarcia : 15-04-2013
Termin : 15-07-2013
Liczba sygnatariuszy : 202 - 15-07-2013

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe