Pascal ARIMONT : Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 

W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 205a

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym  
- IMCO_AD(2017)599682 -  
-
IMCO 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy dotyczące wykonywania praw autorskich i praw pokrewnych mające zastosowanie do niektórych transmisji online prowadzonych przez organizacje radiowe i telewizyjne oraz do retransmisji programów telewizyjnych i radiowych  
- IMCO_AD(2017)597612 -  
-
IMCO 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z ofertą publiczną lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych  
- IMCO_AD(2016)578848 -  
-
IMCO 
OPINIA w sprawie możliwości dla MŚP w związku z ekologicznym wzrostem gospodarczym  
- REGI_AD(2015)549130 -  
-
REGI 

Kontakt