Pascal ARIMONT : Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 

**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie potrzeby wspierania dostępności regionalnej przez transeuropejską sieć transportową (TEN-T)  
- P8_DCL(2016)0129 - Wygasła  
Renaud MUSELIER , Inés AYALA SENDER , Iskra MIHAYLOVA , Younous OMARJEE , Keith TAYLOR , Ruža TOMAŠIĆ , Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDI , Ivan JAKOVČIĆ , Fernando RUAS , István UJHELYI , Jill EVANS , Salvatore Domenico POGLIESE , Deirdre CLUNE , Merja KYLLÖNEN , Pascal ARIMONT , Derek VAUGHAN , Jozo RADOŠ , Petras AUŠTREVIČIUS , Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR , Milan ZVER  
Data otwarcia : 12-12-2016
Termin : 12-03-2017
Liczba sygnatariuszy : 106 - 13-03-2017
Oświadczenie pisemne w sprawie niewydolności serca  
- P8_DCL(2016)0110 - Wygasła  
Annie SCHREIJER-PIERIK , Aldo PATRICIELLO , Cristian-Silviu BUŞOI , Sirpa PIETIKÄINEN , Andrey KOVATCHEV , Pascal ARIMONT , Marc TARABELLA , Victor NEGRESCU , Miriam DALLI , Nicola CAPUTO , Daciana Octavia SÂRBU , Karin KADENBACH , Nessa CHILDERS , Ian DUNCAN , Stelios KOULOGLOU , Monica MACOVEI , Patricija ŠULIN  
Data otwarcia : 24-10-2016
Termin : 24-01-2017
Liczba sygnatariuszy : 236 - 25-01-2017

Kontakt