Eleni THEOCHAROUS : Siódma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 14-07-2009 / 21-05-2013 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) - Członkini
 • 22-05-2013 / 30-06-2014 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) - Członkini prezydium

Partie krajowe 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Democratic Rally (Cypr)

Wiceprzewodnicząca 

 • 08-09-2010 / 30-06-2014 : Delegacja do Komitetu Parlamentarnego CARIFORUM-UE

Deputowani 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Rozwoju
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Turcja
 • 16-06-2010 / 07-09-2010 : Delegacja do Komitetu Parlamentarnego CARIFORUM-UE
 • 19-01-2012 / 12-03-2013 : Komisja Rozwoju
 • 13-03-2013 / 30-06-2014 : Komisja Spraw Zagranicznych

Zastępstwo 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 • 02-09-2009 / 18-01-2012 : Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia

all-activities 

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 205a

OPINIA w sprawie azbestozależnych chorób zawodowych i perspektyw całkowitego usunięcia wciąż stosowanego azbestu  
- ENVI_AD(2013)494492 -  
-
ENVI 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie skandalu dotyczącego talidomidu oraz potrzeb zdrowotnych ofiar żyjących jeszcze w Europie  
- P7_DCL(2014)0011 - Wygasła  
Nirj DEVA , Edward MCMILLAN-SCOTT , Rebecca TAYLOR , Phil BENNION , Linda McAVAN , Dame Glenis WILLMOTT , Phil PRENDERGAST , Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU , Mairead McGUINNESS , Eleni THEOCHAROUS , Marian HARKIN  
Data otwarcia : 16-01-2014
Termin : 16-04-2014
Liczba sygnatariuszy : 108 - 17-04-2014
Oświadczenie pisemne dotyczące promowania nauczania prawoznawstwa w szkołach  
- P7_DCL(2013)0013 - Wygasła  
Angelika WERTHMANN , Victor BOŞTINARU , Jorgo CHATZIMARKAKIS , Minodora CLIVETI , Frank ENGEL , Carlos ITURGAIZ , Peter JAHR , Ádám KÓSA , Antigoni PAPADOPOULOU , Antonyia PARVANOVA , Nikolaos SALAVRAKOS , Eleni THEOCHAROUS , Tatjana ŽDANOKA , Milan ZVER  
Data otwarcia : 09-09-2013
Termin : 09-12-2013
Liczba sygnatariuszy : 58 - 10-12-2013
Oświadczenie pisemne w sprawie ochrony dzieci przed uprowadzeniem, zwłaszcza w kontekście sporów dotyczących prawa do opieki nad dzieckiem  
- P7_DCL(2013)0012 - Wygasła  
Angelika WERTHMANN , Victor BOŞTINARU , Jorgo CHATZIMARKAKIS , Minodora CLIVETI , Frank ENGEL , Carlos ITURGAIZ , Peter JAHR , Ádám KÓSA , Gesine MEISSNER , Antigoni PAPADOPOULOU , Antonyia PARVANOVA , Nikolaos SALAVRAKOS , Eleni THEOCHAROUS , Tatjana ŽDANOKA , Milan ZVER  
Data otwarcia : 09-09-2013
Termin : 09-12-2013
Liczba sygnatariuszy : 91 - 10-12-2013

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe 

Oświadczenia o udziale posłów w wydarzeniach organizowanych przez strony trzecie  

Kontakt