Eleni THEOCHAROUS : Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 

W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 205a

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych, (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych, (UE) nr 251/2014 w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych aromatyzowanych produktów sektora wina, (UE) nr 228/2013 ustanawiające szczególne środki w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów najbardziej oddalonych w Unii Europejskiej i (UE) nr 229/2013 ustanawiające szczególne środki dotyczące rolnictwa dla mniejszych wysp Morza Egejskiego  
- DEVE_AD(2019)629648 -  
-
DEVE 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Fundusz Azylu i Migracji  
- DEVE_AD(2018)628531 -  
-
DEVE 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego „Erasmus”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu oraz uchylającego rozporządzenie (UE) nr 1288/2013  
- DEVE_AD(2018)629605 -  
-
DEVE 
OPINIA w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie przystąpienia Samoa do Umowy przejściowej o partnerstwie między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a państwami Pacyfiku, z drugiej strony  
- DEVE_AD(2018)628428 -  
-
DEVE 
OPINIA w sprawie umowy o partnerstwie i współpracy między UE a Irakiem  
- DEVE_AD(2018)620878 -  
-
DEVE 
OPINIA w sprawie łamania praw rdzennej ludności na świecie, w tym masowego wykupu gruntów rolnych  
- DEVE_AD(2018)618035 -  
-
DEVE 
OPINIA w sprawie równouprawnienia płci w umowach handlowych zawieranych przez UE  
- DEVE_AD(2017)610543 -  
-
DEVE 
OPINIA w sprawie działań UE na rzecz zrównoważonego rozwoju  
- DEVE_AD(2017)602902 -  
-
DEVE 
OPINIA w sprawie korupcji i praw człowieka w krajach trzecich  
- DEVE_AD(2017)602794 -  
-
DEVE 
OPINIA w sprawie unijnych możliwości zwiększenia dostępu do leków  
- DEVE_AD(2016)585778 -  
-
DEVE 

Kontakt