Kathy SINNOTT : Szósta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 20-07-2004 / 08-05-2008 : Grupa Niepodległość/Demokracja - Członkini prezydium
 • 09-05-2008 / 21-10-2008 : Grupa Niepodległość/Demokracja - Przewodnicząca
 • 22-10-2008 / 13-07-2009 : Grupa Niepodległość/Demokracja - Członkini prezydium

Partie krajowe 

 • 20-07-2004 / 15-02-2005 : - (Irlandia)
 • 16-02-2005 / 13-07-2009 : Independent (Irlandia)

Wiceprzewodnicząca 

 • 01-02-2007 / 13-07-2009 : Komisja Petycji

Deputowani 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi
 • 16-09-2004 / 14-01-2007 : Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 • 31-01-2007 / 31-01-2007 : Komisja Petycji
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi
 • 23-05-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego

Zastępstwo 

 • 21-07-2004 / 09-01-2006 : Komisja Spraw Konstytucyjnych
 • 15-09-2004 / 26-11-2004 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 15-09-2004 / 26-11-2004 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 • 15-09-2004 / 14-01-2007 : Komisja Transportu i Turystyki
 • 18-11-2004 / 26-11-2004 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Chorwacja
 • 18-11-2004 / 26-11-2004 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Turcja
 • 18-11-2004 / 26-11-2004 : Delegacja do spraw stosunków z Półwyspem Koreańskim
 • 18-11-2004 / 26-11-2004 : Delegacja do Eurośródziemnomorskiego Zgromadzenia Parlamentarnego
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Transportu i Turystyki
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Spraw Konstytucyjnych
 • 13-02-2007 / 13-07-2009 : Podkomisja Praw Człowieka
 • 14-02-2007 / 13-07-2009 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 10-05-2007 / 04-02-2009 : Komisja tymczasowa do spraw zmian klimatycznych
 • 20-05-2008 / 13-07-2009 : Komisja Rybołówstwa

all-activities 

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 53 i 54, załącznik V

OPINIA w sprawie aktywnego dialogu z obywatelami na temat Europy  
- PETI_AD(2009)416356 -  
-
PETI 
OPINIA w sprawie poprawy zdrowia psychicznego ludności – strategia zdrowia psychicznego dla Unii Europejskiej  
- EMPL_AD(2006)369909 -  
-
EMPL 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie objęcia opiekunów i opiekunek systemami zabezpieczenia społecznego  
- P6_DCL(2009)0050 - Wygasła  
Kathy SINNOTT , Anna ZÁBORSKÁ , Marian HARKIN , Marie PANAYOTOPOULOS-CASSIOTOU  
Data otwarcia : 21-04-2009
Termin : 07-05-2009
Liczba sygnatariuszy : 44 - 08-05-2009
Oświadczenie pisemne w sprawie zagrożeń związanych z ekspozycją na pola elektromagnetyczne wynikającą ze stosowania technologii bezprzewodowej  
- P6_DCL(2009)0047 - Wygasła  
Elizabeth LYNNE , Kathy SINNOTT , Carl SCHLYTER  
Data otwarcia : 21-04-2009
Termin : 07-05-2009
Liczba sygnatariuszy : 33 - 08-05-2009
Oświadczenie pisemne w sprawie praw osób niepełnosprawnych w przypadku katastrof  
- P6_DCL(2009)0010 - Wygasła  
Donata GOTTARDI , Sepp KUSSTATSCHER , Iles BRAGHETTO , Elizabeth LYNNE , Kathy SINNOTT  
Data otwarcia : 02-02-2009
Termin : 07-05-2009
Liczba sygnatariuszy : 168 - 08-05-2009

Lista obecności 
Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.