David CASA
 • David
  CASA
 • Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
 • Członek
 • Malta Partit Nazzjonalista
 • Data urodzenia: 16 listopada 1968, Valletta

Wystąpienie(-a) na posiedzeniu plenarnym

731

Nadzwyczajne sytuacje humanitarne na Morzu Śródziemnym a solidarność w UE (debata)

13-06-2018 P8_CRE-REV(2018)06-13(14)

Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług (debata)

29-05-2018 P8_CRE-PROV(2018)05-29(3)

Wdrażanie Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w państwach członkowskich (debata)

17-01-2018 P8_CRE-REV(2018)01-17(17)

Wdrożenie filaru społecznego (debata)

13-12-2017 P8_CRE-REV(2017)12-13(19)

Rządy prawa na Malcie (debata)

14-11-2017 P8_CRE-REV(2017)11-14(11)

Podsumowanie maltańskiej prezydencji Rady (debata)

04-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-04(2)

Przygotowanie programu prac Komisji na rok 2018 (debata)

04-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-04(11)

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

1

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca

2

Opinia(-e) jako sprawozdawca

9

OPINIA w sprawie uzasadnionych środków ochrony sygnalistów działających w interesie publicznym podczas ujawniania poufnych informacji posiadanych przez przedsiębiorstwa i organy publiczne

EMPL
13-07-2017 EMPL_AD(2017)601037

OPINION on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2014, Section III – Commission and executive agencies

EMPL
08-02-2016 EMPL_AD(2016)571661

OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2014

EMPL
26-01-2016 EMPL_AD(2016)571667

OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego na rok budżetowy 2014

EMPL
26-01-2016 EMPL_AD(2016)571665

OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2014

EMPL
26-01-2016 EMPL_AD(2016)571664

OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2014

EMPL
26-01-2016 EMPL_AD(2016)571663

OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu agencji Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola

EMPL
26-01-2016 EMPL_AD(2016)571662

OPINIA w sprawie rocznego sprawozdania Europejskiego Banku Inwestycyjnego za rok 2013

EMPL
22-01-2015 EMPL_AD(2015)539693

OPINIA w sprawie rocznego sprawozdania Europejskiego Banku Centralnego za rok 2013

EMPL
08-12-2014 EMPL_AD(2014)539692

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca

2

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w odniesieniu do szczególnych środków dla Grecji

EMPL
16-09-2015 EMPL_AD(2015)567665

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków ochrony indywidualnej

EMPL
07-04-2015 EMPL_AD(2015)544202

Instytucjonalne projekty rezolucji

8

Projekt rezolucji w sprawie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw

12-03-2018 B8-0155/2018

Projekt rezolucji w sprawie ustaleń dotyczących czasu letniego

31-01-2018 B8-0071/2018

Projekt rezolucji w sprawie języków migowych i zawodowych tłumaczy języka migowego

16-11-2016 B8-1230/2016

Wspólny projekt rezolucji w sprawie zatrudnienia młodzieży

16-07-2014 RC-B8-0027/2014

Projekt rezolucji w sprawie zatrudnienia młodzieży

15-07-2014 B8-0051/2014

Oświadczenie(-a) pisemne

6

Oświadczenie pisemne w sprawie zaginionych dzieci uchodźców

21-11-2016 P8_DCL(2016)0119 Wygasła

szczegóły

Deirdre CLUNE , Brian HAYES , Roberta METSOLA , Patricija ŠULIN , Monica MACOVEI , Ivan JAKOVČIĆ , David CASA , Esther de LANGE , Claude ROLIN , Mariya GABRIEL

Data otwarcia : 21-11-2016
Termin : 21-02-2017
Liczba sygnatariuszy : 45 - 22-02-2017

Oświadczenie pisemne w sprawie unijnego systemu niebieskiej karty dla migrantów

06-06-2016 P8_DCL(2016)0057 Wygasła

szczegóły

Deirdre CLUNE , Claudia ȚAPARDEL , Markus PIEPER , Marian-Jean MARINESCU , Salvatore Domenico POGLIESE , Marian HARKIN , Yana TOOM , Renate WEBER , David CASA , Brian HAYES

Data otwarcia : 06-06-2016
Termin : 06-09-2016
Liczba sygnatariuszy : 29 - 07-09-2016

Oświadczenie pisemne w sprawie przekazywania organizacjom charytatywnym niesprzedanej żywności nadającej się do spożycia

14-10-2015 P8_DCL(2015)0061 Zamknięta z podpisami większości posłów

szczegóły

Hugues BAYET , Angélique DELAHAYE , Stanisław OŻÓG , Petr JEŽEK , Younous OMARJEE , Ernest URTASUN , Marco VALLI , Maria ARENA , Marc TARABELLA , Mariya GABRIEL , Patrick LE HYARIC , Eva JOLY , Fabio Massimo CASTALDO , Guillaume BALAS , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , José BLANCO LÓPEZ , Simona BONAFÈ , Biljana BORZAN , Nikos ANDROULAKIS , Virginie ROZIÈRE , Sylvie GUILLAUME , José BOVÉ , Anneliese DODDS , Neena GILL , Victor NEGRESCU , Claudia ȚAPARDEL , Kathleen VAN BREMPT , David CASA , Karima DELLI , Pascal DURAND

Data otwarcia : 14-10-2015
Termin : 14-01-2016
Przyjęto : 14-01-2016
Lista sygnatariuszy jest opublikowana w załączniku 01 do protokołu z dnia 18-01-2016
Liczba sygnatariuszy : 388 - 15-01-2016

Oświadczenie pisemne w sprawie różnic w deklaracjach, składzie i smaku produktów na wschodnich i zachodnich rynkach w UE

06-07-2015 P8_DCL(2015)0027 Wygasła

szczegóły

Dubravka ŠUICA , Patricija ŠULIN , Jana ŽITŇANSKÁ , Nicola CAPUTO , Renata BRIANO , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Andor DELI , György HÖLVÉNYI , David CASA , Miroslav MIKOLÁŠIK

Data otwarcia : 06-07-2015
Termin : 06-10-2015
Liczba sygnatariuszy : 84 - 06-10-2015

Oświadczenie pisemne w sprawie profilaktyki i leczenia jaskry

09-02-2015 P8_DCL(2015)0007 Wygasła

szczegóły

Aldo PATRICIELLO , Giovanni TOTI , Alberto CIRIO , Daniela AIUTO , Salvatore CICU , Andrea COZZOLINO , Alessandra MUSSOLINI , Lorenzo CESA , David CASA , Raffaele FITTO , Alessia Maria MOSCA

Data otwarcia : 09-02-2015
Termin : 09-05-2015
Liczba sygnatariuszy : 59 - 11-05-2015

Oświadczenie pisemne w sprawie profilaktyki i leczenia nowotworu głowy i szyi

09-02-2015 P8_DCL(2015)0006 Wygasła

szczegóły

Aldo PATRICIELLO , Giovanni TOTI , Alberto CIRIO , Daniela AIUTO , Salvatore CICU , Andrea COZZOLINO , Alessandra MUSSOLINI , Lorenzo CESA , David CASA , Raffaele FITTO , Alessia Maria MOSCA

Data otwarcia : 09-02-2015
Termin : 09-05-2015
Liczba sygnatariuszy : 57 - 11-05-2015

Pytania pisemne

200

  Compatibility with EU law

16-04-2018 E-002149/2018 Komisja

  2018 Country Report on Malta

14-03-2018 E-001550/2018 Komisja

  VAT on provision of yachts

12-03-2018 E-001513/2018 Komisja

  VAT on provision of yachts

12-03-2018 P-001512/2018 Komisja

  Compromising relationship between Joseph Muscat and the Azeri regime

28-04-2017 P-002993/2017 Komisja

  Corruption and the rule of law

27-04-2017 E-002958/2017 Komisja

  Return policy on migration

04-04-2017 E-002531/2017 Komisja

  Air pollution in the developing world

04-04-2017 E-002523/2017 Komisja

  EU Public Prosecutor's Office

04-04-2017 E-002522/2017 Komisja

  Asthma treatment in Europe

04-04-2017 E-002521/2017 Komisja

Pytania ustne

3

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

313

 

Skład Parlamentu Europejskiego (A8-0207/2018 - Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira)

13-06-2018

I voted in favour of this report which sets out the European Parliament recommendation on the future composition of the European Parliament once the UK exits the EU. The report proposes a reduction of 46 EP seats as the UK leaves the Union, and limits the redistribution of UK seats to 27 seats used to bring the distribution in line with Treaty requirements. 705 MEPs are expected to be elected in 27 Member States in the 2019 European elections. Once the European Council adopts this decision at the European Council meeting in June, Member States will roll out the necessary preparations for the European Parliament elections scheduled between 23 to 26 May 2019.

 

Umowa UE-Islandia w sprawie przepisów dodatkowych w zakresie granic zewnętrznych i wiz, na lata 2014-2020 (A8-0196/2018 - Anders Primdahl Vistisen)

13-06-2018

I voted in favour of the recommendation to support the agreement between the EU and Iceland because it reflects the shared responsibility for an efficient, high and uniform level of control at the external borders in compliance with fundamental freedoms and human rights. This agreement serves to conclude the arrangements for the participation of Iceland in the ISF Borders and Visa programme.

 

Sytuacja w zakresie połowów rekreacyjnych w UE (A8-0191/2018 - Norica Nicolai)

12-06-2018

I voted in favour of this report, as I believe that we need to monitor the impact of recreational fisheries in the EU when considering future regulations. We need to find the right way of including recreational fisheries in the next common fisheries policy. This can be achieved only after a complete evaluation based on reliable full data and a fair definition of recreational fisheries: otherwise it is going to be difficult to understand which data Member States must collect. It should be noted that the impact varies between fish stocks, from 2% to 72% of the total catch. Within this context, marine and freshwater recreational and semi-subsistence fisheries could represent a significant source of fishing mortality, have an impact on ecosystems, and interact with commercial fisheries and users of the marine and freshwater environment. However, the evidence needed to manage these fisheries is often limited and difficult to collect because of the large numbers of widely distributed small fishing vessels and individuals on the shore, exploiting highly mixed fisheries using a variety of gear types.

 

Obowiązek rozliczania, wymogi dotyczące zgłaszania, techniki ograniczania ryzyka związanego z kontraktami pochodnymi będącymi przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym i repozytoria transakcji (A8-0181/2018 - Werner Langen)

12-06-2018

I voted in favour of adopting the mandate for trilogue negotiations. The main objective of EMIR is to reduce systemic risk by increasing the transparency of the derivatives market, through different requirements. The Commission proposal to amend the EMIR Regulation simplifies the rules applicable to over-the-counter derivatives and makes them more proportionate in order to reduce costs and the regulatory burden weighing on market participants, without putting financial stability at risk. There was broad agreement in the European Parliament on this proposal, the most controversial point being the treatment of pension funds.

 

Wspólne zasady w dziedzinie lotnictwa cywilnego i Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego Unii Europejskiej (A8-0364/2016 - Marian-Jean Marinescu)

12-06-2018

. ‒ The EPP line was overwhelmingly preserved. The new regulation contains, for the first time, Europe-wide rules for the registration and certification of drones. Also, the EASA will start developing risk-based safety procedures for national aviation authorities instead of the one-size-fits-all that is currently used. A risk and performance-based approach like the one adopted today is long overdue and will improve the effectiveness of our safety controls and significantly cut red tape for airlines and airports.

 

Emisje CO2 z nowych pojazdów ciężkich i zużycie paliwa przez takie pojazdy (A8-0010/2018 - Damiano Zoffoli)

12-06-2018

. ‒ I voted in favour of this Report, which constitute a necessary step closer for the EU to meet the ambitious targets for emissions reduction in 2030, to which the transport sector must contribute. The heavy-duty vehicles (HDV) sector is a significant source of emissions, representing 5 per cent of total EU emissions, about 20 per cent of all transport emissions and close to 25 per cent of road transport emissions. Without further action this will increase to around 30 per cent in 2050. This proposal for a Regulation lays down precise requirements for the monitoring and reporting of CO2 emissions from and fuel consumption of new HDVs registered in the EU. It also implements the 2016 European Strategy for Low-Emission Mobility, whose goals include reducing greenhouse gas emissions in road transport by at least 60 per cent in 2050 and drastically reducing the emission of air pollutants.

 

Modernizacja edukacji w UE (A8-0173/2018 - Krystyna Łybacka)

12-06-2018

Keeping the educational system throughout the EU updated and modernised is essential in order to keep the EU competitive. The report sends a strong signal to the Member States and regional authorities as regards the need to increase investment in education, using the European Structural and Investment Funds, and to support teachers and managers, both in the area of modern technologies and in the development of learner—centred teaching methods. High-quality education should be measured by the wealth of knowledge and skills passed on, as well as creativity and a capacity for lifelong learning. I particularly support the commitment to uphold the principles laid out in the EU New Skills Agenda as well as the employment opportunities of low-skilled adults in the EU.

 

Dążenie do zrównoważonego i konkurencyjnego europejskiego sektora akwakultury (A8-0186/2018 - Carlos Iturgaiz)

12-06-2018

I voted in favour of this report. I believe that we need to find ways to help the EU aquaculture industry overcome the current challenges by turning it into a more sustainable and innovative industry. The excellent quality of EU seafood should constitute a major competitive advantage for EU aquaculture; however, EU aquaculture production is stagnating in contrast with strong growth in other regions of the world. The EU should take advantage of its know-how, expertise and its values – maintaining these while exporting them to third countries which wish to access the EU seafood market. Also, the future CFP should include measures and the necessary financial means (from the new European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)) to accompany the sustainable development of a blooming EU aquaculture sector.

 

Uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Grecji, Hiszpanii, Francji i Portugalii (A8-0175/2018 - José Manuel Fernandes)

30-05-2018

. ‒ I voted in favour of the Commission to mobilise the European Union Solidarity Fund (EUSF) to grant financial assistance relating to forest fires in Portugal and Spain, hurricanes in France and earthquakes in Greece. The EUSF aims to enable the Union to respond in a rapid, efficient and flexible manner to emergency situations and to show solidarity with the population of regions struck by disasters. This is the first mobilisation decision of 2018 and the total amount proposed complies with the annual celling provisions for EUSF of EUR 500 million.

 

Budżet korygujący nr 1 do budżetu ogólnego na rok 2018 towarzyszący wnioskowi w sprawie uruchomienia środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Grecji, Hiszpanii, Francji i Portugalii (C8-0181/2018)

30-05-2018

. ‒ I voted in favour of the draft amending budget accompanying the Commission to mobilise the European Union Solidarity Fund (EUSF) to grant financial assistance relating to forest fires in Portugal and Spain, hurricanes in France and earthquakes in Greece. This is the first mobilisation decision of 2018 and the total amount proposed complies with the annual celling provisions for EUSF of EUR 500 million.

Lista kontaktów

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  10E154
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T10027
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Adres pocztowy

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 10E154
  1047 Brussels