David CASA
 • David
  CASA
 • Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
 • Członek
 • Malta Partit Nazzjonalista
 • Data urodzenia: 16 listopada 1968, Valletta

Grupy polityczne

 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów - Członek
 • 14.07.2009 / 21.05.2013 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) - Członek
 • 22.05.2013 / 30.06.2014 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) - Członek prezydium
 • 01.07.2014 ... : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) - Członek

Partie krajowe

 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Partit Nazzjonalista (Malta)
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Partit Nazzjonalista (Malta)
 • 01.07.2014 ... : Partit Nazzjonalista (Malta)

Członek

 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Komisja Gospodarcza i Monetarna
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Komisja Rybołówstwa
 • 15.09.2004 / 31.12.2006 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Bułgaria
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Komisja Gospodarcza i Monetarna
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Komisja Rybołówstwa
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Komisja Rybołówstwa
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Komisja Gospodarcza i Monetarna
 • 15.03.2007 / 13.07.2009 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Ameryki Środkowej
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
 • 01.07.2014 / 18.01.2017 : Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
 • 14.07.2014 ... : Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE
 • 24.06.2016 / 13.12.2017 : Komisja śledcza do zbadania zarzutów naruszenia prawa Unii i niewłaściwego administrowania w jego stosowaniu w odniesieniu do prania pieniędzy, unikania opodatkowania i uchylania się od opodatkowania
 • 19.01.2017 ... : Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
 • 14.03.2018 ... : Komisja Specjalna ds. Przestępstw Finansowych, Uchylania się od Opodatkowania i Unikania Opodatkowania

Zastępstwo

 • 22.07.2004 / 14.01.2007 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 • 15.09.2004 / 13.07.2009 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Turcja
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 10.05.2007 / 04.02.2009 : Komisja tymczasowa do spraw zmian klimatycznych
 • 23.05.2007 / 13.07.2009 : Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Komisja Gospodarcza i Monetarna
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Turcja
 • 17.06.2010 / 30.06.2011 : Specjalna komisja ds. wyzwań politycznych i zasobów budżetowych na rzecz zrównoważonej Unii Europejskiej po 2013 r.
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Komisja Gospodarcza i Monetarna
 • 01.07.2014 / 18.01.2017 : Komisja Gospodarcza i Monetarna
 • 14.07.2014 ... : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Turcja
 • 12.02.2015 / 30.11.2015 : Komisja Specjalna ds. Interpretacji Prawa Podatkowego i Innych Środków o Podobnym Charakterze lub Skutkach
 • 02.12.2015 / 02.08.2016 : Komisja Specjalna ds. Interpretacji Prawa Podatkowego i Innych Środków o Podobnym Charakterze lub Skutkach (TAXE 2)
 • 19.01.2017 ... : Komisja Gospodarcza i Monetarna

Działalność parlamentarna na posiedzeniach plenarnych – 7. kadencja parlamentarna

Wystąpienie(-a) na posiedzeniu plenarnym

138

Obywatelstwo UE na sprzedaż (debata)

15-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-15(17)

Obywatelstwo UE na sprzedaż (debata) (2)

15-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-15(17)

Produkcja, prezentowanie i sprzedaż wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów (debata)

08-10-2013 P7_CRE-REV(2013)10-08(5)

Wewnętrzny rynek usług (debata)

10-09-2013 P7_CRE-REV(2013)09-10(24)

Wpływ kryzysu na dostęp słabszych grup społecznych do opieki (debata)

04-07-2013 P7_CRE-REV(2013)07-04(9)

Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

04-07-2012 P7_CRE-REV(2012)07-04(8)

A7-0158/2011 - SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników

Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

04-07-2012 P7_CRE-REV(2012)07-04(8)

A7-0161/2011 - SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

7

SPRAWOZDANIE w sprawie przyszłości podatku VAT

ECON
30-09-2011 A7-0318/2011

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca

2

Opinia(-e) jako sprawozdawca

9

OPINIA w sprawie ram polityki w zakresie klimatu i energii do roku 2030

EMPL
18-12-2013 EMPL_AD(2013)519732

OPINIA w sprawie europejskiego planu działania w sektorze detalicznym korzystnego dla wszystkich uczestników

EMPL
17-10-2013 EMPL_AD(2013)516719

OPINIA w sprawie wewnętrznego rynku usług: stan prac i dalsze działania

EMPL
20-06-2013 EMPL_AD(2013)497896

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie wymogów dotyczących ram budżetowych w państwach członkowskich

EMPL
21-03-2011 EMPL_AD(2011)454660

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie skutecznego egzekwowania nadzoru budżetowego w strefie euro

EMPL
21-03-2011 EMPL_AD(2011)454659

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1467/97 w sprawie przyspieszenia i wyjaśnienia procedury nadmiernego deficytu

EMPL
21-03-2011 EMPL_AD(2011)454658

OPINIA w sprawie przyszłej europejskiej polityki dotyczącej inwestycji międzynarodowych

ECON
02-03-2011 ECON_AD(2011)454474

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy przejściowe w zakresie dwustronnych umów inwestycyjnych między państwami członkowskimi a państwami trzecimi

ECON
01-03-2011 ECON_AD(2011)452846

OPINIA w sprawie poprawy zarządzania gospodarką i ram stabilności Unii Europejskiej, w szczególności w strefie euro

EMPL
30-09-2010 EMPL_AD(2010)445981

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca

5

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego Rozporządzenie Rady (WE) nr 718/1999 w sprawie polityki w zakresie zdolności przewozowych floty wspólnotowej w celu wspierania żeglugi śródlądowej

EMPL
13-02-2014 EMPL_AD(2014)524581

OPINIA w sprawie rocznego sprawozdania dotyczącego polityki konkurencji UE

EMPL
26-09-2013 EMPL_AD(2013)513392

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zapobiegania zaburzeniom równowagi makroekonomicznej i ich korygowania

EMPL
23-03-2011 EMPL_AD(2011)454629

OPINIA na temat wniosku w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków egzekwowania korekty nadmiernych zaburzeń równowagi makroekonomicznej w strefie euro

EMPL
18-03-2011 EMPL_AD(2011)454657

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1466/97 w sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych

EMPL
18-03-2011 EMPL_AD(2011)454656

Projekt(-y) rezolucji

1

Projekt rezolucji w sprawie pożarów lasów w lecie 2009 r.

14-09-2009 B7-0039/2009

Oświadczenie(-a) pisemne

1

Oświadczenie pisemne w sprawie wolności dla ciemiężonych mniejszości i narodów

13-01-2014 P7_DCL(2014)0004 Wygasła

szczegóły

Roberta ANGELILLI , Edward MCMILLAN-SCOTT , Lara COMI , Niccolò RINALDI , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Silvia COSTA , László SURJÁN , David CASA , Alfredo ANTONIOZZI , Marc TARABELLA , Carlo CASINI

Data otwarcia : 13-01-2014
Termin : 13-04-2014
Liczba sygnatariuszy : 38 - 14-04-2014

Pytanie(-a) parlamentarne

411

  VP/HR - Ukrainian Snipers

19-03-2014 E-003233/2014 Komisja

  Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)

19-03-2014 E-003232/2014 Komisja

  Protecting the rule of law

19-03-2014 E-003231/2014 Komisja

  VP/HR - Elections in Turkey

19-03-2014 E-003230/2014 Komisja

  Disclosure of the origin of conflict minerals

19-03-2014 E-003229/2014 Komisja

VP/HR - Prawa zatrzymywanych kobiet w Egipcie

07-03-2014 E-002713/2014 Komisja

  Sweden to sue the Commission

04-03-2014 E-002485/2014 Komisja

  Swiss airspace

04-03-2014 E-002484/2014 Komisja

VP/HR - Prawa kobiet w Afganistanie

18-02-2014 E-001838/2014 Komisja

  Institutions aiding freedom of movement

17-02-2014 E-001777/2014 Komisja

Działalność parlamentarna podczas sesji plenarnej – 6. kadencja

Wystąpienie(-a) na posiedzeniu plenarnym

48

Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

10-03-2009 P6_CRE(2009)03-10(9)

Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

10-03-2009 P6_CRE(2009)03-10(9)

A6-0074/2009 - SPRAWOZDANIE w sprawie programu „Small Business Act”

Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

04-02-2009 P6_CRE(2009)02-04(8)

A6-0495/2008 - SPRAWOZDANIE w sprawie „2050: przyszłość zaczyna się dziś – zalecenia dla przyszłej zintegrowanej polityki ochrony klimatu UE”

Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

04-02-2009 P6_CRE(2009)02-04(8)

RC-B6-0066/2009 - WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI w sprawie powrotu i przesiedlenia więźniów z więzienia w Guantanamo

Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

03-02-2009 P6_CRE(2009)02-03(7)

A6-0013/2009 - SPRAWOZDANIE w sprawie drugiego strategicznego przeglądu energetycznego

Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

03-02-2009 P6_CRE(2009)02-03(7)

A6-0018/2009 - SPRAWOZDANIE w sprawie zamówień przedkomercyjnych: wspieranie innowacyjności w celu zapewnienia trwałości i wysokiej jakości usług publicznych w Europie

Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

03-02-2009 P6_CRE(2009)02-03(7)

A6-0501/2008 - SPRAWOZDANIE w sprawie planu działań na rzecz stabilnej przyszłości lotnictwa ogólnego i korporacyjnego

Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

03-02-2009 P6_CRE(2009)02-03(7)

A6-0478/2008 - SPRAWOZDANIE w sprawie dzikiej przyrody w Europie

Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

03-02-2009 P6_CRE(2009)02-03(7)

A6-0006/2009 - SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady dotyczącej przedłużenia Umowy o współpracy naukowej i technicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

2

Projekt(-y) rezolucji

3

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI w sprawie sytuacji uchodźców na Malcie

05-04-2006 RC-B6-0241/2006/popr. 1

  MOTION FOR A RESOLUTION on the management of extraordinary migration flows in Malta

03-04-2006 B6-0241/2006

Oświadczenie(-a) pisemne

2

Oświadczenie pisemne w sprawie pilnego planu dotyczącego zwolnienia z podatku małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej

09-03-2009 P6_DCL(2009)0031 Wygasła

szczegóły

Paolo BARTOLOZZI , David CASA , Riccardo VENTRE , Elisabetta GARDINI

Data otwarcia : 09-03-2009
Termin : 07-05-2009
Liczba sygnatariuszy : 39 - 08-05-2009

Oświadczenie pisemne w sprawie harmonizacji systemów podatkowych państw członkowskich Unii Europejskiej poprzez wprowadzenie wspólnego opodatkowania wszystkich członków rodziny

09-03-2009 P6_DCL(2009)0030 Wygasła

szczegóły

Paolo BARTOLOZZI , David CASA , Riccardo VENTRE , Elisabetta GARDINI

Data otwarcia : 09-03-2009
Termin : 07-05-2009
Liczba sygnatariuszy : 23 - 08-05-2009

Pytanie(-a) parlamentarne

9

  Article 9 of Directive 79/409/EEC

20-04-2007 E-2337/2007 Komisja

  Environmental meausres

09-10-2006 E-4470/2006 Komisja

  Irregular immigration

09-10-2006 E-4469/2006 Rada

  Irregular immigration

09-10-2006 P-4462/2006 Komisja

Zastosowania obniżonej stawki podatku VAT na artykuły i usługi pierwszej potrzeby dla dzieci

18-10-2005 O-0098/2005 Komisja

Zaprzestanie wyzyskiwania pracy nieletnich

16-03-2005 O-0038/2005 Komisja

Oświadczenia (Siódma kadencja Parlamentu)

Lista kontaktów

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  10E154
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T10027
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Adres pocztowy

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 10E154
  1047 Brussels