Edit HERCZOG : Siódma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim - Skarbniczka

Partie krajowe 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Magyar Szocialista Párt (Węgry)

Deputowani 

 • 16-07-2009 / 13-10-2009 : Komisja Budżetowa
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Armenia, UE-Azerbejdżan i UE-Gruzja
 • 14-12-2009 / 18-01-2012 : Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
 • 14-12-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

Zastępstwo 

 • 16-07-2009 / 09-12-2009 : Komisja Prawna
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Kontroli Budżetowej
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi
 • 14-12-2009 / 18-01-2012 : Komisja Budżetowa
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Budżetowa
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Kontroli Budżetowej
 • 28-03-2012 / 23-10-2013 : Komisja Specjalna ds. Przestępczości Zorganizowanej, Korupcji i Prania Pieniędzy

all-activities 

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 53 i 54, załącznik V

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statutu i finansowania europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych  
- BUDG_AD(2013)500600 -  
-
BUDG 
OPINIA w sprawie wstępnego sprawozdania w celu pozytywnego zakończenia procedury zatwierdzania wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020  
- ITRE_AD(2012)492879 -  
-
ITRE 
OPINIA w sprawie śródokresowego przeglądu europejskich programów nawigacji satelitarnej: ocena wdrożenia, przyszłe wyzwania i perspektywy finansowe  
- BUDG_AD(2011)456900 -  
-
BUDG 

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 205a

OPINIA w sprawie sprawozdania z realizacji za rok 2013: rozwój i stosowanie technologii wychwytywania i składowania dwutlenku węgla w Europie  
- ITRE_AD(2013)516706 -  
-
ITRE 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie przyjęcia dodatkowego programu badawczego na potrzeby projektu ITER (2014–2018)  
- BUDG_AD(2013)504395 -  
-
BUDG 
OPINIA w sprawie rocznego sprawozdania Europejskiego Banku Inwestycyjnego za rok 2011  
- CONT_AD(2013)500404 -  
-
CONT 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie walki z rakiem prostaty w Unii Europejskiej  
- P7_DCL(2014)0001 - Wygasła  
Pavel POC , Alojz PETERLE , Nessa CHILDERS , Seán KELLY , Heinz K. BECKER , Claudette ABELA BALDACCHINO , Minodora CLIVETI , Edit HERCZOG , Sirpa PIETIKÄINEN , Bart STAES , Susy DE MARTINI , Piotr BORYS , Fiona HALL , Marian HARKIN , Olga SEHNALOVÁ , Danuta JAZŁOWIECKA , Csaba SÓGOR  
Data otwarcia : 13-01-2014
Termin : 13-04-2014
Liczba sygnatariuszy : 162 - 14-04-2014
Oświadczenie pisemne jako upamiętnienie i wyraz uznania dla Václava Havla, byłego prezydenta Czechosłowacji i Republiki Czeskiej oraz obrońcy praw człowieka  
- P7_DCL(2012)0018 - Wygasła  
Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , Alexander Nuno PICKART ALVARO , Edit HERCZOG , Zuzana ROITHOVÁ  
Data otwarcia : 17-04-2012
Termin : 17-07-2012
Liczba sygnatariuszy : 141 - 05-07-2012
Oświadczenie pisemne w sprawie bohaterskich wysiłków pracowników i strażaków w elektrowni atomowej Fukushima Daiichi  
- P7_DCL(2011)0023 - Wygasła  
Niki TZAVELA , Jorgo CHATZIMARKAKIS , Edit HERCZOG , Georgios KOUMOUTSAKOS , Fiorello PROVERA  
Data otwarcia : 09-05-2011
Termin : 15-09-2011
Liczba sygnatariuszy : 156 - 16-09-2011

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe 

Oświadczenia o udziale posłów w wydarzeniach organizowanych przez strony trzecie