Dan JØRGENSEN : Siódma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 14-07-2009 / 11-12-2013 : Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim - Członek

Partie krajowe 

 • 14-07-2009 / 11-12-2013 : Socialdemokratiet (Dania)

Wiceprzewodniczący 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 • 23-01-2012 / 11-12-2013 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

Deputowani 

 • 16-09-2009 / 11-12-2013 : Delegacja do spraw stosunków z Iranem
 • 19-01-2012 / 22-01-2012 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

Zastępstwo 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Gospodarcza i Monetarna
 • 16-09-2009 / 13-12-2011 : Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Specjalna komisja ds. wyzwań politycznych i zasobów budżetowych na rzecz zrównoważonej Unii Europejskiej po 2013 r.
 • 14-12-2011 / 11-12-2013 : Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE
 • 19-01-2012 / 11-12-2013 : Komisja Gospodarcza i Monetarna

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 53 i 54, załącznik V

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej  
- ENVI_AD(2012)483719 -  
-
ENVI 

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 205a

OPINIA w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu  
- ENVI_AD(2012)485848 -  
-
ENVI 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie natychmiastowego zaprzestania tortur i maltretowania chartów w Europie  
- P7_DCL(2013)0006 - Wygasła  
Michèle STRIFFLER , Louis MICHEL , Dan JØRGENSEN , Raül ROMEVA i RUEDA , Kartika Tamara LIOTARD , Santiago FISAS AYXELÀ , Sirpa PIETIKÄINEN , Cristian Dan PREDA , Iva ZANICCHI , Sonia ALFANO , Gianni VATTIMO , Andrea ZANONI  
Data otwarcia : 15-04-2013
Termin : 15-07-2013
Liczba sygnatariuszy : 221 - 15-07-2013
Oświadczenie pisemne w sprawie wprowadzenia zakazu stosowania indywidualnych kojców dla macior do dnia 1 stycznia 2013 r.  
- P7_DCL(2012)0006 - Wygasła  
George LYON , Esther de LANGE , Dan JØRGENSEN , Marit PAULSEN , Janusz WOJCIECHOWSKI  
Data otwarcia : 12-03-2012
Termin : 14-06-2012
Liczba sygnatariuszy : 165 - 14-06-2012
Oświadczenie pisemne w sprawie ustanowienia maksymalnego 8-godzinnego czasu transportu zwierząt przeznaczonych do uboju w Unii Europejskiej  
- P7_DCL(2011)0049 - Przyjęta  
Dan JØRGENSEN , Esther de LANGE , Pavel POC , Carl SCHLYTER , Andrea ZANONI  
Data otwarcia : 30-11-2011
Termin : 15-03-2012
Przyjęto : 15-03-2012
Tekst przyjęty (z listą sygnatariuszy) : P7_TA(2012)0096
Liczba sygnatariuszy : 395 - 15-03-2012

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe 

Oświadczenia o udziale posłów w wydarzeniach organizowanych przez strony trzecie