Edith MASTENBROEK : Szósta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 20-07-2004 / 29-04-2008 : Grupa Socjalistyczna w Parlamencie Europejskim - Członkini

Partie krajowe 

 • 20-07-2004 / 29-04-2008 : Partij van de Arbeid (Holandia)

Deputowani 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Kontroli Budżetowej
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegacja do spraw stosunków z Izraelem
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Kontroli Budżetowej
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 • 31-01-2007 / 29-04-2008 : Komisja Kontroli Budżetowej
 • 31-01-2007 / 29-04-2008 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 • 14-03-2007 / 29-04-2008 : Delegacja do spraw stosunków z Izraelem

Zastępstwo 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Prawna
 • 19-01-2006 / 14-02-2007 : Komisja tymczasowa do zbadania sprawy rzekomego wykorzystania krajów europejskich przez CIA do transportu i nielegalnego przetrzymywania więźniów
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Prawna
 • 31-01-2007 / 29-04-2008 : Komisja Prawna

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

SPRAWOZDANIE w sprawie projektu decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej ustanowienia wieloletniego programu Wspólnoty na rzecz wspierania bezpieczniejszego korzystania z internetu i nowych technologii sieciowych  
- A6-0033/2004 -  
-
LIBE 

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 53 i 54, załącznik V

OPINIA w sprawie obecnej sytuacji oraz przyszłych działań w zakresie zwalczania przemocy wobec kobiet  
- LIBE_AD(2005)364793 -  
-
LIBE 

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie wyboru jednej siedziby Parlamentu Europejskiego  
- P6_DCL(2005)0021 - Wygasła  
Albert Jan MAAT , Camiel EURLINGS , Niels BUSK , Edith MASTENBROEK , Struan STEVENSON  
Data otwarcia : 20-04-2005
Termin : 20-07-2005
Liczba sygnatariuszy : 170 - 20-07-2005

Lista obecności 
Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.