Zita PLEŠTINSKÁ : Szósta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów - Członkini

Partie krajowe 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Slovenská demokratická a kresťanská únia (Słowacja)

Deputowani 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Ukraina
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia

Zastępstwo 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Transportu i Turystyki
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegacja do spraw stosunków z Australią i Nową Zelandią
 • 21-09-2005 / 14-01-2007 : Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Transportu i Turystyki
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Rozwoju Regionalnego
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków z Australią i Nową Zelandią
 • 10-05-2007 / 04-02-2009 : Komisja tymczasowa do spraw zmian klimatycznych

all-activities 

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 53 i 54, załącznik V

OPINIA w sprawie wdrażania rozporządzenia dotyczącego funduszy strukturalnych na okres 2007-2013: wyniki negocjacji dotyczących krajowych strategii spójności i programów operacyjnych  
- FEMM_AD(2008)412290 -  
-
FEMM 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie cukrzycy i otyłości w czasie ciąży  
- P6_DCL(2008)0084 - Wygasła  
Irena BELOHORSKÁ , Zita PLEŠTINSKÁ , Anna ZÁBORSKÁ  
Data otwarcia : 08-10-2008
Termin : 22-01-2009
Liczba sygnatariuszy : 68 - 23-01-2009
Oświadczenie pisemne w sprawie konieczności przygotowania przez Komisję Europejską szczegółowego badania z zakresu produktów podobnych  
- P6_DCL(2008)0067 - Wygasła  
Irena BELOHORSKÁ , Zita PLEŠTINSKÁ , Małgorzata HANDZLIK , Janelly FOURTOU , Christel SCHALDEMOSE  
Data otwarcia : 01-09-2008
Termin : 04-12-2008
Liczba sygnatariuszy : 73 - 05-12-2008
Oświadczenie pisemne w sprawie kanału Dunaj-Odra-Łaba  
- P6_DCL(2008)0043 - Wygasła  
Tomáš ZATLOUKAL , Eva LICHTENBERGER , Grażyna STANISZEWSKA , Zita PLEŠTINSKÁ , Holger KRAHMER  
Data otwarcia : 07-05-2008
Termin : 09-09-2008
Liczba sygnatariuszy : 28 - 10-09-2008

Lista obecności 
Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.