• Thijs   BERMAN  

Thijs BERMAN : Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca - Siódma kadencja Parlamentu 

W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże spółki oraz grupy  
- DEVE_AD(2013)519686 -  
-
DEVE 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielenia gwarancji UE dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie ewentualnych strat poniesionych w związku z działaniami z zakresu finansowania wspierającymi projekty inwestycyjne poza granicami Unii  
- ECON_AD(2013)516664 -  
-
ECON 
OPINIA w sprawie zewnętrznego wymiaru wspólnej polityki rybołówstwa  
- DEVE_AD(2012)480555 -  
-
DEVE 
OPINIA w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Mozambiku  
- DEVE_AD(2012)480587 -  
-
DEVE 
OPINIA w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia dobrowolnej umowy o partnerstwie pomiędzy Unią Europejską a Republiką Środkowoafrykańską dotyczącej egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium Unii Europejskiej (FLEGT)  
- DEVE_AD(2012)480771 -  
-
DEVE 
OPINIA w sprawie rocznego sprawozdania Europejskiego Banku Inwestycyjnego za rok 2010  
- DEVE_AD(2012)476006 -  
-
DEVE 
OPINIA w sprawie UE i Chin: brak równowagi w handlu?  
- DEVE_AD(2011)467016 -  
-
DEVE 
OPINIA w sprawie kontroli budżetowej pomocy humanitarnej UE zarządzanej przez ECHO  
- DEVE_AD(2011)472100 -  
-
DEVE 
OPINIA w sprawie kontroli budżetowej pomocy finansowej UE dla Afganistanu  
- DEVE_AD(2011)460763 -  
-
DEVE 
OPINIA w sprawie stanowiska Parlamentu dotyczącego projektu budżetu na 2012 r. zmienionego przez Radę – wszystkie sekcje  
- DEVE_AD(2011)472016 -  
-
DEVE 
OPINIA „Wzmacnianie europejskiej zdolności reagowania w przypadku klęsk i katastrof: rola ochrony ludności i pomocy humanitarnej  
- DEVE_AD(2011)458634 -  
-
DEVE 
OPINIA w sprawie upoważnienia do rozmów trójstronnych dotyczących projektu budżetu na rok 2012  
- DEVE_AD(2011)462791 -  
-
DEVE 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia nowego Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i Książęcej  
- DEVE_AD(2011)458740 -  
-
DEVE 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia protokołu do umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Sfederowanymi Stanami Mikronezji  
- DEVE_AD(2011)454647 -  
-
DEVE 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sektorze rybołówstwa między Wspólnotą Europejską a Związkiem Komorów  
- DEVE_AD(2011)454646 -  
-
DEVE 
OPINIA w sprawie sprawozdań specjalnych Europejskiego Trybunału Obrachunkowego w kontekście absolutorium dla Komisji za rok 2009  
- DEVE_AD(2011)456812 -  
-
DEVE 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zastosowania niektórych wytycznych w dziedzinie oficjalnie wspieranych kredytów eksportowych  
- DEVE_AD(2010)448927 -  
-
DEVE 
OPINIA w sprawie standardów w zakresie praw człowieka oraz standardów społecznych i środowiskowych w międzynarodowych umowach handlowych  
- DEVE_AD(2010)448883 -  
-
DEVE