Kartika Tamara LIOTARD : Siódma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 14-07-2009 / 06-02-2012 : Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica - Wiceprzewodnicząca
 • 07-02-2012 / 30-06-2014 : Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica - Wiceprzewodnicząca

Partie krajowe 

 • 14-07-2009 / 31-05-2010 : Socialistische Partij (Holandia)
 • 01-06-2010 / 30-06-2014 : Onafhankelijk lid (Holandia)

Deputowani 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków z Japonią
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

Zastępstwo 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Rozwoju
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Rozwoju
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia

all-activities 

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 53 i 54, załącznik V

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zdrowia zwierząt  
- ENVI_AD(2014)521493 -  
-
ENVI 
OPINIA w sprawie strategii Unii Europejskiej w zakresie ochrony i dobrostanu zwierząt na lata 2012–2015  
- ENVI_AD(2012)486180 -  
-
ENVI 
OPINIA w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu  
- ENVI_AD(2012)485848 -  
-
ENVI 

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 205a

OPINIA w sprawie planu działania w dziedzinie e-zdrowia na lata 2012–2020 – innowacyjnej opieki zdrowotnej w XXI wieku  
- FEMM_AD(2013)516618 -  
-
FEMM 
OPINIA w sprawie dalszych działań związanych z przekazaniem uprawnień ustawodawczych i kontrolą przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję  
- ENVI_AD(2013)507927 -  
-
ENVI 
OPINIA w sprawie mieszkalnictwa socjalnego w Unii Europejskiej  
- FEMM_AD(2013)504016 -  
-
FEMM 

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie natychmiastowego zaprzestania tortur i maltretowania chartów w Europie  
- P7_DCL(2013)0006 - Wygasła  
Michèle STRIFFLER , Louis MICHEL , Dan JØRGENSEN , Raül ROMEVA i RUEDA , Kartika Tamara LIOTARD , Santiago FISAS AYXELÀ , Sirpa PIETIKÄINEN , Cristian Dan PREDA , Iva ZANICCHI , Sonia ALFANO , Gianni VATTIMO , Andrea ZANONI  
Data otwarcia : 15-04-2013
Termin : 15-07-2013
Liczba sygnatariuszy : 221 - 15-07-2013

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe