Claire GIBAULT : Szósta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy - Członkini

Partie krajowe 

 • 20-07-2004 / 27-03-2008 : Union pour la démocratie française (Francja)
 • 28-03-2008 / 15-07-2008 : Alliance Citoyenne pour la Démocratie en Europe (Francja)
 • 16-07-2008 / 13-07-2009 : Avenir Démocrate (Francja)

Deputowani 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Kultury i Edukacji
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
 • 15-09-2004 / 31-12-2006 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Bułgaria
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Kultury i Edukacji
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Kultury i Edukacji
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków z Białorusią

Zastępstwo 

 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegacja do spraw stosunków z Japonią
 • 16-02-2005 / 03-03-2005 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków z Japonią

all-activities 

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 53 i 54, załącznik V

OPINIA w sprawie aktywnego dialogu z obywatelami na temat Europy  
- FEMM_AD(2009)415021 -  
-
FEMM 
OPINIA w sprawie nowej roli i obowiązków Parlamentu przy wdrażaniu traktatu lizbońskiego  
- FEMM_AD(2008)404701 -  
-
FEMM 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady dotyczącej wytycznych w sprawie polityki zatrudnienia państw członkowskich (zgodnie z art. 128 Traktatu WE)  
- FEMM_AD(2008)402557 -  
-
FEMM 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie potrzeby podjęcia wspólnych działań na szczeblu Unii Europejskiej mających na celu zwalczanie nielegalnego handlu dobrami kultury oraz ich zwrot do państw członkowskich, z których zostały one nielegalnie wywiezione  
- P6_DCL(2008)0107 - Wygasła  
Katerina BATZELI , Gérard ONESTA , Vasco GRAÇA MOURA , Giovanni BERLINGUER , Claire GIBAULT  
Data otwarcia : 15-12-2008
Termin : 02-04-2009
Liczba sygnatariuszy : 134 - 02-04-2009
Oświadczenie pisemne w sprawie trudności we wkraczaniu artystów i działaczy kultury na terytorium europejskie  
- P6_DCL(2007)0048 - Wygasła  
Jean-Luc BENNAHMIAS , Claire GIBAULT , Catherine TRAUTMANN , Helga TRÜPEL , Henri WEBER  
Data otwarcia : 09-05-2007
Termin : 14-09-2007
Liczba sygnatariuszy : 69 - 14-09-2007
Oświadczenie pisemne w sprawie międzynarodowej adopcji w Rumunii  
- P6_DCL(2006)0023 - Przyjęta  
Claire GIBAULT , Jean-Marie CAVADA , Antoine DUQUESNE , Charles TANNOCK , Enrique BARÓN CRESPO  
Data otwarcia : 03-04-2006
Termin : 06-07-2006
Przyjęto : 05-09-2006
Tekst przyjęty (z listą sygnatariuszy) : P6_TA(2006)0336
Liczba sygnatariuszy : 408 - 06-07-2006

Lista obecności 
Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.