Herbert REUL : Ósma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

  • 01-07-2014 / 06-07-2017 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) - Członek

Partie krajowe 

  • 01-07-2014 / 06-07-2017 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Niemcy)

Deputowani 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
  • 14-07-2014 / 06-07-2017 : Delegacja do spraw stosunków z Półwyspem Koreańskim
  • 19-01-2017 / 04-07-2017 : Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

Zastępstwo 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Transportu i Turystyki
  • 14-07-2014 / 06-07-2017 : Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi
  • 19-01-2017 / 26-03-2017 : Komisja Transportu i Turystyki

Główne działania parlamentarne 

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku wszystkich sprawozdań grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę w komisji przedmiotowo właściwej, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych  
- ITRE_AD(2016)582211 -  
-
ITRE 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania  
- ITRE_AD(2015)546728 -  
-
ITRE 

Projekt(-y) rezolucji 
Projekty rezolucji poświęcone aktualnym zagadnieniom są składane na wniosek komisji, grupy politycznej lub co najmniej 5 proc. posłów i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 132, 136, 139 i 144

Pytania ustne 
Pytania wymagające odpowiedzi ustnej i debaty, skierowane do Komisji Europejskiej, Rady lub wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, mogą być składane przez komisje, grupy polityczne lub co najmniej 5% posłów do Parlamentu Europejskiego. Art. 136 Regulaminu

Inne działania parlamentarne 

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Posłowie mogą przedkładać pisemne wyjaśnienie na temat stanowiska zajętego w głosowaniu na posiedzeniu plenarnym. Art. 194 Regulaminu

Ewentualne zmiany i dostosowania w obecnej strukturze instytucjonalnej Unii Europejskiej (A8-0390/2016 - Guy Verhofstadt) DE  
 

Ich habe gegen diesen Bericht gestimmt, weil er Forderungen enthält, die nicht meinen Vorstellungen von der Weiterentwicklung der Europäischen Union und insbesondere der Wirtschafts- und Währungsunion entsprechen. Ich glaube fest an Europa, den Euro und die Europäische Union, und die EU muss und wird sich weiterentwickeln. Dieser Bericht enthält dafür auch einige positive Ansätze, aber ebenso Punkte, die ich aufgrund sehr offener Formulierungen in dieser Form nicht unterstützen kann. Deshalb habe ich in der Endabstimmung gegen den Bericht gestimmt.

Możliwości budżetowe strefy euro (A8-0038/2017 - Reimer Böge, Pervenche Berès) DE  
 

Ich habe gegen diesen Bericht gestimmt, weil er Forderungen enthält, die nicht meinen Vorstellungen von der Weiterentwicklung der Europäischen Union und insbesondere der Wirtschafts- und Währungsunion entsprechen. Ich glaube fest an Europa, den Euro und die Europäische Union, und die EU muss und wird sich weiterentwickeln. Dieser Bericht enthält dafür auch einige positive Ansätze, aber ebenso Punkte, die ich aufgrund sehr offener Formulierungen in dieser Form nicht unterstützen kann. Deshalb habe ich in der Endabstimmung gegen den Bericht gestimmt.

Pytania pisemne 
Posłowie mają prawo przedłożyć określoną liczbę pytań wymagających odpowiedzi na piśmie, skierowanych do przewodniczącego Rady Europejskiej, Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii. Art. 138 Regulaminu, załącznik III

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe