Milan HORÁČEK : Szósta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie - Członek

Partie krajowe 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Bündnis 90/Die Grünen (Niemcy)

Deputowani 

 • 21-07-2004 / 25-01-2005 : Komisja Rozwoju
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Podkomisja Praw Człowieka
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Chorwacja
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Podkomisja Praw Człowieka
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Podkomisja Praw Człowieka

Zastępstwo 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • 28-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 15-09-2004 / 31-12-2006 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Bułgaria
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Ukraina
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków z Białorusią

all-activities 

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 53 i 54, załącznik V

OPINIA w sprawie większego nacisku na kwestię dzieci w działaniach zewnętrznych UE  
- AFET_AD(2009)415364 -  
-
AFET 
OPINIA w sprawie projektu rozporządzenia Rady ustanawiającego Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA)  
- AGRI_AD(2005)353718 -  
-
AGRI 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie zwalczania handlu dziećmi i dziecięcej prostytucji wzdłuż wewnętrznych granic UE między starymi i nowymi państwami członkowskimi  
- P6_DCL(2006)0079 - Wygasła  
Milan HORÁČEK , Simon COVENEY , Christa PRETS  
Data otwarcia : 23-10-2006
Termin : 01-02-2007
Liczba sygnatariuszy : 160 - 01-02-2007
Oświadczenie pisemne w sprawie zasadności kandydatury „Nowych Sąsiadów” Unii Europejskiej do UE  
- P6_DCL(2005)0007 - Wygasła  
Marie Anne ISLER BÉGUIN , Milan HORÁČEK  
Data otwarcia : 21-02-2005
Termin : 21-05-2005
Liczba sygnatariuszy : 30 - 21-05-2005

Lista obecności 
Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.