Jorgo CHATZIMARKAKIS : Siódma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy - Członek

Partie krajowe 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Freie Demokratische Partei (Niemcy)

Przewodniczący 

 • 29-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Była Jugosłowiańska Republika Macedonii

Deputowani 

 • 16-07-2009 / 21-06-2011 : Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Kontroli Budżetowej
 • 16-09-2009 / 28-09-2009 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Była Jugosłowiańska Republika Macedonii
 • 29-09-2009 / 30-06-2014 : Konferencja Przewodniczących Delegacji
 • 12-09-2011 / 18-01-2012 : Komisja Rybołówstwa
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

Zastępstwo 

 • 16-07-2009 / 18-01-2011 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową
 • 22-06-2011 / 05-07-2011 : Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
 • 27-06-2011 / 27-07-2011 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 • 19-01-2012 / 06-09-2012 : Komisja Rybołówstwa
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Kontroli Budżetowej

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku wszystkich sprawozdań grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę w komisji przedmiotowo właściwej, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA w sprawie poprawy dostępu MŚP do finansowania  
- IMCO_AD(2012)496659 -  
-
IMCO 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014–2020)  
- CONT_AD(2012)486029 -  
-
CONT 
OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnotowej Agencji Kontroli Rybołówstwa na rok budżetowy 2010  
- PECH_AD(2012)478379 -  
-
PECH 

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie kryzysu żywnościowego, oszustw w łańcuchu dostaw żywności i nadzoru nad nimi  
- IMCO_AD(2013)516893 -  
-
IMCO 
OPINIA w sprawie CARS 2020: w kierunku silnego, konkurencyjnego i zrównoważonego przemysłu motoryzacyjnego w Europie  
- IMCO_AD(2013)510661 -  
-
IMCO 
OPINIA w sprawie reindustrializacji Europy z myślą o promowaniu konkurencyjności i trwałego rozwoju  
- IMCO_AD(2013)504038 -  
-
IMCO 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 143

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne dotyczące promowania nauczania prawoznawstwa w szkołach  
- P7_DCL(2013)0013 - Wygasła  
Angelika WERTHMANN , Victor BOŞTINARU , Jorgo CHATZIMARKAKIS , Minodora CLIVETI , Frank ENGEL , Carlos ITURGAIZ , Peter JAHR , Ádám KÓSA , Antigoni PAPADOPOULOU , Antonyia PARVANOVA , Nikolaos SALAVRAKOS , Eleni THEOCHAROUS , Tatjana ŽDANOKA , Milan ZVER  
Data otwarcia : 09-09-2013
Termin : 09-12-2013
Liczba sygnatariuszy : 58 - 10-12-2013
Oświadczenie pisemne w sprawie ochrony dzieci przed uprowadzeniem, zwłaszcza w kontekście sporów dotyczących prawa do opieki nad dzieckiem  
- P7_DCL(2013)0012 - Wygasła  
Angelika WERTHMANN , Victor BOŞTINARU , Jorgo CHATZIMARKAKIS , Minodora CLIVETI , Frank ENGEL , Carlos ITURGAIZ , Peter JAHR , Ádám KÓSA , Gesine MEISSNER , Antigoni PAPADOPOULOU , Antonyia PARVANOVA , Nikolaos SALAVRAKOS , Eleni THEOCHAROUS , Tatjana ŽDANOKA , Milan ZVER  
Data otwarcia : 09-09-2013
Termin : 09-12-2013
Liczba sygnatariuszy : 91 - 10-12-2013
Oświadczenie pisemne w sprawie bohaterskich wysiłków pracowników i strażaków w elektrowni atomowej Fukushima Daiichi  
- P7_DCL(2011)0023 - Wygasła  
Niki TZAVELA , Jorgo CHATZIMARKAKIS , Edit HERCZOG , Georgios KOUMOUTSAKOS , Fiorello PROVERA  
Data otwarcia : 09-05-2011
Termin : 15-09-2011
Liczba sygnatariuszy : 156 - 16-09-2011

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe