Mia DE VITS : Szósta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 20-07-2004 / 29-06-2009 : Grupa Socjalistyczna w Parlamencie Europejskim - Członkini

Partie krajowe 

 • 20-07-2004 / 29-06-2009 : Socialistische Partij.Anders- Sociaal, Progressief, Internationaal, Regionaal, Integraal Democratisch, Toekomstgericht (Belgia)

Kwestor 

 • 21-07-2004 / 15-01-2007 : Parlament Europejski
 • 21-07-2004 / 15-01-2007 : Prezydium
 • 16-01-2007 / 29-06-2009 : Parlament Europejski
 • 16-01-2007 / 29-06-2009 : Prezydium

Deputowani 

 • 20-07-2004 / 15-01-2007 : Kwestorzy
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
 • 15-09-2004 / 31-12-2006 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Bułgaria
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
 • 16-01-2007 / 29-06-2009 : Kwestorzy
 • 31-01-2007 / 29-06-2009 : Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
 • 15-03-2007 / 29-06-2009 : Delegacja do spraw stosunków z Indiami

Zastępstwo 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Gospodarcza i Monetarna
 • 14-10-2004 / 08-06-2005 : Komisji tymczasowej do spraw wyzwań politycznych i środków budżetowych w rozszerzonej Unii w latach 2007-2013
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Gospodarcza i Monetarna
 • 31-01-2007 / 29-06-2009 : Komisja Gospodarcza i Monetarna

all-activities 

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 53 i 54, załącznik V

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1927/2006 w sprawie ustanowienia Europejskiego funduszu dostosowania do globalizacji  
- ECON_AD(2009)420063 -  
-
ECON 
OPINIA w sprawie modernizacji prawa pracy w celu sprostania wyzwaniom XXI wieku  
- IMCO_AD(2007)388479 -  
-
IMCO 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego zmieniającej dyrektywy 97/7/WE, 2000/12/WE i 2002/65/WE  
- IMCO_AD(2006)372127 -  
-
IMCO 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Lista obecności 
Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.