• Filip   KACZMAREK  

Filip KACZMAREK : Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca - Siódma kadencja Parlamentu 

W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie roli Pakistanu w regionie i jego stosunków politycznych z UE  
- DEVE_AD(2013)521550 -  
-
DEVE 
OPINIA w sprawie stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014  
- DEVE_AD(2013)519506 -  
-
DEVE 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego „Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020)  
- DEVE_AD(2012)489624 -  
-
DEVE 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zasady uczestnictwa i upowszechniania dla programu „Horyzont 2020” – programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020)  
- DEVE_AD(2012)489623 -  
-
DEVE 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski Instrument Sąsiedztwa  
- DEVE_AD(2012)487772 -  
-
DEVE 
OPINIA w sprawie środowiskowych skutków działań związanych z wydobyciem gazu łupkowego i olei łupkowych  
- DEVE_AD(2012)486208 -  
-
DEVE 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1528/2007 w zakresie usunięcia niektórych państw z wykazu regionów lub państw, które zakończyły negocjacje  
- DEVE_AD(2012)486224 -  
-
DEVE 
OPINIA w sprawie wspólnej polityki rolnej do 2020 r.: sprostać wyzwaniom przyszłości związanym z żywnością, zasobami naturalnymi oraz aspektami terytorialnymi  
- DEVE_AD(2011)460764 -  
-
DEVE 
OPINIA dotycząca wniosku w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 732/2008 wprowadzające ogólny system preferencji taryfowych na okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.  
- DEVE_AD(2010)450668 -  
-
DEVE 
OPINIA Międzynarodowa polityka handlowa w kontekście nadrzędnych potrzeb związanych ze zmianami klimatu  
- DEVE_AD(2010)445821 -  
-
DEVE 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich w zakresie dotyczącym Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych  
- DEVE_AD(2010)445739 -  
-
DEVE 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Gwinei  
- DEVE_AD(2009)427257 -  
-
DEVE