Filip KACZMAREK : Siódma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 14-07-2009 / 23-07-2009 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) - Członek
 • 24-07-2009 / 30-06-2014 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) - Członek prezydium

Partie krajowe 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Platforma Obywatelska (Polska)

Przewodniczący 

 • 05-06-2012 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków z Białorusią

Deputowani 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Rozwoju
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków z Parlamentem Panafrykańskim
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Rozwoju
 • 28-03-2012 / 04-06-2012 : Delegacja do spraw stosunków z Białorusią
 • 28-03-2012 / 30-06-2014 : Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest
 • 05-06-2012 / 30-06-2014 : Konferencja Przewodniczących Delegacji

Zastępstwo 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków z Izraelem
 • 19-01-2012 / 24-01-2012 : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • 25-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia Protokołu zmieniającego Porozumienie w sprawie zamówień rządowych  
- DEVE_AD(2013)516716 -  
-
DEVE 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 98/70/WE odnoszącą się do jakości benzyny i olejów napędowych oraz zmieniającej dyrektywę 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych  
- DEVE_AD(2013)510683 -  
-
DEVE 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia instrumentu finansowego na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka na świecie  
- DEVE_AD(2012)485941 -  
-
DEVE 

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie roli Pakistanu w regionie i jego stosunków politycznych z UE  
- DEVE_AD(2013)521550 -  
-
DEVE 
OPINIA w sprawie stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014  
- DEVE_AD(2013)519506 -  
-
DEVE 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego „Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020)  
- DEVE_AD(2012)489624 -  
-
DEVE 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 143

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie śledztwa dotyczącego wypadku samochodowego, w którym zginął Oswaldo Payá  
- P7_DCL(2014)0005 - Wygasła  
Jarosław WAŁĘSA , Hans-Peter MARTIN , Francisco SOSA WAGNER , Filip KACZMAREK , Marek Józef GRÓBARCZYK , Joanna Katarzyna SKRZYDLEWSKA , Andrzej GRZYB , Angelika WERTHMANN , Franco BONANINI , Alejo VIDAL-QUADRAS  
Data otwarcia : 13-01-2014
Termin : 13-04-2014
Liczba sygnatariuszy : 119 - 14-04-2014
Oświadczenie pisemne w sprawie inicjatywy ONZ „Zero Hunger Challenge”  
- P7_DCL(2013)0004 - Wygasła  
Keith TAYLOR , Gay MITCHELL , Véronique DE KEYSER , Charles GOERENS , Gabriele ZIMMER , Filip KACZMAREK , Eva JOLY , Ricardo CORTÉS LASTRA , Michèle STRIFFLER , Bill NEWTON DUNN , Judith SARGENTINI  
Data otwarcia : 15-04-2013
Termin : 15-07-2013
Liczba sygnatariuszy : 112 - 15-07-2013
Oświadczenie pisemne w sprawie ustanowienia w UE dnia upamiętniającego ofiary kolonizacji europejskiej i związanego z nią niewolnictwa  
- P7_DCL(2013)0002 - Wygasła  
Jean-Jacob BICEP , Eva JOLY , João FERREIRA , Bill NEWTON DUNN , Jean-Luc BENNAHMIAS , Britta THOMSEN , Marc TARABELLA , John ATTARD-MONTALTO , Filip KACZMAREK , Gay MITCHELL , Søren Bo SØNDERGAARD , Ivo VAJGL  
Data otwarcia : 15-04-2013
Termin : 15-07-2013
Liczba sygnatariuszy : 116 - 15-07-2013

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe 

Oświadczenia o udziale posłów w wydarzeniach organizowanych przez strony trzecie